Return to search

På vilket sätt förbereder sig kreditinstituten inför avskaffandet av revisionsplikten?

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:sh-1956
Date January 2009
CreatorsFouganthine, Carl Tomas
PublisherSödertörn University College, School of Business Studies
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0012 seconds