• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Magnetic nozzle plume plasma simulation through a Particle-In-Cell approach in a 3-D domain for a Helicon Plasma Thruster. : A collaboration with REGULUS project T4i Technology for Propulsion and Innovation s.p.a.

Vesco, Cesare January 2021 (has links)
Recent advances in plasma-based propulsion systems have led to the development of electromagnetic Radio-Frequency (RF) plasma generation and acceleration systems, called Helicon Plasma Thrusters (HPT). One of the pioneer companies developing this new type of space propulsion is T4i Technology for Propulsion and Innovation s.p.a., with its cutting-edge project called REGULUS, among which this study has been performed. A crucial part of HPT systems is the acceleration region, where, by the means of a magnetic nozzle, the thermal energy of the plasma is converted into axial acceleration and, in turn, into thrust. This study is focused on the numerically simulation of the plasma dynamics in the acceleration stage, using Xenon gas. A three-dimensional full Particle-In-Cell (PIC) simulation strategy is used to simulate the plume in the magnetic nozzle. The code developed for the plasma simulation is based on the open-source software Spacecraft Plasma Interaction Software (SPIS). The code has been conveniently modified and improved, neutrals and collision processes were added to evaluate their impact on the plasma properties. The features added improved the validity of the results, now one step closer to the physical reality. The code has been proven to be an extremely versatile and powerful tool for optimization and adaptation to different mission scenarios. / De senaste framstegen i plasmaframdrivning har lett till utvecklingen Helicon Plasma Thruster (HPT) som kombinerar elektromagnetisk högfrekvent (RF) plasmakälla och ett accelerationssystem. En av företagen som är pionjärer i att utveckla denna nya framdrivningsteknik är T4i Technology for Propulsion and Innovation s.p.a., med dess banbrytande projekt REGULUS, som detta arbete bygger på. En viktig del av HPT-systemet är accelerationsområde där plasmats termiska energin omvandlas till axiell accelleration i en magnetisk dysa. Denna rapport fokuserar på numeriska modelleringen av plasmadynamiken accelerationsområdet vid användning av Xenongasen. En tredimensionell Particle-In-Cell (PIC) simulering används för att studera plasmautflödet i magnetiska dysan. Koden bygger på den öppna mjukvaran Spacecraft Plasma interaction Software (SPIS). Koden har modifierats och förbättrats, en neutral komponent samt kollisionsprocesser har lagts till och deras påverkan på plasmabeteende har studerats. Dessa nya element förbättrade giltigheten av simulerings-resultaten. Nu ett steg närmre den fysiska verkligheten. Koden är ett mångsidigt och kraftfullt verktyg för optimering och anpassning till olika användningsscenarier.

Page generated in 0.0439 seconds