• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 7796
 • 801
 • 599
 • 116
 • 52
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Tagged with
 • 9382
 • 3373
 • 1301
 • 1246
 • 1031
 • 945
 • 869
 • 763
 • 709
 • 677
 • 670
 • 662
 • 611
 • 606
 • 455
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Kommunikation och kunskapsspridning via datoriserade medier

Alkeby, Magnus, Nilsson, Marcus January 2007 (has links)
<p>Uppsatsen är ett resultat av en kvalitativ studie som undersöker hur wikis och bloggar</p><p>förbättrar intern datoriserad kommunikation och kunskapsspridning i en IT-projektgrupp. Den kvalitativa studien genomfördes i form av personliga intervjuer med en projektledare och två systemutvecklare. Intervjuerna resulterade i empiriskt material rörande projektgruppens kommunikation och kunskapsspridning. Materialet jämfördes och analyserades mot den teoretiska referensramen och mynnade ut i ett antal slutsatser. Studien visar, bland annat, att wikis och bloggar gör information mer tillgänglig eftersom den dokumenteras på ett och samma ställe. Den enkla användningen och fria strukturen uppmuntrar också fler personer att bidra med sina idéer och tankar vilket leder till ökad delaktighet.</p>
2

Kommunikation och kunskapsspridning via datoriserade medier

Alkeby, Magnus, Nilsson, Marcus January 2007 (has links)
Uppsatsen är ett resultat av en kvalitativ studie som undersöker hur wikis och bloggar förbättrar intern datoriserad kommunikation och kunskapsspridning i en IT-projektgrupp. Den kvalitativa studien genomfördes i form av personliga intervjuer med en projektledare och två systemutvecklare. Intervjuerna resulterade i empiriskt material rörande projektgruppens kommunikation och kunskapsspridning. Materialet jämfördes och analyserades mot den teoretiska referensramen och mynnade ut i ett antal slutsatser. Studien visar, bland annat, att wikis och bloggar gör information mer tillgänglig eftersom den dokumenteras på ett och samma ställe. Den enkla användningen och fria strukturen uppmuntrar också fler personer att bidra med sina idéer och tankar vilket leder till ökad delaktighet.
3

Simulation of communicative behavior /

Wikman, Jonas. January 2004 (has links)
Diss. Luleå : Luleå tekniska univ., 2004.
4

Das Prinzip Kommunikation : eine philosophische Reflexion über das Bleibende im Wandel /

Szynka, Peter. January 2000 (has links) (PDF)
Univ., Diss--Düsseldorf, 2000. / Literaturverz. S. 188 - 206.
5

- Jag ser vad du säger! : om hur barn kommunicerar med ickeverbala leksignaler

Källsmyr, Anna, Håkansson, Annelie January 2010 (has links)
No description available.
6

Kommunikativ naturalism : om den pedagogiska kommunikationens villkor /

Rönnström, Niclas, January 2006 (has links)
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2006.
7

Zwischenmenschliche Kommunikation : eine interdisziplinäre Grundlegung /

Rothe, Friederike. January 2006 (has links)
Überarb. Habil.-Schr.
8

Nätverk : En väg för kriskommunikation?

Lindfjord, Elinor January 2008 (has links)
<p>Syftet med denna studie är att se vilka informationskanaler yngre använder sig av i normalläge, för att kunna utröna om nätverk är en informationskanal gentemot yngre människor vid kris. Alla kommuner i Sverige har ett informationsansvar gentemot sina medborgare men det finns inga lagar som reglerar hur information skall ges. Det är alltså upp till varje enskild kommun att bestämma över vilka informationskanaler de skall använda sig av. Det är därför intressant att diskutera om nätverk som informationskanal förbättrar eller försämrar de demokratiska idealen utifrån myndigheternas informationsansvar och medborgarnas rätt till information vid en kris.</p><p>Mitt material består främst av litteratur, utredningar och studentuppsatser. Detta har kompletterats med åtta respondentintervjuer med yngre medborgare. Forskning gällande yngres medievanor och användandet av nätverk har även utgjort en central del i min studie. </p><p>Studien påvisar vissa mönster i yngre människors användande av informationskanaler. Yngre människor använder sig främst av TV och Internet för att inhämta information i normalläge. Det är alltså även dessa två kanaler som yngre människor använder för att inhämta information under en kris som till exempel Stormen Gudrun. Nätverkstänkandet kommer först när dessa två kanaler, TV och Internet, inte fungerar. Däremot inhämtar yngre människor information från såkallade interpersonella nätverk i allt större utsträckning. Med interpersonella nätverk menas att man får information från till exempel familj och vänner.</p>
9

Kommunikationslösningar för väderdatainsamling

Strkalj, Marijo January 2010 (has links)
<p>Gävle stad och Högskolan i Gävle vill av forskningssyfte och statistikföringssyfte sätta upp ett mätsystem för Gävle stad som skulle bestå av 80st väderstationer. Väderstationerna skulle sättas upp på lyktstolpar som finns i Gävle. I och med användningen av lyktstolpar är det lämpligt att använda dessa som strömkällan för drivandet av väderstationerna. Man vill veta vilken kommunikations lösning som lämpar sig bäst samt hur man ska lösa strömtillförsel till väderstationerna. Genom utredning har man kommit fram till att GPRS kommunikationen är den lämpligaste kommunikationslösningen av skäl som pris, monterings svårighet och hinder genom etern.</p><p>Strömtillförseln beror på gavleenergi det finns två sätt att lösa strömtillförsel på antingen genom att använda sig av strömmen från lyktstolparna som väderstationerna skulle vara uppsatta på eller genom att använda solceller. För projektet väljer man väderstationerna från tillverkaren Vaisala ett finsktföretag i Vantaa. Företaget har över 1000 anställda och har en omsättning på 242,5 miljoner Euro. Det är tänkt att man ska använda Vaisala väderstationer WXT 520 som kan mäta 6 olika parametrar, nämligen vindhastigheten,vindriktningen, nederbördsmängden lufttrycket, luftfuktighet och temperaturen.</p><p>Syftet med arbetet är att kartlägga kommunikationslösningar för detta projekt samt ta reda på underhållet, livslängden och priset för ett sådant system.Genom insamling av data från Vaisala samt teknisk information från kurslitteraturen och kontakten med Vaisalas personal gav det grunden för kartläggningen av väderstation systemet.</p> / <p>Swedish city Gävle and the University of Gävle want for scientific research and statistic research put out a measuring system for the city that would contain of 80 whether stations. The wheatear stations would be sateen up at the lamp post that exists in Gävle. Do to the usage of lamp posts it is reasonable to use them as energy source for the weather stations.  There are two problems to find out what communications solution that is best suited and how to solve the power supply to weather stations. Through investigation the answers we got was that GPRS communication is the most appropriate communications solution for reasons of price, installation difficulties and obstacles through the ether.</p><p>Power supply depends on to gavle energy there are two ways to solve the power supply at either by using the power from lampposts as weather stations would be set at or by using solar panels. For the project the manufacture Vaisala is chosen a finish company in Vantaa. The company have over 1000 employs and an turnover of 242,5 million EUR. It is planned to use Vaisalas weather station WXT 520 that can measure 6 different parameters. The parameters are wind speed and direction, precipitation, atmospheric pressure, temperature and relative humidity.</p><p>The purpose of the project is to find most suitable communications solutions but also to investigate maintains life time and price for this kind of system. Through collection of information from Vaisala and technical  information from curse literature and contact with Vaisala employs make a ground work for mapping of whether station system.</p>
10

Matematik som kommunikationsämne

Landgren, Jenny, Lans Karlsson, Maria January 2004 (has links)
No description available.

Page generated in 0.1381 seconds