Return to search

Riskredovisningens förändring över tid i svenska börsbolag

<p>Många företag har utvecklats mot en mer aktiefinansierad verksamhet där nya intressenter har</p><p>kunnat investera sina pengar, en annorlunda ägarstruktur och en ny form av sparande har med</p><p>andra ord växt fram i Sverige. De nya ägarstrukturerna bör i sin tur, tillsammans med andra</p><p>faktorer som exempelvis ”IT-bubblan” skapat en förändring inom den ekonomiska</p><p>redovisningen. Med nämnda händelser som bakgrund och vetskapen om att allt företagande är</p><p>förknippat med risk bör redovisningen av risk i de ekonomiska rapporterna ha ökat.</p><p>Uppsatsen syftar till att ta reda på hur redovisningen av risker i svenska börsbolag noterade på</p><p>stockholmsbörsens Large Cap-lista förändrats sedan 1997.</p><p>Studien innefattar 25 svenska företag vars årsredovisningar från 1997, 2003 och 2006</p><p>analyserats. Studien är genomförd med en kvantitativ innehållsanalys, där ett flertal olika</p><p>riskvariabler tas upp.</p><p>De undersökta företagen uppvisar en statistiskt säkerställd ökning av riskredovisning mellan</p><p>åren 1997, 2003 och 2006. Slutsatsen som grundats på studiens resultat blir att den</p><p>ekonomiska redovisningen har ändrats eftersom riskredovisningen har givits mer total plats.</p><p>Studien uppvisade även skillnader i riskredovisningen mellan olika branscher och en av de</p><p>branscher som låg i framkant var den finansiella, men även hälso- och sjukvårdsbranschen</p><p>hade kraftigare ökningar och utförligare riskredovisning än övriga redan från 1997.</p><p>Bakom ökningen av riskredovisning finns alltså ett flertal krafter. Att en regeländring som</p><p>ensam förklaring ligger bakom denna ökning verkar inte troligt då riskredovisningen ökar på</p><p>flera sätt under både perioden 1997 till 2003 samt 2003 till 2006. Istället tros ökningen bero</p><p>på ett förändrat intressentbehov.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:sh-1308
Date January 2007
CreatorsRohdin, Kim, Wetterberg, Markus
PublisherSödertörn University College, School of Business Studies, Södertörn University College, School of Business Studies
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0022 seconds