Return to search

KvinnorKan : ett steg närmare sina medlemmar

<p>Kommunikation är en ständigt pågående process som baserar sig på relationer och möten mellan människor. Det handlar även om information och påverkan mellan människor med hjälp av tal och kroppsspråk. Kommunikativa handlingar är och bör vara inriktade mot att uppnå inbördes förståelse, att parterna uppfattar ett budskap på likartat sätt.</p><p>Vi kan se att dagens samhälle präglas av nya informations- och kommunikationsalternativ vilka grundas i teknologi och dess utveckling. Dessa skapar nya förutsättningar för överföring och hantering av information i organisationen.</p><p>KvinnorKan är en förening som arbetar för att:</p><p>• Stärka kvinnors ställning i näringsliv och samhälle</p><p>• Utveckla entreprenörskapet och företagandet</p><p>• Bidra till generell utveckling och tillväxt, nationellt och internationellt</p><p>KvinnorKan arbetar bland annat med mässor, stipendieverksamhet samt har ett nätverksbygge för medlemmar. Föreningen har ca 400 medlemmar där de medlemmar som vill finns med i ett kontaktnät, Nätverket, ett register som är tillgänglig för alla medlemmar och intressenter på Internet.</p><p>Syftet med uppsatsen är att analysera om bristande kommunikation är orsaken till föreningen KvinnorKan´s sviktande medlemsantal. Vidare är vår avsikt att undersöka hur föreningen kan skapa relationer och varaktiga kontakter med sina medlemmar.</p><p>Idag använder sig föreningen av flera olika kommunikationskanaler för att nå ut med sina mål och visioner till omvärlden. Vi har kommit fram till att kommunikationen med medlemmarna i första hand bör ske genom föreningens hemsida, då detta är det billigaste och mest effektiva alternativet. Dock saknas en feedbackfunktion i deras kommunikation med medlemmarna. Enkät undersökningen visar att många av medlemmarna inte känner sig delaktiga i föreningen. För att kunna involvera dem och vända på detta har vi kommit med förslag hur de kan utveckla sin hemsida för tvåvägskommunikation.</p><p>Medarbetarna i KvinnorKan besitter kunskap om verksamhetens mål och visioner. De brinner för sitt arbete och arbetar helhjärtat. Detta är en stor tillgång trots alla hinder de möts med.</p><p>KvinnorKan är en förening som arbetar för att inspirera kvinnor och om de kan uppfylla kraven om effektiv kommunikation tror vi att de kan nå ut till flera och åstadkomma en positiv utveckling.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:sh-160
Date January 2005
CreatorsPoyraz, Hasibe, Filizay, Berna
PublisherSödertörn University College, School of Business Studies, Södertörn University College, School of Business Studies, Huddinge : Institutionen för ekonomi och företagande
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0025 seconds