Return to search

Trends in drug use in the Spanish population and the role of work-related stress

Characteristics of drug use are determined geographically and historically, and modelling trends can offer insight into the forces that configure drug use contexts. On the other hand, the workplace may present important sources of stress, including insecurity concerning the future of the job, which may influence drug use. Furthermore, an increase in the prevalence of poor mental health in a context of economic crisis may result in an increase in the use of drugs. Thus, the three main objectives of this thesis are to identify general trends in drug use, to study work-related stress in relation with drug use, and to examine changes in drug use in a situation of economic crisis in the Spanish population. The results obtained will indicate the particular evolution and main trends of substance use in Spain, as well as changes in drug use in a context of economic crisis, that could serve as a basis for reconsideration of policies regarding availability of licit and illicit drugs. They will further identify work features that may affect drug use in vulnerable individuals and that may be useful for prevention purposes.

Les característiques del consum de drogues vénen determinades tant geogràficament com històricament, i la modelització de tendències pot oferir-nos una visió de les forces que configuren els contextos de consum. D’altra banda, l’àmbit laboral pot representar importants fonts d’estrès, incloent la inseguretat respecte al futur del lloc de treball, que poden influir en el consum de drogues. A més, un increment de la prevalença de mala salut mental en un context de crisi econòmica pot suposar un increment del consum de drogues. Per tant, els tres principals objectius d’aquesta tesi són identificar tendències generals en el consum de drogues, estudiar l’estrès laboral relacionat amb el consum de drogues, i examinar canvis en el consum en una situació de crisi econòmica en la població espanyola. Els resultats obtinguts indicaran la particular evolució i tendències generals del consum de drogues a Espanya, així com canvis en un context de crisi econòmica, que podrien servir de base per a la reconsideració de les polítiques sobre disponibilitat de drogues legals i il•legals. A més, s’identificaran característiques del treball que poden afectar el consum de drogues en individus vulnerables i que poden ser útils per a la prevenció.

Identiferoai:union.ndltd.org:TDX_UPF/oai:www.tdx.cat:10803/292371
Date26 March 2015
CreatorsColell Ortega, Esther, 1961-
ContributorsDomingo i Salvany, Antònia, Benavides, Fernando G. (Fernando García), Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
PublisherUniversitat Pompeu Fabra
Source SetsUniversitat Pompeu Fabra
LanguageEnglish
Detected LanguageEnglish
Typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Format157 p., application/pdf
SourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
RightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs., info:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0023 seconds