Return to search

Wulka woda nastupa wšitkich!: Management za riziko wulkeje wody w Swobodnym staće Sakskej

Tuta brošura ma Wam přehlad skićić, kak móže so riziko wulkeje wody posudźować a pomjeńšić dać a što móžeće sami a što móža druzy k tomu přinošować.
Redakciski kónc: 22.05.2018

Identiferoai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:75892
Date07 September 2021
ContributorsŠołćina, Dorothea
PublisherSächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL)
Source SetsHochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden
LanguageUpper Sorbian
Detected LanguageUnknown
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, doc-type:book, info:eu-repo/semantics/book, doc-type:Text
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0029 seconds