• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 332
 • 154
 • Tagged with
 • 486
 • 184
 • 179
 • 147
 • 143
 • 114
 • 44
 • 42
 • 33
 • 33
 • 31
 • 30
 • 30
 • 29
 • 27
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

The cognitive use of artifacts in cooperative process management : rescue management and underground line control /

Garbis, Christer, January 2002 (has links) (PDF)
Diss. Linköping : Univ., 2002.
2

A non-Gaussian limit process with long-range dependence /

Gaigalas, Raimundas, January 2004 (has links)
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Univ., 2004. / Härtill 3 uppsatser.
3

De omutbara : Offentliga upphandlares syn på gråzoner i arbetslivet

Sjödin, Tina, Skogsberg, Frida January 2013 (has links)
Syftet med föreliggande studie var att med utgångspunkt från psykologiska processer undersöka offentliga upphandlares subjektiva bild av vad som ligger bakom korruption. Åtta upphandlare inom samma organisation i offentlig sektor intervjuades. Fokus låg på upphandlarnas individuella och subjektiva bild av uppdiktade karaktärers oetiska beslut inom gråzoner i arbetslivet. Data analyserades med hjälp av tematisk analys. Studien resulterade i fem temaområden; Förminskning av egen skuld, Beroendeställning, Intressekonflikt, Vad är korruption, Kan alla bli korrupta och Risker i verkligheten. Resultatet visade att processer som anses ligga bakom uppkomsten av korruption är förminskning av egen skuld, beroendeställning med upplevd press och intressekonflikt med sin arbetsroll. Resultatet visade att benägenheten till att agera korrupt kan bero på både individ och situation. Vidare visar resultatet att definitionen av korruption har en avgörande betydelse för hur man bedömer ett oetiskt agerande.
4

Lean i administrativa processer

Zetterström, Robin, Strand, Andreas January 2014 (has links)
Lean är ett arbetssätt som bygger på att identifiera och eliminera slöseri som inte skapar värde för kunden. Traditionellt har Lean använts i produktionsprocesser, men har på senare tid även spridits till andra typer av verksamheter och processer. En typ av process som det inte forskats så mycket om är administrativa processer. Administrativa processer består huvudsakligen av informationsflöden och är svårare att mäta än material i produktionsprocesser. Denna studies syfte är att undersöka möjligheterna med att använda Lean i administrativa processer genom att utgå från olika typer av slöseri och stödjande aspekter. Studien har använt sig av intervjuer och litteraturstudier som informationsinsamlingsmetoder. Anställda på fallföretaget OP Assistans kontor har intervjuats angående deras administrativa processer. Den insamlade informationen från intervjuerna kopplas ihop med teorin i en analys och diskussion varefter en slutsats presenteras. Slutsatsen visar att administrativa processer har behov av Lean, främst inom dessa typer av slöseri Sökande efter information och data, Överarbete, Omarbete, Väntetider, Onödiga transporter, Integration av IT-system samt Outnyttjad kreativitet. Lean kan användas till att standardisera, minska onödigt överarbete, skapa tydliga arbets- och rollbeskrivningar, eliminera ställtider och väntetider, integrera IT-systemen bättre och att skapa delaktighet bland anställda. Förutsättningarna för att lyckas med Lean i administrativa processer är något bristfälliga. Stödjande aspekter som Kompetens och utbildning och Ordning och reda är tillräckliga medan Samarbete och kommunikation, Ledarskap, Rutiner och Problemlösning behöver förbättras.
5

Software investments under uncertainty : modeling intangible consequences as a stochastic process /

Numminen, Emil, January 2008 (has links)
Licentiatavhandling Ronneby : Blekinge tekniska högskola, 2008.
6

The role of cognitive processes in eating pathology /

Johansson, Linda, January 2006 (has links)
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2006. / Härtill 4 uppsatser.
7

Age-related cognitive decline and navigation in electronic environments /

Sjölinder, Marie, January 2006 (has links)
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms universitet, 2006. / Härtill 3 uppsatser.
8

Analys av processer och verktyg för ärendehantering vid Saab Bofors Dynamics AB, Underwater Systems eftermarknad. / Analysis of processes and tools for case management at Saab Bofors Dynamics AB, Underwater Systems aftersales.

Dannemyr, Magnus January 2014 (has links)
Försvarsindustrin är en industri med många tekniskt avancerade och dyra produkter. Produkterna har många gånger en lång utvecklingstid och kunderna investerar stora belopp vid anskaffning av ny materiel. Redan idag finns det stora affärsmöjligheter kring eftermarknad för dessa produkter. Men sjunkande försvarsbudget och minskat anslag till materialanskaffning innebär en risk för färre stora order. Detta öppnar för möjlighet till nya affärsmodeller och strategier kring eftermarknaden. Ett pilotprojekt inom offentlig-privat samverkan, OPS, rörande flygtid med skolflygplanet SK 60 som tidigare genomförts visar på att det finns stora besparingsmöjligheter för kunden med denna affärsmodell. Syftet med detta arbete är att genomföra en nulägesanalys av de verktyg och processer som används för kommunikation och hantering av ärenden vid eftermarknadsavdelningen, In Service Support - ISS, på Saab Bofors Dynamics AB, SBD, Underwater systems. Resultatet av nulägesanalysen skall ligga till grund för förslag till förbättringar och effektiviseringar för ISS-avdelningen. Målsättningen med förbättringarna är att ge affärsledingen bättre möjlighet till överblick och uppföljning av affärerna. Samt möjlighet att utveckla affärsmöjligheter för att öka omsättningen och lönsamheten inom eftermarknaden. Nulägesanalysen visar att ISS-avdelningen saknar fastställda gemensamma processer för hantering av eftermarknadsärenden. Det finns heller inget gemensamt verktyg för hantering och uppföljning av dessa eftermarknadsärenden inom SBD. Det stödverktyg som är framtaget av Saab Security and Defense Solutions, SDS, för att fungera som ett Saab-gemensamt verktyg för hantering av beställningar innebär ett ökat administrativt arbete utan att tillföra något mervärde för SBD. För att underlätta och effektivisera arbetet för ISS-avdelningens personal bör man således se över och standardisera processerna för ärendehantering. Ett gemensamt verktyg för hantering av ärenden och kommunikation med kunden bör även det införas. Verktyget bör om möjligt sammankoppla övriga IT-stödsystem som används inom SBD, detta för att minska den manuella hanteringen kring ärendena.
9

Effekter av entreprenöriell utbildning : Med SORIS som utgångspunkt, deltagares upplevelser och utvecklingsmöjligheter

Mårtensson, Veronica, Norberg, Olle January 2014 (has links)
Syftet med denna studie är att bidra genom en transformativ studie kring hur entreprenörskapsutbildning kan utvecklas och formas. Med utgångspunkt i hur SORIS entreprenöriella utbildning upplevdes och hur den kan utvecklas. SORIS är ett projekt vilket handlar om att pröva hur sociala verksamheters samarbete kan skapa och leverera fler och bättre sociala tjänster. Där vi har koppling till tre av dess delprojekt vilka är SNI, Gottfrids Lada och Växjö Ung Kompetens. Att integrera entreprenörskap i högskolundervisning kan hamna på kollisionskurs med sådan undervisningsmetod som ligger närmre rådande samhällstrend. Organisatoriskt kan den entreprenöriella och dialogiska skolan beskrivas vara raka motsatsen till den monologiska högskolekultur som betonar dels strikt ämnesindelning och yttre kontroll. Med vår studie vill vi komma runt denna problematik. Vidare bygger vår studie på ett kvalitativt förhållningssätt. Via deltagare i SORIS vill vi belysa upplevelser som varit i samband med detta projekt. För att få tillgång till deltagarnas tankar, åsikter hade vi med dem intervjuer, samt fick vi tillgång till studenters reflektioner via PM som var en del av deras undervisningsinnehåll. Där av framkom material som är empiriskt för studien. De teorier vi behandlar i förhållande till empirisk data bygger på vad författare beskriver i litteratur som böcker och tidigare studier samt artiklar. Gruppen Gottfrids Lada menade att det var en toppenupplevelse att få göra något praktiskt. Att vara ute och intervjua företag och träffa inspirerande människor. Likaså när deltagare gjorde event på stan så tyckte de det var ett kul initiativ att marknadsföra deras företag. En annan sak som deltagare i Växjö Ung Kompetens uppskattat av entreprenöriella projekt som detta är nya kontakter och att stärkta band inom gruppen skapats.  Att det finns många positiva följdeffekter av entreprenöriella projekt. Studenter har kommit i kontakt med organisationer som de inte ens visste fanns innan. Att plantera ett möjlighetstänk är av väldigt stort värde, vilket projektet gett. Trots vissa frustrationer i processen såg studenter efter projektet med distans på allt som hänt. De menade på att detta är ett bra projekt, som ger riktig erfarenhet vilket är något att sätta på CV:et. När rätt personer hamnar på rätt plats och förstår potentialen i deras möjligheter kan mycket hända under ett sådant här projekt. Att ett företag skulle startas av studenterna var ett exempel på att mycket mer än vad som förväntas kan hända.
10

”Jag var inte den killen då, det var någon jag blev” : En kvalitativ studie om processer i identitetsskapande, socialisering, stämpling och stigmatisering av ungdomar i högerextrema organisationer / ”I wasn’t that guy then, it was someone I became” : A qualitative study about processes of identification, socialization, labeling and  stigmatization of youths in right-wing organizations

Reivall, Helena January 2015 (has links)
The purpose of this study is to analyze the processes that make youths stay in right-wing organizations. In this qualitative study there is also a description of the measures used in order that individuals do not become members of the extreme right-wing groupings. Interviews have been made by two informants who work with crime prevention issues in the municipality, and two informants who have been members of extreme-right organizations. After the interviews were conducted and transcribed, they have been analyzed thematically based on the social-psychological perspective, symbolic interactionism through three subcategories; socialization, identity as well as labeling and stigmatization. Through socializations the individuals emulate the norms and values that they encounter in their environment. The individual is socialized through various groups, the extreme-right group could be a source of strengthening Nazi and racist views. Identity is also created through interaction with other people. The individual's identity can be reinforced when he becomes a member of right-wing extremist factions and can be difficult to get away if he was not offered anything else, better from society outside the group. The Labeling theory assumes that society does not accept standards other than those accepted by the large group. Other individuals are rejected and excluded. Individuals who is labeled and excluded from the large group seek to enter other groupings, in this study the right-wing extremist, where they will be accepted, thus increasing the distance to the established society. In order to avoid the continued recruitment to extremist gangs advocated that young people should take part of a stable set of values and learn about democratic rights. School singled out as the main influence area.

Page generated in 0.0514 seconds