Return to search

Internkommunikationens roll vid en organisationsförändring : En fallstudie på den ortopediska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhus

<p>Sedan 1995 har ett 40-tal svenska sjukhus varit involverade i olika strukturella förändringar. För de flesta av dem har organisatoriska sammanslagningar med andra sjukhus genomförts. Huvudsakliga drivkrafter till de organisatoriska förändringarna har varit besparingskrav inom landstingens ekonomi.</p><p>Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sjukhusledningen på Karolinska Universitetssjukhuset fortlöpande hanterade internkommunikationen under organisationsförändringen i samband med sammanslagningen med Huddinge Sjukhus. Vi vill se hur personalen uppfattade denna information och kommunikation samt om det varit en effektiv förändringsprocess.</p><p>Internkommunikation är en nyckel till en effektiv förändringsprocess. Dålig kommunikation och bristfällig information kan vara de främsta anledningarna till att organisationsförändringar misslyckas.</p><p>Uppsatsen baseras utifrån en fallstudie framarbetad av personliga intervjuer och en enkätundersökning gjord vid vårdavdelning A22 på den ortopediska kliniken på Karolinska Universitetssjukhus. Ämnet som behandlas är internkommunikationens roll vid en organisationsförändring.</p><p>I vår undersökning har vi kommit fram till att internkommunikation under en organisationsförändring spelar en betydande roll för att skapa förändringsvilja hos anställda. Dålig kommunikation och bristfällig information leder till att förändringsviljan hos de anställda blir låg. Allt detta resulterar i en ineffektiv förändringsprocess.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:sh-944
Date January 2007
CreatorsGrudzinska, Tatiana, Salom, David
PublisherSödertörn University College, School of Business Studies, Södertörn University College, School of Business Studies, Huddinge : Institutionen för ekonomi och företagande
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0397 seconds