• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Beräkningsmetoder för säkerhetslager : En jämförande fallstudie på Växjö Transportkyla

Ekholm, Micaela, Grahn, Annie January 2018 (has links)
Uppsatsen undersöker vilka mål Växjö Transportkyla har vid dimensionering av deras säkerhetslager. Genom att studera litteratur och genomföra intervjuer på företaget sammanställs målen till följande: Hög servicenivå Låg kapitalbindning Kontroll över storleken på säkerhetslager Differentierade servicenivåer Användarvänlig beräkning av säkerhetslager baserad på teori Den andra frågeställningen för uppsatsen syftar till att bestämma vilken beräkningsmetod som Växjö Transportkyla bör välja för att uppnå de mål som satts upp. Fem olika beräkningsmetoder testas och det undersöks även vilken statistisk fördelning produkternas efterfråga har. Efter att ha testat de fem beräkningsmetoderna på data insamlad från Växjö Transportkyla blir slutsatsen att för de 426 poissonfördelade produkterna bör SERV2 poissonfördelning användas. För de övriga ca 700 artiklarna finns inget resultat då efterfrågefördelningen endast gick att bestämma för ett fåtal av dem. En rekommendation till företaget blir att testa fler fördelningar och på så sätt komma fram till bästa resultat på övriga produkter. Det poängteras även att det är bra att mäta servicenivåer och differentiera servicenivåmålet för olika produkter. Uppsatsen ger sitt teoretiska bidrag i form av en generalisering av vilka produktegenskaper som påverkar valet av beräkningsmetod vid säkerhetslageroptimering och hur. De fyra övriga beräkningsmetoderna jämförs här med SERV2 poissonfördelning för att se om det vid vissa produktegenskaper passar med en annan beräkningsmetod. Detta leder fram till slutsatsen att SERV2 normalfördelning var den av de fyra beräkningsmetoderna som hade mest korrekt resultat och det var vid medellånga ledtider och låg efterfrågan. / The thesis examines which goals Växjö Transportkyla has with calculating their safety stock. By analysing literature and responses from interviews at the company, the following goals have been put together: High service level Low tied-up costs Control over the size of the safety stock Differentiated service levels User-friendly calculation of safety stock based on theory The purpose of the second research question is to decide which safety stock calculation should be used by Växjö Transportkyla to reach the goals. Five different safety stock calculations are tested and the statistical distribution of the products’ demand is examined. After testing the safety stock calculations on data from Växjö Transportkyla, the conclusion is that for the 426 poisson distributed products, SERV2 poisson distribution should be used. For the rest of the products, which are around 700, there is no result since the correct distribution only was found for a few of them. A recommendation for the company is to test more distributions to be able to calculate the safety stock for the rest of their products. It is also pointed out that the company should measure their service levels and differentiate the service level for the different products. The thesis provides a theoretical contribution by examining which product features affect the choice of safety stock calculation and how. The four remaining safety stock calculations are compared to SERV2 normal distribution to examine if it is plausible for certain product features to use another safety stock calculation. This leads to the conclusion that SERV2 normal distribution was the one out of the four safety stock calculations that had the most correct result in relation to SERV2 poisson distribution and that was for the product features of middle-long lead times and low demand.

Page generated in 0.0956 seconds