Return to search

Factoid question answering for spoken documents

In this dissertation, we present a factoid question answering system, specifically tailored for Question Answering (QA) on spoken documents.
This work explores, for the first time, which techniques can be robustly adapted from the usual QA on written documents to the more difficult spoken documents scenario. More specifically, we study new information retrieval (IR) techniques designed for speech, and utilize several levels of linguistic information for the speech-based QA task. These include named-entity detection with phonetic information, syntactic parsing applied to speech transcripts, and the use of coreference resolution.

Our approach is largely based on supervised machine learning techniques, with special focus on the answer extraction step, and makes little use of handcrafted knowledge. Consequently, it should be easily adaptable to other domains and languages.

In the work resulting of this Thesis, we have impulsed and coordinated the creation of an evaluation framework for the task of QA on spoken documents. The framework, named QAst, provides multi-lingual corpora, evaluation questions, and answers key. These corpora have been used in the QAst evaluation that was held in the CLEF workshop for the years 2007, 2008 and 2009, thus helping the developing of state-of-the-art techniques for this particular topic.

The presentend QA system and all its modules are extensively evaluated on the European Parliament Plenary Sessions
English corpus composed of manual transcripts and automatic transcripts obtained by three different Automatic Speech Recognition (ASR) systems that exhibit significantly different word error rates. This data belongs to the CLEF 2009 track for QA on speech transcripts.

The main results confirm that syntactic information is very useful for learning to rank question candidates, improving results on both manual and automatic transcripts unless the ASR quality is very low. Overall, the performance of our system is comparable or better than the state-of-the-art on this corpus, confirming the validity of our approach. / En aquesta Tesi, presentem un sistema de Question Answering (QA) factual, especialment ajustat per treballar amb documents orals.
En el desenvolupament explorem, per primera vegada, quines tècniques de les habitualment emprades en QA per documents escrit són suficientment robustes per funcionar en l'escenari més difícil de documents orals. Amb més especificitat, estudiem nous mètodes de Information Retrieval (IR) dissenyats per tractar amb la veu, i utilitzem diversos nivells d'informació linqüística. Entre aquests s'inclouen, a saber: detecció de Named Entities utilitzant informació fonètica, "parsing" sintàctic aplicat a transcripcions de veu, i també l'ús d'un sub-sistema de detecció i resolució de la correferència.

La nostra aproximació al problema es recolza en gran part en tècniques supervisades de Machine Learning, estant aquestes enfocades especialment cap a la part d'extracció de la resposta, i fa servir la menor quantitat possible de coneixement creat per humans. En conseqüència, tot el procés de QA pot ser adaptat a altres dominis o altres llengües amb relativa facilitat.

Un dels resultats addicionals de la feina darrere d'aquesta Tesis ha estat que hem impulsat i coordinat la creació d'un marc d'avaluació de la taska de QA en documents orals. Aquest marc de treball, anomenat QAst (Question Answering on Speech Transcripts), proporciona un corpus de documents orals multi-lingüe, uns conjunts de preguntes d'avaluació, i les respostes correctes d'aquestes. Aquestes dades han estat utilitzades en les evaluacionis QAst que han tingut lloc en el si de les conferències CLEF en els anys 2007, 2008 i 2009; d'aquesta manera s'ha promogut i ajudat a la creació d'un estat-de-l'art de tècniques adreçades a aquest problema en particular.

El sistema de QA que presentem i tots els seus particulars sumbòduls, han estat avaluats extensivament utilitzant el corpus EPPS (transcripcions de les Sessions Plenaries del Parlament Europeu) en anglès, que cónté transcripcions manuals de tots els discursos i també transcripcions automàtiques obtingudes mitjançant tres reconeixedors automàtics de la parla (ASR) diferents. Els reconeixedors tenen característiques i resultats diferents que permetes una avaluació quantitativa i qualitativa de la tasca. Aquestes dades pertanyen a l'avaluació QAst del 2009.
Els resultats principals de la nostra feina confirmen que la informació sintàctica és mol útil per aprendre automàticament a valorar la plausibilitat de les respostes candidates, millorant els resultats previs tan en transcripcions manuals com transcripcions automàtiques, descomptat que la qualitat de l'ASR sigui molt baixa. En general, el rendiment del nostre sistema és comparable o millor que els altres sistemes pertanyents a l'estat-del'art, confirmant així la validesa de la nostra aproximació.

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UPC/oai:www.tdx.cat:10803/83915
Date12 May 2012
CreatorsComas Umbert, Pere R.
ContributorsMàrquez, Lluís, Turmo Borras, Jorge, Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
PublisherUniversitat Politècnica de Catalunya
Source SetsUniversitat Politècnica de Catalunya
LanguageEnglish
Detected LanguageEnglish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Format123 p., application/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess, L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

Page generated in 0.016 seconds