• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 213
 • 145
 • 26
 • 25
 • 20
 • 19
 • 17
 • 7
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • Tagged with
 • 580
 • 580
 • 115
 • 69
 • 65
 • 59
 • 44
 • 41
 • 40
 • 35
 • 32
 • 30
 • 30
 • 29
 • 28
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Listeria monocytogenes bakterijų aptikimas maisto žaliavose ir produktuose bei rizikos žmonėms įvertinimas / Listeria monocytogenes bacteria detection in food raw materials and products and risk for humans assessment

Kašėtaitė, Eglė 23 June 2014 (has links)
SANTRAUKA Eglė Kašėtaitė LISTERIA MONOCYTOGENES BAKTERIJŲ APTIKIMAS MAISTO ŽALIAVOSE IR PRODUKTUOSE BEI RIZIKOS ŽMONĖMS ĮVERTINIMAS Baigiamasis magistro darbas Darbo vadovė: dr. Silvija Kiverytė Vilniaus Universitetas Medicinos fakultetas Fiziologijos, biochemijos ir laboratorinės medicinos katedra Darbo apimtis 57 lapai, 4 lentelės ir 24 paveikslai Listeria monocytogenes bakterijos yra vienos iš pavojingiausių maiste aptinkamų patogenų. Patekusios į maisto žaliavas ir produktus jos gali sukelti rimtus žmonių apsinuodijimus ir pridaryti didelius ekonominius nuostolius. Šiuo metu pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje daug dėmesio skiriama per maistą plintančių patogeninių mikroorganizmų sukeltų užkrečiamųjų ligų protrūkiams tirti. Vienas iš Listeria monocytogenes nustatymo maiste būdų yra mikrobiologinis kokybinis aptikimo metodas. Kuris plačiai taikomas pasaulyje, nes yra nebrangus, efektyvus ir nedaro poveikio aplinkai. Listerioze – gyvūnų ir žmonių užkrečiama liga, kurią sukelia gramteigiamos Listeria monocytogenes lazdelės. Užsikrėtimui šia liga įtakos turi žmonių amžius, nusilpusi imuninė sistema, nėščiųjų imlumas bakterijoms, netinkamas maisto paruošimas bei vartojimas ir kita. Šio baigiamojo darbo tikslas yra įvertinti listerijų (Listeria monocytogenes) paplitimą maisto žaliavose ir produktuose 2001-2008 metais. Maisto žaliavų ir produktų mėginiai buvo imami bei tyrimai atliekami Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje (NVSPL) Klaipėdos skyriuje... [toliau žr. visą tekstą] / SUMMARY Eglė Kašėtaitė LISTERIA MONOCYTOGENES BACTERIA DETECTION IN FOOD RAW MATERIALS AND PRODUCTS AND RISK FOR HUMANS ASSESSMENT Graduation Dissertation for Master’s Degree The Supervisor of the Work: dr. Silvija Kiverytė Vilnius University Faculty of Medicine Department of Physiology, Biochemistry and Laboratory Medicine Scope of the Work: 57 pages, 4 tables and 24 figures Listeria monocytogenes bacteria are one of the most dangerous pathogens found in the food. Introduced into the raw food materials and products they can cause serious people poisoning and make some substantial economic losses. Currently the world, as well and Lithuania are focused on investigation outbreaks of food-borne pathogen causes on infectious diseases. One of Listeria monocytogenes detection methods in the microbiological food is qualitative detection method. It is widely used in the world, because it is inexpensive, effective and does not affect the environment. Listeriosis - animal and human infectious disease caused by L. monocytogenes Gram-rods. Infected with this disease have an impact of people's age, weakened immune systems, pregnant susceptibility to bacteria, improper food preparation and consumption, or others. The Graduation Dissertation for Master’s Degree is to assess the listeria (Listeria monocytogenes) the prevalence of food materials and products in the year of 2001-2008. The raw food materials and product samples were taken and tested on the National Public Health Laboratory... [to full text]
2

Listeria monocytogenes : strain diversity demonstrated by genotyping /

Unnerstad, Helle, January 1900 (has links) (PDF)
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., 2001. / Härtill 5 uppsatser.
3

Genetic characterization of a Listeria monocytogenes serotype-specific genomic region

Lan, Zheng, January 2001 (has links)
Thesis (Ph. D.)--University of Hawaii at Manoa, 2001. / Includes bibliographical references (leaves 186-201). Also available on microfiche.
4

Increase in heat resistance of Listeria monocytogenes Scott A by sublethal heat shock /

Linton, Richard Howard, January 1991 (has links)
Thesis (M.S.)--Virginia Polytechnic Institute and State University, 1991. / Vita. Abstract. Includes bibliographical references (leaves 91-97). Also available via the Internet.
5

Expression und Sekretion von Phagen-kodierten Zellwand-Hydrolasen in Lactococcus und Penicillium

Gäng, Susanne. January 2001 (has links) (PDF)
München, Techn. Univ., Diss., 2001. / Computerdatei im Fernzugriff.
6

Expression und Sekretion von Phagen-kodierten Zellwand-Hydrolasen in Lactococcus und Penicillium

Gäng, Susanne. January 2001 (has links) (PDF)
München, Techn. Univ., Diss., 2001. / Computerdatei im Fernzugriff.
7

Die Funktionen von Profilin und Ena-VASP-Proteinen in der intrazellulären Motilität von Listeria monocytogenes

Geese, Marcus. January 2001 (has links) (PDF)
Braunschweig, Techn. Univ., Diss., 2001. / Computerdatei im Fernzugriff.
8

Die Funktionen von Profilin und Ena-VASP-Proteinen in der intrazellulären Motilität von Listeria monocytogenes

Geese, Marcus. January 2001 (has links) (PDF)
Braunschweig, Techn. Univ., Diss., 2001. / Computerdatei im Fernzugriff.
9

Interaktion von Listeria monocytogenes mit Endothelzellen

Greiffenberg, Lars. January 1900 (has links) (PDF)
Würzburg, Univ., Diss., 2000. / Erscheinungsjahr an der Haupttitelstelle: 2000. Computerdatei im Fernzugriff.
10

Interaktion von Listeria monocytogenes mit Endothelzellen

Greiffenberg, Lars. January 1900 (has links) (PDF)
Würzburg, Univ., Diss., 2000. / Erscheinungsjahr an der Haupttitelstelle: 2000. Computerdatei im Fernzugriff.

Page generated in 0.123 seconds