Return to search

MD-80 Engine Change Kit

<p>Den här rapporten ämnar svara på frågan om och med hur mycket tröskelvärdena av alla inkommande komponenter, tillhörande ett MD-80 Engine change kit, kan höjas med och vilka kostnadsbesparingar en sådan höjning kan medföra. Undersökningen har föranletts av företaget SAS Components vilja att få reda på om en optimering av tröskelvärden kan leda till en minskning av kasserade komponenter hos dem.</p> / <p>This report’s aim is to verify if it is possible, and if so, by how much SAS Component could increase the threshold values of all incoming components belonging to an MD-80 Engine Change Kit. How would this raise in the components threshold lower SAS Component’s expenses?</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:mdh-363
Date January 2007
CreatorsNogueira, Tiago, Twofik, Twana
PublisherMälardalen University, Department of Mathematics and Physics, Mälardalen University, Department of Mathematics and Physics, Institutionen för matematik och fysik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageEnglish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0025 seconds