Return to search

Organització no jeràrquica de l'empresa

Se ha analizado los problemas de organización del trabajo
y de dirección así como las modificaciones en las
teorías clásicas de organización. también se han
estudiado las experiencias practicas. a partir de ello se
ha propuesto un modelo de organización no jerárquico para
solucionar los problemas detectados

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UPC/oai:www.tdx.cat:10803/51084
Date01 January 1980
CreatorsCorominas, Joaquim
ContributorsCompanys Pascual, Ramón, Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Terrassa
PublisherUniversitat Politècnica de Catalunya
Source SetsUniversitat Politècnica de Catalunya
LanguageSpanish
Detected LanguageSpanish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Format592 p., application/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess, ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Page generated in 0.0023 seconds