Return to search

Vilka är hållbarhetsredovisningens viktigaste intressenter

<p>Socialt ansvar, etik och miljöansvar är något som dagens företag fokuserar mer och mer på. Företagens intressenter ställer även större krav på utvidgad information från företagen. Företagen har därför börjat presentera hållbarhetsredovisningar. Det är viktigt för dagens företag att vara medvetna om vilka intressenter de har för sin hållbarhetsredovisning och vilken information intressenterna efterfrågar. Hållbarhetsredovisningen är inte tvingande och har heller inte krav på extern granskning, vilket den finansiella redovisningen har.</p><p>Syftet med den här studien är att undersöka vilka som är de viktigaste intressenterna för företagen när de upprättar sina hållbarhetsredovisningar. Detta görs genom att applicera intressentmodellen på företagen hållbarhetsredovisning. Uppsatsen vill också ta reda på hur företagen skapar legitimitet gentemot sina intressenter genom sin hållbarhetsredovisning med hjälp av legitimitetsteorin. Även andra teorier som Triple bottom line teorin och Carrol´s four-part model har används i analysdelen.</p><p>Datainsamlingen startade med att lämplig litteratur om ämnet gicks igenom på biblioteket, på Internet och genom artikelsök i olika databaser. Uppsatsen bygger på teorier om ämnet och intervjuer med fyra företag: SAS, E.ON, ABB och SJ. Vidare så intervjuades en företrädare från CSR Sweden, en specialistrevisor från Öhrlings PricewaterhouseCoopers en specialist på hållbarhetsredovisning från KPMG.</p><p>Utifrån intervjuerna så framkom det att Svenska företags viktigaste intressenter i rangordning är: Ägarna (aktieägarna), kunder, leverantörer/medarbetare, beslutsfattare/media, studenter/fackförbund. Det viktigaste för företagen är att skapa avkastning till dess ägare men om de inte tar socialt ansvar, miljöansvar och etiskt ansvar så blir företagen inte lika konkurrenskraftiga som sina konkurrenter. Genom att hållbarhetsredovisa enligt enhetliga riktlinjer och använda sig av en oberoende granskning av hållbarhetsredovisningen så skapar företagen en större legitimitet gentemot sina intressenter.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:sh-1457
Date January 2008
CreatorsJohansson, Tobias, Adamsson, Stefan
PublisherSödertörn University College, School of Business Studies, Södertörn University College, School of Business Studies, Huddinge : Institutionen för ekonomi och företagande
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0017 seconds