Return to search

Att designa mjukvara för framtiden : Praktikfallet ABC

<p>Att designa en generell och utbyggbar mjukvara är inte enkelt, då det krävs en bred kompetens inom många olika områden. Vi belyser i detta arbete en del av problematiken kring design. Utgångspunkten är ett praktikfall vars målmiljö rör processer och integrationer. Huvudfokus ligger på designmönster, men även en bredare genomgång av ämnen så som utvecklingsmetodik, Service Oriented Architecture (SOA), Web Services (WS) och utvecklingsmiljöer presenteras. Arbetet bedrivs i enlighet med riktlinjer från Rational Unified Process (RUP) och slutprodukten är en checklista på tre punkter. De tre punkterna speglar de lärdomar vi dragit av arbetet genom saker vi gjort och saker vi borde ha gjort. God design kan uppnås genom att förstå den uppgift man åtagit sig, utvärdera sitt resultat och delresultat samt genom användandet av rätt verktyg. Framtida forskningsområden med anknytning till vårt rör förslagsvis metoders betydelse för mjukvarudesign, dynamiska perspektiv hos utvecklare och mer enhetlighet kring begreppet SOA.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:kau-192
Date January 2006
CreatorsIsaksson, Johan, Stake, Torbjörn
PublisherKarlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0143 seconds