• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 4
 • Tagged with
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Valutaomräkning : en studie om redovisningen av valutaomräkning hos utländska dotterföretag

Neman, Helena, Mandri, Emilija January 2005 (has links)
<p>Problemformulering: Globaliseringen har medfört att allt fler företag i större utsträckning har kopplats samman över nationsgränserna och att de nationella ekonomierna har blivit alltmer integrerade. Med globalisering sker även en ökad förflyttning av företag och fabriker som börjar söka sig utanför de nationella gränserna. I takt med den ökande internationaliseringen handlar alltfler multinationella företag i större utsträckning i ett antal olika valutor. Problem vid redovisning uppstår när valutakurserna inte är fasta i förhållande till varandra. Frågorna handlar om hur omräkningsdifferenser ska redovisas i koncernredovisningen, om de tex ska föras över resultaträkningen eller balansräkningen.</p><p>Syfte: Huvudsyftet med studien är att beröra frågor kring de nya IAS-reglerna angående redovisning av ändrade valutakurser: Vi ska undersöka om svenska börsnoterade företag har anpassat sin redovisning av ändrade valutakurser enligt IAS rekommendationer. Redogöra för vilka metoder som används för omräkning av dotterföretag i utlandet, vilka ekonomiska konsekvenser valet av metod medför samt tänkbara orsaker till varför en metod väljs framför en annan. Undersökningen ska också utreda skillnader mellan tidigare lagar och rekommendationer som gällde till årsskiftet samt se hur dessa förhåller sig till IASB:s rekommendationer avseende redovisning av effekter av ändrade valutakurser som gäller från i år 2005.</p><p>Avgränsningar: Undersökningen är avgränsad till att behandla börsnoterade företag. Då olika länder tillämpar olika redovisningsprinciper har vi begränsat oss till en av de största normgivarna, IASB, eftersom svensk normgivning alltmer anpassar sig till denna internationella praxis. Vi kommer inte att behandla säkringsredovisning eftersom RR 8 och dess motsvarighet IAS 21 inte reglerar säkringsredovisning.</p><p>Metod: Ett urval på ett tretiotal företag har vi kontaktat via telefon. En elektronisk enkät har sedan skickats ut till de lämpliga respondenterna. Intervjuer med insatta på vårt område har kompletterat undersökningen.</p><p>Slutsatser: 91 procent av de tillfrågade har anpassat sin redovisning i enlighet med IAS regler. Det har framkommit att den enda omräkningsmetoden som inte använts av företagen är temporalmetoden. Den andra metoden som var ovanligt förekommande var current-non-current-metoden. Den dominerande metoden bland de tillfrågade företagen var dagskursmetoden som motsvarade 82 procent, följd av den monetära metoden med 27 procent. Majoriteten av de tillfrågade företagen tyckte inte att valet av omräkningsmetod medförde stora effekter på företagets resultat och ställning. Internationella rekommendationer var det vanligaste motivet bakom val av omräkningsmetod. Sedan kom praktiska synpunkter samt svenska rekommendationer och slutligen internredovisning inom koncernen. Enligt Peter Malmqvist var det främst praktiska överväganden som vägde tyngst vid val av metod, men endast 27 procent av företagen angav detta som motiv.</p>
2

Valutaomräkning : en studie om redovisningen av valutaomräkning hos utländska dotterföretag

Neman, Helena, Mandri, Emilija January 2005 (has links)
Problemformulering: Globaliseringen har medfört att allt fler företag i större utsträckning har kopplats samman över nationsgränserna och att de nationella ekonomierna har blivit alltmer integrerade. Med globalisering sker även en ökad förflyttning av företag och fabriker som börjar söka sig utanför de nationella gränserna. I takt med den ökande internationaliseringen handlar alltfler multinationella företag i större utsträckning i ett antal olika valutor. Problem vid redovisning uppstår när valutakurserna inte är fasta i förhållande till varandra. Frågorna handlar om hur omräkningsdifferenser ska redovisas i koncernredovisningen, om de tex ska föras över resultaträkningen eller balansräkningen. Syfte: Huvudsyftet med studien är att beröra frågor kring de nya IAS-reglerna angående redovisning av ändrade valutakurser: Vi ska undersöka om svenska börsnoterade företag har anpassat sin redovisning av ändrade valutakurser enligt IAS rekommendationer. Redogöra för vilka metoder som används för omräkning av dotterföretag i utlandet, vilka ekonomiska konsekvenser valet av metod medför samt tänkbara orsaker till varför en metod väljs framför en annan. Undersökningen ska också utreda skillnader mellan tidigare lagar och rekommendationer som gällde till årsskiftet samt se hur dessa förhåller sig till IASB:s rekommendationer avseende redovisning av effekter av ändrade valutakurser som gäller från i år 2005. Avgränsningar: Undersökningen är avgränsad till att behandla börsnoterade företag. Då olika länder tillämpar olika redovisningsprinciper har vi begränsat oss till en av de största normgivarna, IASB, eftersom svensk normgivning alltmer anpassar sig till denna internationella praxis. Vi kommer inte att behandla säkringsredovisning eftersom RR 8 och dess motsvarighet IAS 21 inte reglerar säkringsredovisning. Metod: Ett urval på ett tretiotal företag har vi kontaktat via telefon. En elektronisk enkät har sedan skickats ut till de lämpliga respondenterna. Intervjuer med insatta på vårt område har kompletterat undersökningen. Slutsatser: 91 procent av de tillfrågade har anpassat sin redovisning i enlighet med IAS regler. Det har framkommit att den enda omräkningsmetoden som inte använts av företagen är temporalmetoden. Den andra metoden som var ovanligt förekommande var current-non-current-metoden. Den dominerande metoden bland de tillfrågade företagen var dagskursmetoden som motsvarade 82 procent, följd av den monetära metoden med 27 procent. Majoriteten av de tillfrågade företagen tyckte inte att valet av omräkningsmetod medförde stora effekter på företagets resultat och ställning. Internationella rekommendationer var det vanligaste motivet bakom val av omräkningsmetod. Sedan kom praktiska synpunkter samt svenska rekommendationer och slutligen internredovisning inom koncernen. Enligt Peter Malmqvist var det främst praktiska överväganden som vägde tyngst vid val av metod, men endast 27 procent av företagen angav detta som motiv.
3

Valutaomräkning av dotterföretag i höginflationsländer / Revaluation of subsidaries in highly inflationated countries

Krantz, Pernilla, Svensson, Annika January 2004 (has links)
Bakgrund: En ökad internationalisering och fler dotterföretag i länder med hög inflation har inneburit att svenska företag utsätts för olika risker såsom valutarisker och köpkraftsdifferenser. En redovisad vinst i utlandet betyder inte alltid en vinst i moderbolagets valuta. I slutet av 80-talet var val av metod mer eller mindre godtyckligt och det finns olika åsikter om hur omräkningen ska gå till. Att företagen använder olika metoder försvårar jämförbarheten. I och med ett EU-beslut kommer Sverige och övriga EU-länder från 2005 tillämpa IASBs internationella redovisningsrekommendationer, vilket innebär vissa förändringar som svenska koncerner måste ta ställning till. Syfte: Syftet med studien är att klargöra vilka metoder som används för omräkning av dotterföretag i länder med hög inflation, vilka konsekvenser valet av metod ger samt tänkbara orsaker till varför en metod väljs framför en annan. Undersökningen ska också utreda skillnader mellan lagar och rekommendationer som gäller idag och IASBs rekommendationer som ska gälla från 2005. Avgränsningar: Undersökningen omfattar svenska koncerner som 2003-12-31 var noterade på A- och Attract 40-listan och deras årsredovisningar som publicerats mellan 1 april, 2003 och 31 mars, 2004. Undersökningen är avgränsad från alla rekommendationer utom RR 8 IAS 21 och 29 samt FAS 52. De koncerner som inte uppgivit i sin årsredovisning att de har dotterbolag i länder med hög inflation behandlas inte i undersökningen. Genomförande: En studie av de företags årsredovisningar som angett att de har dotterföretag i länder med hög inflation har gjorts. För att komplettera denna studie har en enkätundersökning genomförts av dessa koncerner. Olika simuleringar på ett fiktivt dotterföretag har också gjorts för att illustrera skillnader och konsekvenser av olika val av omräkningsmetod. Slutsatser/Resultat: Koncerner använder tre olika metoder vid valutaomräkning på dotterbolag i länder med hög inflation; dagskursmetoden på köpkraftkorrigerade räkenskaper, den monetära metoden samt tvåstegsmetoden. Faktorer som påverkar val av omräkningsmetod kan delas in i interna och externa faktorer. Till de externa faktorerna hör de svenska rekommendationerna och den internationella kontext som dotterbolaget verkar i. Några faktorer har både en extern och en intern påverkan och dessa är internationella rekommendationer och påverkan på resultat och ställning. De interna faktorerna är praktiska synpunkterna och dotterbolagets funktionella valuta. De rekommendationer som tillämpas i Sverige är redan anpassade efter IASBs redovisningsrekommendationer och den största förändringen är att endast en metod blir tillåten, dagskursmetoden på köpkraftsjusterade räkenskaper.
4

Valutaomräkning av dotterföretag i höginflationsländer / Revaluation of subsidaries in highly inflationated countries

Krantz, Pernilla, Svensson, Annika January 2004 (has links)
<p>Bakgrund: En ökad internationalisering och fler dotterföretag i länder med hög inflation har inneburit att svenska företag utsätts för olika risker såsom valutarisker och köpkraftsdifferenser. En redovisad vinst i utlandet betyder inte alltid en vinst i moderbolagets valuta. I slutet av 80-talet var val av metod mer eller mindre godtyckligt och det finns olika åsikter om hur omräkningen ska gå till. Att företagen använder olika metoder försvårar jämförbarheten. I och med ett EU-beslut kommer Sverige och övriga EU-länder från 2005 tillämpa IASBs internationella redovisningsrekommendationer, vilket innebär vissa förändringar som svenska koncerner måste ta ställning till. </p><p>Syfte: Syftet med studien är att klargöra vilka metoder som används för omräkning av dotterföretag i länder med hög inflation, vilka konsekvenser valet av metod ger samt tänkbara orsaker till varför en metod väljs framför en annan. Undersökningen ska också utreda skillnader mellan lagar och rekommendationer som gäller idag och IASBs rekommendationer som ska gälla från 2005. </p><p>Avgränsningar: Undersökningen omfattar svenska koncerner som 2003-12-31 var noterade på A- och Attract 40-listan och deras årsredovisningar som publicerats mellan 1 april, 2003 och 31 mars, 2004. Undersökningen är avgränsad från alla rekommendationer utom RR 8 IAS 21 och 29 samt FAS 52. De koncerner som inte uppgivit i sin årsredovisning att de har dotterbolag i länder med hög inflation behandlas inte i undersökningen. </p><p>Genomförande: En studie av de företags årsredovisningar som angett att de har dotterföretag i länder med hög inflation har gjorts. För att komplettera denna studie har en enkätundersökning genomförts av dessa koncerner. Olika simuleringar på ett fiktivt dotterföretag har också gjorts för att illustrera skillnader och konsekvenser av olika val av omräkningsmetod. </p><p>Slutsatser/Resultat: Koncerner använder tre olika metoder vid valutaomräkning på dotterbolag i länder med hög inflation; dagskursmetoden på köpkraftkorrigerade räkenskaper, den monetära metoden samt tvåstegsmetoden. Faktorer som påverkar val av omräkningsmetod kan delas in i interna och externa faktorer. Till de externa faktorerna hör de svenska rekommendationerna och den internationella kontext som dotterbolaget verkar i. Några faktorer har både en extern och en intern påverkan och dessa är internationella rekommendationer och påverkan på resultat och ställning. De interna faktorerna är praktiska synpunkterna och dotterbolagets funktionella valuta. De rekommendationer som tillämpas i Sverige är redan anpassade efter IASBs redovisningsrekommendationer och den största förändringen är att endast en metod blir tillåten, dagskursmetoden på köpkraftsjusterade räkenskaper.</p>

Page generated in 0.0841 seconds