• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3
 • Tagged with
 • 3
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

På vilket sätt förbereder sig kreditinstituten inför avskaffandet av revisionsplikten?

Fouganthine, Carl Tomas January 2009 (has links)
No description available.
2

På vilket sätt förbereder sig kreditinstituten inför avskaffandet av revisionsplikten?

Fouganthine, Carl Tomas January 2009 (has links)
No description available.
3

Redovisning och revision av kryptovalutor : En semi-systematisk litteraturstudie av kryptovalutor med tematisk analys

Nybohm, Sofie, Wikner, Elin January 2022 (has links)
SAMMANFATTNING  Datum: 2022-05-30 Nivå: Magisteruppsats Företagsekonomi, 15 hp  Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet Författare: Elin Wikner och Sofie Nybohm Titel: Redovisning och revision av kryptovalutor: En semi-systematisk litteraturstudie av kryptovalutor med tematisk analys Handledare: Karin Seger  Nyckelord: Kryptovaluta, decentralisering, reglering, redovisning & revision Syfte: Syftet med denna semi-systematiska litteraturstudie är att kartlägga forskningen av kryptovalutor inom reglering, redovisning och revision med en tematisk analys samt finna kunskapsgap i den aktuella litteraturen. Metod: Semi-systematisk litteraturstudie Slutsats: I slutsatsen svarar författarna på syftet med studien genom att summera kartläggningen av forskningen inom de tre huvudtemana reglering, redovisning och revision och återge de kunskapsgap som författarna funnit i respektive huvudtema. Det första kunskapsgapet som författarna funnit är inom huvudtemat reglering och påvisar att det finns en avsaknad av studier som undersöker vilka de negativa effekterna är av mer kontrollerade kryptovalutor. Det andra kunskapsgapet författarna funnit är inom huvudtemat redovisning och påvisar att det finns en avsaknad av studier som undersöker andra kryptovalutors klassificering än Bitcoin. Det tredje kunskapsgapet som författarna hittat återfinns inom huvudtemat revision och behandlar revisorerna, då kunskapskraven ökat på grund av kryptovalutor behövs fler studier om intern- och extern utbildning inom revisionsbranschen.

Page generated in 0.0814 seconds