Return to search

Nivågruppering i matematik : vad tycker eleverna?

<p>Sammanfattning</p><p>Ett problem som alla lärare ställs inför är hur man ska anpassa undervisningen till varje elevs individuella behov.</p><p>För att belysa denna fråga har jag valt att undersöka ett specifikt fall där en skola har valt att, under en begränsad tid, nivågruppera matematikundervisningen i åk 9. De deltagande eleverna har besvarat en enkät med frågor kring hur de ser på denna organisationsform.</p><p>Resultatet av undersökningen visar att en stor majoritet av eleverna har en positiv inställning till nivågruppering i detta specifika fall. Eleverna är även positiva till att deras fortsatta undervisning ska bedrivas nivågrupperat.</p><p>Nyckelord: Nivågruppering, Matematik.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:kau-1756
Date January 2008
CreatorsAndersson, Martin
PublisherKarlstad University, Faculty of Technology and Science
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.002 seconds