• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 211
 • 43
 • Tagged with
 • 254
 • 151
 • 139
 • 56
 • 52
 • 43
 • 34
 • 31
 • 26
 • 23
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Effektivisering avVerktygshantering i en Part-145

Mensah, Jörgen, Köse, Mehmet January 2016 (has links)
Denna rapport är ett examensarbete som gjorts av två studenter från Mälardalens högskola i Västerås på akademin Innovation, Design och Teknik. Ett samarbete med gjordes också med Underhållsorganisationen Bromma Air Maintenance.Bromma Air Maintenance (BAM) har i dagsläget verktygslådor som är tilldelade till varje enskild tekniker. Dessa verktygslådor bör kontrolleras och granskas efter varje dag eller arbete. BAM har känt av att detta inte görs ordentligt och har då bestämt sig för att förbättra sina procedurer. BAM har gett oss uppdraget att finna en eller flera lösningar som ska förbättra eller ersätta dem. Skulle BAM fortsätta med sina procedurer så skulle det kunna leda till allvarliga incidenter och haverier då verktygen kan glömmas i flygplanet för att kontroller och granskningar av dessa är svaga.Målet med examensarbetet var att finna bättre och säkrare metoder att tillämpa hos BAM vid verktygshantering av standardverktyg men generellt i en Part-145 organisation. Vi önskade hitta metoder som kunde förbättra den visuella verktygskontrollen där saknade verktyg kunde tydligt noteras. Med hjälp av intervjuer, litteraturstudier och forskningar kring tidigare arbeten, har arbetet lösts och förbättrade procedurer hittats. Önskas en mer ekonomisk metod bör ToolBed användas då appliceringen sker endast inuti verktygslådan. ToolBed erbjuder då en synligare metod som visar att något fattas tack vare de olika färglagren. Skulle en mer säkrare metod önskas, rekommenderas Snap-On Industrials. Denna procedur är mindre ekonomisk men erbjuder ett loggsystem med en kombination / This report is a final thesis that was made by two students from Mälardalens Högskola in Västerås from the Academy of Innovation for Design and Technology. A cooperation was also made with the maintenance organization Bromma Air Maintenance.Maintenance of an aircraft is important in the flight industry to insure the continuing airworthiness of an aircraft. This makes it important that a technician performs his work properly. Bromma Air Maintenance, or BAM, have personal toolboxes that are handed out to the technicians. The toolboxes are checked and reviewed after every project or at the end of the day. BAM has felt that their procedures have not been done properly and have then decided to improve them. This gave us the assignment to find one or more solutions that would improve them. There could be serious consequences if BAM would continue with the procedures they use today.The goal of this thesis was to find improved and securer procedures that BAM could use instead of their own. The work is limited to the use of standard tools only in a Part-145 maintenance organization. We wanted to find methods that could improve and simplify the tool inspection visually which would make it clearer when a tool was missing. New procedures where found due with the help of interviews, research and literature studies. If an economic procedure is wanted, ToolBed would be the answer due to its colored layers that indicates greatly when a tool is missing. If a more secure procedure is wanted, the Snap-On industrials system would be recommended. This procedure provides a log system combined with Toolbed and a bar scanner system that logs information when the tools have been taken out and put back inside the toolbox.
2

Riskbaserat underhåll : En förstudie om tillståndsbaserat arbetssätt inom Vattenkraft

Karlsson, Patricia, Östlund, Maria January 2015 (has links)
Hög tillgänglighet är ett essentiellt krav för vattenkraftsanläggningar för att kunna producera el till befolkningen och industrier utifrån det stundande behovet. Alla tekniska system utsätts för slitage och om inte åtgärder sätts in i tid kan det resultera i kostsamma fel eller till och med haveri med utebliven produktion som konsekvens. Underhåll och inspektioner av de tekniska systemens tillstånd utförs för att upptäcka försämring i tid och för att förebygga fel och skador. Underhåll kan dock vara kostsamt, och med dagens låga nivå på elpriser ställs kraftbolagen inför utmaningen att effektivisera underhållet och samtidigt bevara en hög tillgänglighet. Målsättningen med detta examensarbete har varit att undersöka möjligheten att ta fram en riskbaserad underhållsplan för turbinen i ett av aggregaten i Finnfors kraftstation. En metod som är funnen som lämplig för ändamålet är en implementering av tillståndsbaserat underhåll. SINTEF Energi Norge AS har tagit fram ett verktyg som estimerar livslängder av komponenter och jämför olika åtgärdsalternativ med nuvärdesberäkning. Examensarbetet har mynnat ut i en förstudie av en implementation av detta verktyg och därmed ett riskbaserat förhållningssätt vid beslutningsfattning om framtida underhållsåtgärder. / High reliability is essential for hydropower plants in order to produce electricity to the people and the industry whenever needed. All technical systems are exposed to deterioration, which can lead to failure or even disaster in the form of production losses if maintenance has not been accomplished. The motives of maintenance and inspections of the technical systems condition are to discover deterioration in time and prevent failure and damage. Though, maintenance can be costly and due to the low energy prices power producing companies need to optimize maintenance in order to lower the costs and in the same time retain the demanded high reliability. The aim of this Master Thesis has been to investigate the option to develop a risk- based maintenance plan for a turbine at Finnfors power plant. We have concluded that condition based maintenance is a method that is adequate for the purpose. SINTEF Energy Norway AS has created a tool that estimates life-curves of individual components and compares different maintenance strategies by net present value evaluation. The outcome of this work is a pilot study of an implementation of this tool and thereby risk-based approach within decision- making processes of maintenance planning.
3

Framtagning av automatiskt system för hantering av arbetsorder till SAAB 340

Kotjerba, Jonatan, Andesson, Robert January 2014 (has links)
Som dom flesta underhållsbolag jobbar även TAM (Täby Air Maintenance) med arbetsordrar. Dessa för att visa vilka arbeten som skall utföras, var de skall utföras och hur de skall utföras. Uppgiften som tilldelades var att effektivisera TAM:s (Täby Air Maintenance) arbetsordersystem på flygplansmodellen SAAB 340. Deras nuvarande tillvägagångssätt är att arbetsordern först läggs in manuellt i Microsoft Excel för att sedan redigeras och anpassas för den specifika kunden. Arbetsorden delas upp i olika sektioner av flygplanet, detta görs för att underlätta teknikernas och mekanikernas arbete när de bestämmer hur arbetet skall fördelas. När arbetsorden är färdigställd överlämnas den till tekniker och mekaniker. Ansvarig tekniker delar sedan ut arbetsorden till teknikerna och mekanikerna som då får olika sektioner att ansvara för. För att underlätta när arbetsorden utformas så bestämdes det att den bästa lösningen var att ta fram ett program som mer automatiskt skapar arbetsorden, detta sparar in arbetstid men underlättar också för den som tar fram arbetsorden. Programmet är utformat så att det blir betydligt enklare att skapa och göra redigeringar av arbetsorden jämfört med det nuvarande tillvägagångssättet. / Like most companies in the air maintenance business TAM (Täby Air Maintenance) uses workorders to describe where the technicians should perform their work and how they should perform it. The task that was assigned was to improve the efficiency of TAM:s workorder system for the aircraft model SAAB 340. Their current system is to write the workordes manually in Microsoft Excel and then edit them to fit a specific customer. The workorder is then divided into different sections of the aircraft this is done to improve for the technicians when they decide how their work should be performed. When the workorder is completed will the responsible technician hand out it to his co-workers. The workers is then divided into groups, each group will be responsible for one section of the aircraft. To improve when the workorder is created the best solution was to come up with a program that creates the workorder in a more automatic way. This will save time but also improve how the workorder is created. The program is developed to make it easier to create and edit workorders compared to the now existing procedure.
4

Framtagning av förebyggande underhållsplan : På tomgodsförsörjningen av rullpallar på Arla Foods Jönköping

Dinh, Minh Thu, Makaraan, Hassan January 2016 (has links)
Strävan om en större konkurrenskraft har medfört förändringar inom modern produktion där det sker en övergång från arbetskraftsberoende produktion till en ökad automatisering av produktionsanläggningar. En ökning av automatiseringar i samband med teknikutveckling har medfört att produktionsutrustningar har blivit mer avancerade och komplicerade att underhålla. Förändringarna har medfört större krav på driftsäkerheten hos produktionsutrustningar för att bemöta kundkrav samt bibehålla konkurrenskraft. Utförandet av ett effektivt underhållsarbete har blivit en viktig faktor för uppnå en driftsäker produktionsanläggning. I Arla Foods Jönköpings mejeri tillämpas både operatörs- och specialistunderhåll på produktionen där mätningar av utrustningar genomförs och förebyggande underhållsplan har utformats. Tomgodsförsörjningen, som förser tomma lastbärare till förpackningsmaskinerna och kyllagret, har däremot ingen underhållsplan, utan det tillämpas enbart akuta underhållsarbeten. Studiens syfte har varit att framställa en förebyggande underhållsplan för tomgodsförsörjningen av rullpallar. Detta har skett parallellt med en störningsanalys där störningar kartlades och därefter utformades åtgärdsförslag. All data införskaffades på Arla Foods mejeri i Jönköping, där metoderna som utnyttjades var observationer, intervjuer, workshops samt dokumentstudier. Dessutom utfördes litteraturstudier, för att ge en teoretisk grund till studien, som behandlar grundläggande underhålls principer och verksamhetsutvecklingskonceptet Total Produktivt Underhåll, TPU. Analysen omfattar en sammanställning av störningar, med hjälp av ett paretodiagram, där de störningar som påverkar försörjningssystemet mest kunde identifieras. Analysen påvisade att 49,3 procent av alla störningar berodde på att rullpallarna fastnade i kurvor samt att defekta rullpallar kom igenom kontroller och orsakade stopp i försörjningssystemet. Dessutom gjordes en analys av det nuvarande underhållsarbetet och hur en utebliven underhållsplan påverkar försörjningssystemet. Utifrån analysen utformades förbättringsåtgärder för de två mest återkommande störningarna samt en FU-plan för försörjningssystemet. Med hjälp av litteraturstudier, underhållspersonalens kompetenser samt leverantörernas underhållsguide har en FU-plan kunnat utformas, där vikt lades i att inte skapa en främmande arbetsmetod. Då hela produktionen arbetar med RIS-tavlor ansågs det som en lämplig arbetsmetod då personalen känner igen och arbetar efter metoden i andra avdelningar. Underhållsplanen består av styrkort, RIS-kort, med instruktioner för varje område och ska även fungera som en checklista för att underhållsarbetet ska ske i rätt tid. En ansvarsfördelning av underhållsarbetet har gjorts som förenklar att underhållsplanen fullföljs. RIS-tavlorna medför att felrapporteringar sker på ett korrekt sätt samt fördelar ansvar och möjliggör dokumentering av utförda reparationer. Vidare rekommenderas Arla Foods Jönköping att integrera den nyutvecklade underhållsplanen i affärssystemet SAP, som underhållsavdelningen arbetar med i dagsläget för att utföra förebyggande underhållsarbete på förpackningsmaskinerna. Dessutom bör en implementering av TPU genomföras i hela organisationen, där den nyutvecklade underhållsplanen anses vara en grund, för att åstadkomma störningsfri produktion med hjälp av ett strukturerat arbetssätt och skapa ett engagemang i organisationen som arbetar tillsammans för ett arbete med ständiga förbättringar. På lång sikt bör det även övervägas att rekonstruera rullpallsbanorna och skapa rakare transportbanor för att undvika kurvor och störningarna de medför. / The pursuit for a greater competitiveness has brought changes in modern production, where there is an ongoing transition from labour-dependent production to an increased automation in production plants. The increase of automation and the advance of technology has meant that production equipment has become more sophisticated and complicated to maintain. The changes have brought greater demands on the dependability of production equipment in order to meet customer requirements and also maintain competitiveness. The execution of an effective maintenance has become an important factor in order to achieve a dependable production plant. Arla Foods Jönköping’s dairy plant works with both operator and specialist maintenance, where measurement on equipment are carried out and preventive maintenance plan has been developed. On the other hand, the empty-packaging-supplying system, which supplies empty cargo carriers to the packaging machines and to the cold storage warehouse, lacks a maintenance plan and therefore only emergency maintenance work are applied. The purpose of this study has been to develop a preventive maintenance plan for the empty-packaging-supplying system of rolltainers. This has taken alongside an interference analysis where interferences were mapped and then a proposal for action was devised. All data was obtained in Arla Foods Jönköping’s dairy plant, where the methods that were used are observations, interviews, workshops and document studies. Literature studies, that treats basic maintenance principles and Total Productive Management, TPM, where also performed in order to provide a theoretical basis for the study. The analysis covers a compilation of interferences, through a Pareto chart, where those interferences which affected the supplying system most could be identified. The analysis showed that 49,3 percent of all the interferences was due to rolltainers that got stuck on curves and defective rolltainers that went through controls and caused a stop of the supplying system. An analysis was also made of the current maintenance work and how the lack of a maintenance plan affects the supplying system. Based on the analysis, a proposal for action was devised for the two most prevalent interferences and a preventive maintenance plan for the supplying system was developed. With the help of literature studies, maintenance staffs competencies and the suppliers maintenance guide, a preventive maintenance plan was developed, where great emphasis was put on to not introduce an alien working method. Since the whole production works with RIS-boards and the personnel are familiar with them, it was viewed as a suitable working method. The maintenance plan consists of scorecards, RIS-cards, with instructions for each area, and will also serve as a checklist for the maintenance work to take place at the right time. In order for the maintenance work to be fulfilled a delegation of responsibility for the maintenance work has been made. The RIS-boards enables error reports to be made in a proper way, delegate responsibility and enables documentations of performed reparations. Furthermore, Arla Foods Jönköping is recommended to integrate the newly developed maintenance plan with SAP, which is an enterprise resource planning software, which the maintenance department is currently working with to perform preventive maintenance on the packaging machines. Also, an implementation of TPM should be applied throughout the whole organization, where the newly developed maintenance plan is considered to be a basis for achieving interference-free production through a structured approach and create a commitment in the organization to work together for continuous improvement efforts. In the long term, consideration should be given to reconstruct the rolltainer tracks and create more direct transportation tracks to avoid curves and the interferences they create.
5

Metodanpassning för systematiskt underhåll i det mindre sågverket.

Caleb, Kayenga January 2021 (has links)
Detta arbete utfördes som ett uppdrag på Hanåsa sågverk och gick ut på att analysera vilka driftstopp som sker under arbetes gång samt att organisera ett enklare lagersystem för reservdelar. Syftet med arbetet var att hitta ett sätt som företaget kan följa upp vilka driftstopp som sker och hur dessa om möjligt kan arbetas bort alternativ förkortas. Författaren skulle kartlägga och dokumentera företagets delprocesser, från inmatning till paketering. Vidare skulle kritiska punkter, som orsakade oplanerade stopp, kartläggas, med hjälp av mätning och observation. Resultatet visade på att det finns generella problem genomgående i hela processer och att felen kan uppstå akut eller genom slitage och ålder.
6

MD-80 Engine Change Kit

Nogueira, Tiago, Twofik, Twana January 2007 (has links)
<p>Den här rapporten ämnar svara på frågan om och med hur mycket tröskelvärdena av alla inkommande komponenter, tillhörande ett MD-80 Engine change kit, kan höjas med och vilka kostnadsbesparingar en sådan höjning kan medföra. Undersökningen har föranletts av företaget SAS Components vilja att få reda på om en optimering av tröskelvärden kan leda till en minskning av kasserade komponenter hos dem.</p> / <p>This report’s aim is to verify if it is possible, and if so, by how much SAS Component could increase the threshold values of all incoming components belonging to an MD-80 Engine Change Kit. How would this raise in the components threshold lower SAS Component’s expenses?</p>
7

Outsourcing av drift och underhåll : En intervjustudie av nyligen ombildade bostadsrättsföreningars motiv till outsourcing av drift och underhåll

Lindquist, Jonas, Melin, Carl January 2013 (has links)
Abstract English title: Outsourcing of operation and maintenance -An interview study about newly reconstituted housing cooperatives motives for outsourcing of operation and maintenance. Swedish title: Outsourcing av drift och underhåll -En intervjustudie av nyligen ombildade bostadsrättsföreningars motiv till outsourcing av drift och underhåll. Authors: Jonas Lindquist &amp; Carl Melin Published (year): Spring 2013 Tutor: Sven-Ola Carlsson Examinator: Marita Blomqvist Background: Now days there are no questions for organizations about if they will outsource parts of their business. It is rather a question about what should be outsourced. In terms of organizations our found theory tells what is being outsourced is everything that does not belong to the organization’s core business, such as supporting functions. Therefore we would like to find out about what motifs underlying for a housing cooperative to outsource services within operation and maintenance of the property. Problem statement: Why do some recently reconstituted housing cooperatives choose to outsource services within operation and maintenance of the property? Purpose: The purpose of this thesis is to describe why recently reconstituted housing cooperatives choose to outsource services within operation and maintenance, how the work with operation and maintenance is done and also understand what motifs a recently reconstituted housing cooperative have to outsource parts of the operation and maintenance. All this on the basis of theoretical facts and empirical collected data. Method: This thesis is based on a qualitative interview study with a deductive approach. The data collection has consisted of three interviews with three different recently reconstituted housing cooperatives. In each interview has one in their opinion suitable board member of each housing cooperative been involved. The choice of the three different housing cooperatives is based on the requirements of being recently reconstituted and also that they differed in size. One is a small central housing cooperative consisting one house with 27 apartments. One is a large central cooperative consisting three houses with 115 apartments and the last one is a housing cooperative consisting of terraced houses with 54 apartments just outside the city. After the empirical data was all collected it has been compared to already existing theories found for analysis. The analysis in turn has resulted in our conclusions and suggestions for further research. Conclusion: Our conclusions are that within recently reconstituted housing cooperatives there are several different motifs of using outsourcing of operation and maintenance. Seen to the various theories we have chosen the common factor from the three different housing cooperatives were timesaving, which also can be translated into costs. Another factor that primarily relates to the operation are skills shortages. We note that it is almost impossible for a tenant to avoid outsourcing include elevator inspection where required a specific core competencies to accomplish it.
8

Utvärdering och optimering av underhållsprogram

Pers, Anders January 2010 (has links)
Utvärdering och optimering av underhållsprogram utförs för att säkerställa att ett flygbolags flotta underhålls optimalt. Det vill säga med högsta möjliga säkerhet till lägsta möjliga kostnad. Vid introduktion av en ny flygplanstyp baseras underhållsprogrammet på tillverkarens och myndighetens krav och rekommendationer. Men efter en tid har en stor erfarenhet angående flygplanens tillförlitlighet och problem vunnits. Denna erfarenhet kan sedan användas till att utvärdera hur effektivt underhållet är. Syftet med detta projekt är att sammanställa erfarenheter från utfört underhåll som sedan kan användas för att utvärdera underhållsprogrammet, vilket i sin tur kan leda till en optimering. Projektet har genomförts i tre delar. Som en första del jämfördes Avia Express AMP med Air Baltics och Air Icelands. En andra del bestod av att bistå tillverkaren Fokker med uppgifter som en del i deras ”MRB escalation-projekt”. Projektets tredje del bestod av att sammanställa erfarenheter från samtliga underhållsuppgifter. Dessvärre upptäcktes att en utvärdering av underhållsprogrammet ej är möjlig utan en stor arbetsinsats. Detta på grund av att ett stort antal defekter är refererade till fel task.
9

Lagerskador kontra centralsmörjningssystem / Bearing damage versus central lubrication system

Egestrand, Jens January 2012 (has links)
Examensarbetet som har genomförts på uppdrag av Stora Enso belyser svårigheter kring övervakning av lagerkondition och korta lagerlivslängder i presspartien på kartongmaskinerna. Arbetet belyser även om de korta lagerlivslängderna är smörjrelaterade och hur smörjmedlet påverkar lagerlivslängden. Det finns problematik med att finna lagerfel vid användning av vibrationsanalys på relativt lågvarviga maskiner, detta beror på den låga energinivån som genereras av en lagerdefekt och därmed döljs lagerfrekvenserna lätt i bruset. Hur mycket luft, partiklar och vatten inverkar på smörjmedlet som kylbärare och friktionsbärare är svårt att mäta och sätta värden på eftersom att varje lager som smörjs påverkas olika mycket. Arbetet behandlar främst 4:e presspartiet i KM7 och 1:a presspartiet i KM8 som finns på Stora Ensos bruk i Skoghall.   Presspartien i kartongmaskinerna innehåller valsar som är avgörande för processen. Om valsarna inte går kommer det inte att kunna produceras någon kartong, vilket kommer leda till stora kostnader för produktionsbortfall och dyra reperationskostnader. Lagren som sitter på valsarna i presspartien är dyra vilket gör att man vill uppskatta lagerkonditionen i ett tidigt skede för att möjliggöra renovering av lagren.    När vibrationsmätning används som övervakningsmetod för att förutse lagerskador och haverier ställs det höga krav på att rätt utrustning används och att den används på rätt sätt. Personalens kunskapsnivå om hur maskinens driftförhållande och hur konstruktionssvagheter visar sig i övervakningssystemet måste vara hög för att kunna bedöma hur pass allvarlig skadan är, vad skadan beror på och hur lång drifttid det är kvar innan haveri. För att FU-teknikerna på Stora Enso ska få en bättre förutsättning att ställa säkrare diagnoser på lagerskadornas omfattning och kvarvarande drifttider bör dagens mätning kompliteras med en mätriktning i belastningszonen för att fånga upp så mycket energi som möjligt vid mätningarna.    Att Stora Enso lider av förkortade lagerlivslängder beror inte på att det finns brister i smörjsystemen som man tidigare trott utan beror troligtvis på lagerinbyggnaden. Att de korta lagerlivslängderna beror på lagerinbyggnaden tyder på att det finns problematik kring toleranser, lagerhus, passningar och tätningar. Andra faktorer som har en inverkan på lagerlivslängden är medvetenheten hos personalen som arbetar med maskinerna, t.ex. spolning direkt på lagerhus med en högtryckstvätt och fylla labyrinterna med ett annat fett för att undvika inträngning av vatten är saker som inte är lämpligt när långa lagerlivslängder önskas.   För att jobba med ständiga förbättringar och kvalitetsfrågor krävs det en god dokumentation och kunskap om maskinen. Dokumentationen kring lagerskador och deras orsaker är bristfällig på Stora Enso. FU-teknikerna bör få hela ansvaret av lageranalysen och besluta om lagret ska skrotas, renoveras eller köras. En dokumentmall har skapats för att ge dem ett verktyg vid lageranalysen. Fördelen med att FU-teknikerna genomför lageranalysen istället för Metso eller SKF är att de ökar deras förståelse om maskinen och hur lagerskador uppvisar sig i övervakningssystemen. Därmed blir det lättare att ställa diagnos på lagerkonditionen direkt i övervakningssystemen och det blir lättare att finna rotorsakerna till de förkortade lagerlivslängderna. / The examination paper which has been carried out at Stora Enso illustrates the difficulties around surveillance of bearing condition and the short length of bearing lives in the press section on the cardboard machines. This paper also illustrates if the short bearing lives are lubrication related, and how the lubrication funds affect the length of the bearing lives. There is a complication with finding bearing failures at the using vibration analysis on relatively low revolution machines, this is due to the the low energy level which is generated by a bearing defect thereby easily hides the bearing frequency in the noise. The level of air, particles and water impacts on the lubrication funds, as a carrier of cold and a carrier of friction is hard to measure and put a value on because each bearing which is lubricated is affected differently. The work mainly discuss the fourth press section in KM7 and the first press section in KM8 which are located in the factory of Stora Enso in Skoghall   The press section in the cardboard machines contains rolls which are conclusive for the process. If the rollers are not working there will not be any production of cardboard, which will lead to large costs for production loss and expensive costs of reparations. The bearings which are connected to the rollers in the press section are expensive which makes it desirable to estimate their condition at an early state in order to make a recondition possible.   When measurements of vibrations are used as a method of surveillance to anticipate bearing damages and break downs, it demands high requirements on that the right equipment is used and that the equipment is used in the right way. The level of the staff knowledge concerning the machines operating conditions and how weakness of construction is displayed in the surveillance systems has to be high to estimate how serious the damage is what the damage depends on and how long drive time is left before break down. In order to give the FU-engineers at Stora Enso a better basis to produce a safer diagnosis on the extent of damages and remaining drive times of the bearings, the measurements of today should be complemented with a measurement direction in the zone of tension to capture as much energy as possible in the measurement.   That Stora Enso suffers from short length of bearing lives does not depends on that it exists failures in the funds systems, as were earlier believed, but instead depends on the bearing building. That the short bearing lives depends on the bearing building indicates that there are problems linked to tolerance, bearing houses, passes and seals. Other factors that has a impact on the bearing lives is the awareness of the staff who works with the machines, for example spraying directly at bearing houses with a high pressure wash and fill the mazes with another grease to avoid water to get in are things that not are appropriate when long bearing lives are desirable.   To work with constant improvements and quality questions good documentation and knowledge about the machine is required. The documentation around bearing damages and the causes is beneath all criticism at Stora Enso. The FU- technicians should get all the responsibility of the bearing analysis and decide if the bearing shall be breaked up, renovated or be operated. A document form has been created to give them a tool for bearing analysis. The FU-technicians advantage when performing bearing analysis instead of Metso or SKF is that their understanding about the machine increases and how bearing damages are displayed in the surveillance systems. This will make it easier to set a diagnose on the bearing condition directly in the surveillance systems and will make it easier to find the cause of the short bearing lives.
10

MD-80 Engine Change Kit

Nogueira, Tiago, Twofik, Twana January 2007 (has links)
Den här rapporten ämnar svara på frågan om och med hur mycket tröskelvärdena av alla inkommande komponenter, tillhörande ett MD-80 Engine change kit, kan höjas med och vilka kostnadsbesparingar en sådan höjning kan medföra. Undersökningen har föranletts av företaget SAS Components vilja att få reda på om en optimering av tröskelvärden kan leda till en minskning av kasserade komponenter hos dem. / This report’s aim is to verify if it is possible, and if so, by how much SAS Component could increase the threshold values of all incoming components belonging to an MD-80 Engine Change Kit. How would this raise in the components threshold lower SAS Component’s expenses?

Page generated in 0.0649 seconds