Return to search

Omvårdnaden av barn och deras familjer i den palliativa vården : Sjuksköterskors bemötande och stöd utifrån familjernas behov.

<p><strong>Bakgrund: </strong>När en familj befinner sig i den pediatriska palliativa vården genomgår de en kris. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan har ett familjefokuserat bemötande. Att ge stöd och inge trygghet ska ingå i omvårdnaden. <strong>Syfte:</strong> Syftet med denna litteraturstudie var att belysa omvårdnaden av barn och deras familjer inom den palliativa vården. <strong>Metod:</strong> Litteraturstudien utfördes genom litteratursökning i databaserna PubMed och Cinahl. En innehållsanalys gjordes av sjutton relevanta artiklar och dessa inkluderades i resultatet. <strong>Resultat:</strong> Det som familjerna ansåg som viktigt var kunskap angående sitt barns sjukdom, en rak, ärlig och samstämmig kommunikation samt en god relation med personalen som stöd. <strong>Diskussion:</strong> För att sjuksköterskan ska kunna bemöta och stödja dessa familjer måste en god relation uppnås så att kommunikationen underlättas. <strong>Slutsats:</strong> Sjuksköterskans omvårdnad ska ske utifrån familjens behov.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:miun-11789
Date January 2010
CreatorsGisselman, Cecilia, Gren, Jessica
PublisherMid Sweden University, Department of Health Sciences, Mid Sweden University, Department of Health Sciences
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0026 seconds