• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 150
 • 1
 • Tagged with
 • 151
 • 47
 • 47
 • 45
 • 33
 • 30
 • 29
 • 27
 • 26
 • 23
 • 20
 • 20
 • 19
 • 18
 • 18
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Effektiv kommunikation inom organisationer : Informationsasymmetriers och kommunikationsdiskrepansers påverkan på organisationers internkommunikation

Kihlström, Andreas January 2015 (has links)
Titel: Effektiv kommunikation inom organisationer – Informationsasymmetriers och kommunikationsdiskrepanser påverkan på organisationers internkommunikation Författare: Andreas Kihlström Handledare: Camilla Wernersson Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng Syfte: Denna uppsats utforskar frågan hur den intern kommunikationen inom organisationer och transaktionskostnaden kommunikation påverkas av informationsasymmetrier och kommunikationsdiskrepanser mellan olika hierarkiska led inom en organisation. Metod: Uppsatsens använder sig av en metaetnografisk metod som studerar totalt 17 st originalstudier och syntetiserar dessa till ett resultat. Detta syntetiserade resultat har sedan analyserats mot ett teoretiskt ramverk. Slutsatser: Uppsatsen finner att den interna kommunikationen och således transaktionskostnaden kommunikation inom en organisation påverkar effektiviteten på en operativ nivå i det dagliga arbetet på ett flertal sätt. Uppsatsen visar även avslutningsvis på tre viktiga åtgärder för organisation att implementera för att minska informationsasymmetri och kommunikationsdiskrepanser inom organisationen. / Title: Communication within organisations – Information asymmetries and communication discrepancies impact on organisation's internal communication Author: Andreas Kihlström Supervisor: Camilla Wernersson Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits Purpose: The purpose of this study is to explore how the internal communication within organisations and the transaction cost communication is affected by information asymmetries and communication discrepancies between different hierarchical levels in an organisation.   Method: This study uses an meta etnographical method which studies a total of 17 original studies. These are then synthesized to a result. The synthesized result are then analysed against and theoretical framework. Results: This study find that the internal communication and thus the transaction cost communication within an organisation is effecting the organisation on an operational level in the daily work in several ways. The study also presents three important actions for an organisation to implement in order to reduce the information asymmetries and communication discrepancies within the organisation.
2

En bra Chef går hem : - en undersökning av Landstinget i Värmlands chefsbrev / There is nothing like a good Chef : - a survey of a weekly letter to the managers at Landstinget i Värmland

Lampén, Hanna January 2007 (has links)
<p>Internal communication is very important for the success of an organization. The county council Landstinget i Värmland is a large organization with many managers on different positions. Every one of these managers gets an email every week, with the message that a new manager letter, called Chef, is published on the intranet. With my paper I am examining what the managers think of this letter, how they use it and if managers on different positions differ from each other in opinions about and use of the letter. I want to find out if there is a need of Chef as a part of the internal communication of Landstinget i Värmland.</p><p>To answer these questions, I have chosen a quantitative method in the form of a questionnaire which is send to all the receivers of the manager letter. The result shows that Chef seems to be a largely successful information channel. A majority of the managers look through at least most of the issues, think that most of the contents is important to read and do not think that another channel could replace the manager letter. The majority also find the contents topical and reliable and find it rather useful.</p><p>A clear purpose of Chef is that the managers should read it and then inform their co-workers. The result shows that a majority of the managers inform their co-workers but I think there are too many that do not. The managers’ communicative responsibility should therefore be more clearly described so they understand what is expected from them. Moreover they should be supported to develop their communication skills.</p><p>The differences between managers on different positions are not that big but they do exist. The division managers who are high up in the hierarchy and are included in a managerial body are more content with Chef than what the head of departments and the managers of service works are who are more distant from the management. Those who are responsible of Chef should consider how these differences could be reduced.</p><p>Problems shown should give occasion to improvements but is not reason enough to stop the publication of Chef, which is a well established channel. Obviously, there is nothing like a good Chef.</p> / <p>Internkommunikation är av mycket stor vikt för en organisations framgång. Landstinget i Värmland är en stor organisation med många mellanchefer på olika befattningar. Alla dessa får varje vecka ett mail om att ett nytt chefsbrev, Chef, utkommit på intranätet. Med min uppsats undersöker jag hur cheferna uppfattar och använder sig av detta chefsbrev samt om uppfattning och användning skiljer sig åt bland olika befattningsgrupper. Jag önskar ta reda på om Chef behövs som en del av landstingets interna kommunikation.</p><p>Studiens frågeställningar försöker jag besvara genom att använda mig av en kvantitativ metod i form av en enkät som skickas ut till alla mottagare av chefsbrevet. Resultatet av studien visar att Chef till stor del verkar vara en lyckad informationskanal. En majoritet av cheferna tittar igenom åtminstone de flesta numren, anser att en större del av innehållet känns viktigt att ta del av och anser inte att någon annan kanal skulle kunna ersätta chefsbrevet. Majoriteten upplever också att innehållet är aktuellt och tillförlitligt samt att de har ganska stor nytta av brevet i sitt arbete.</p><p>Ett uttalat syfte med Chef är att cheferna i Landstinget i Värmland ska läsa det och vidareinformera till sina medarbetare. Resultatet visar att en majoritet av cheferna ofta vidareinformerar men jag anser att den andel som inte gör det är alltför stor. Chefernas kommunikativa ansvar bör därför tydligare beskrivas så att de förstår vad som förväntas av dem, samtidigt som de bör få hjälp att utveckla sin kommunikativa förmåga.</p><p>Skillnaderna mellan hur de olika befattningsgrupperna uppfattar och använder sig av Chef är inte så stora men vissa skillnader finns. Divisionscheferna som befinner sig högt upp på organisationsschemat och ingår i en ledningsgrupp är mer nöjda med Chef än vad avdelningschefer och chefer inom serviceverksamheter, som befinner sig längre ifrån ledningen är. Ansvariga bör fundera på hur dessa skillnader skulle kunna minskas.</p><p>De problem som visat sig finnas bör åtgärdas men är givetvis inte anledning nog att avveckla chefsbrevet, som ändå är en väl fungerande, etablerad kanal. Det visar sig alltså att en bra Chef går hem.</p>
3

Internkommunikationens roll vid en organisationsförändring : En fallstudie på den ortopediska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhus

Grudzinska, Tatiana, Salom, David January 2007 (has links)
<p>Sedan 1995 har ett 40-tal svenska sjukhus varit involverade i olika strukturella förändringar. För de flesta av dem har organisatoriska sammanslagningar med andra sjukhus genomförts. Huvudsakliga drivkrafter till de organisatoriska förändringarna har varit besparingskrav inom landstingens ekonomi.</p><p>Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sjukhusledningen på Karolinska Universitetssjukhuset fortlöpande hanterade internkommunikationen under organisationsförändringen i samband med sammanslagningen med Huddinge Sjukhus. Vi vill se hur personalen uppfattade denna information och kommunikation samt om det varit en effektiv förändringsprocess.</p><p>Internkommunikation är en nyckel till en effektiv förändringsprocess. Dålig kommunikation och bristfällig information kan vara de främsta anledningarna till att organisationsförändringar misslyckas.</p><p>Uppsatsen baseras utifrån en fallstudie framarbetad av personliga intervjuer och en enkätundersökning gjord vid vårdavdelning A22 på den ortopediska kliniken på Karolinska Universitetssjukhus. Ämnet som behandlas är internkommunikationens roll vid en organisationsförändring.</p><p>I vår undersökning har vi kommit fram till att internkommunikation under en organisationsförändring spelar en betydande roll för att skapa förändringsvilja hos anställda. Dålig kommunikation och bristfällig information leder till att förändringsviljan hos de anställda blir låg. Allt detta resulterar i en ineffektiv förändringsprocess.</p>
4

Grön vägg eller röd tråd? En studie av hur IKEA kommunicerar CSR internt

Persson, Johanna January 2007 (has links)
<p>Syfte: </p><p>Syftet med studien är att undersöka hur intern kommunikation används som strategiskt verktyg i norska IKEAs Corporate Social Responsibility arbete.</p><p>Metod: </p><p>I studien har kvalitativ metod tillämpats. Det empiriska materialet har samlats in genom personliga intervjuer. Dels med personal som ansvarar för kommunikationen av CSR och dels med personal som har andra arbetsuppgifter, exempelvis försäljning och kassaarbete. Materialet har kompletterats med observationer på varuhuset och och studium av styrdokument.</p><p>Slutsatser: </p><p>Personalen är överlag positiv till IKEAs CSR-arbete men har olika attityder till CSR, alla håller inte med de ansvariga för CSR om att både samhället och IKEA tjänar på att IKEA tar ansvar. Den viktigaste informationskanalen för internkommunikation av CSR tycks vara event marketing och kampanjer. Främst de kampanjer som riktar sig externt, till kunder och konsumenter. Anledningen till detta är att en majoritet av personalen till störst del befinner sig i varuhuset, och kommer därför i kontakt med samma material som IKEAs kunder. De flesta är nöjda med hur CSR kommuniceras. Denna tillfredsställelse tycks inte ha något samband med hur mycket personalen de facto vet om IKEAs CSR-arbete. Detta kan ha att göra med att personalen intresserar sig för ämnet i väldigt varierande grad. Miljöskäl används i mycket liten utsträckning i kontakt med kunder, exempelvis som försäljningsargument. En bidragande orsak till detta kan vara att personalen aldrig får frågor om sådant, och upplever att kunderna inte bryr sig om CSR.</p>
5

Internt blir Externt? : En studie om intern varumärkesbehandling i kreativa miljöer

Gunnarson, Sofia January 2009 (has links)
<p>To work actively on creating value for brands is not an easy task. There are so many brands out there today and major strategies are required to stand out among all of them. The purpose of this study is to see whether companies that usually help other companies to enhance the value of their brand, actively work to empower their own brand internally, within the company. Do they forget that they in fact have a brand of their own to focus on while constantly helping others? This study is focused on two media companies and the study is based on qualitative interviews with people on different positions within the companies, in order to get a fair view of this issue. My results of this study shows that these two companies does not work on enhancing their own brand internally but it also shows double standards, since both companies find it crucial to have a strong brand to reach out to people on the market.</p>
6

Kommunikation - en intern angelägenhet?

Eriksson, Therese, Markulic, Sandra January 2005 (has links)
<p>Intern kommunikation är en viktig del inom ett företag och något som används dagligen. Om informationen från ledningen inte kommer fram till medarbetarna kan det ha förödande konsekvenser. Informationens väg ska helst innehålla så lite brus som möjligt för att den ska komma fram så snarlik den var när den skickades från ledningen. Det spelar även roll vilka kommunikationskanaler som används då ledningen och medarbetarna kan ha olika åsikter om vilka som är effektiva. Skvallret är också en faktor som kan påverka informationen, både positivt och negativt.</p><p>Vi har gjort en fallstudie på Coca Cola Distributören AB som är ett dotterbolag till Coca Cola Drycker Sverige AB. Vi har undersökt hur informationsspridningen går från ledningen genom mellanledet, som utgörs av mellancheferna, ner till medarbetarna. Vi har observerat vilka kanaler ledningen använder och vilka de och medarbetarna föredrar. Åsikterna har märkbart varit olika. Vi har även behandlat</p><p>feedback för att identifiera om medarbetarnas åsikter tas till vara. Den informella kommunikationen har också bearbetats för att notera om den har en negativ eller positiv inverkan på informationsspridningen.</p><p>Insamlat materiel har vi fått genom att utgå från använda teorier. Vi har utfört personliga intervjuer med relevanta delar av hierarkin: ledningen, mellanchefer, lagerarbetare och chaufförer.</p><p>Syftet med vår uppsats är att identifiera brus och val av kanal i kommunikationsprocessen mellan ledning och medarbetare. Vidare kommer CCD informeras om de brister som finns inom den interna kommunikationen. Detta kan medföra ökad trivsel på arbetsplatsen samt en ökad konkurrenssituation för företaget.</p> / <p>Internal communication is an important part within a company and something that is used daily. If the co-workers don´t receive the information it can have devastating consequences. The flow of the information should contain as little noise as possible to get through the chain, from the management down to the co-workers, without being changed. It also matters which communication channels are used because the management and the co-workers can have different opinions regarding which one is more effective. The gossip is also a factor that can affect the information, both in a positive and negative way.</p><p>We have done a case study on Coca Cola Distributor AB, a subsidiary to Coca Cola Sweden, were we have checked how the distribution of the information travels from the management, through the executives in the middle and all the way down to the coworkers. We have observed which channels the management use and which the coworkers</p><p>prefer. The opinions have differed distinctly. We have also analyzed the feedback in an attempt to identify if the co-workers opinion is taken into consideration. The informal communication has been revised to see if it has a negative or a positive effect on the distribution of the information.</p><p>Different theories have been the building stone of our gathered material. We have interviewed persons within relevant areas of the company´s hierarchy, such as the management, the executives between the management and the co-workers, the store men and the truck drivers.</p><p>The purpose with our essay is to identify the noise and choice of channel in the communication process between the management and the co-workers. Further on CCD will be informed about the flaws they have within their internal communication. This can lead to enhanced comfort on the place of work and increase the business competitiveness.</p>
7

Kommunikation - en intern angelägenhet?

Eriksson, Therese, Markulic, Sandra January 2005 (has links)
Intern kommunikation är en viktig del inom ett företag och något som används dagligen. Om informationen från ledningen inte kommer fram till medarbetarna kan det ha förödande konsekvenser. Informationens väg ska helst innehålla så lite brus som möjligt för att den ska komma fram så snarlik den var när den skickades från ledningen. Det spelar även roll vilka kommunikationskanaler som används då ledningen och medarbetarna kan ha olika åsikter om vilka som är effektiva. Skvallret är också en faktor som kan påverka informationen, både positivt och negativt. Vi har gjort en fallstudie på Coca Cola Distributören AB som är ett dotterbolag till Coca Cola Drycker Sverige AB. Vi har undersökt hur informationsspridningen går från ledningen genom mellanledet, som utgörs av mellancheferna, ner till medarbetarna. Vi har observerat vilka kanaler ledningen använder och vilka de och medarbetarna föredrar. Åsikterna har märkbart varit olika. Vi har även behandlat feedback för att identifiera om medarbetarnas åsikter tas till vara. Den informella kommunikationen har också bearbetats för att notera om den har en negativ eller positiv inverkan på informationsspridningen. Insamlat materiel har vi fått genom att utgå från använda teorier. Vi har utfört personliga intervjuer med relevanta delar av hierarkin: ledningen, mellanchefer, lagerarbetare och chaufförer. Syftet med vår uppsats är att identifiera brus och val av kanal i kommunikationsprocessen mellan ledning och medarbetare. Vidare kommer CCD informeras om de brister som finns inom den interna kommunikationen. Detta kan medföra ökad trivsel på arbetsplatsen samt en ökad konkurrenssituation för företaget. / Internal communication is an important part within a company and something that is used daily. If the co-workers don´t receive the information it can have devastating consequences. The flow of the information should contain as little noise as possible to get through the chain, from the management down to the co-workers, without being changed. It also matters which communication channels are used because the management and the co-workers can have different opinions regarding which one is more effective. The gossip is also a factor that can affect the information, both in a positive and negative way. We have done a case study on Coca Cola Distributor AB, a subsidiary to Coca Cola Sweden, were we have checked how the distribution of the information travels from the management, through the executives in the middle and all the way down to the coworkers. We have observed which channels the management use and which the coworkers prefer. The opinions have differed distinctly. We have also analyzed the feedback in an attempt to identify if the co-workers opinion is taken into consideration. The informal communication has been revised to see if it has a negative or a positive effect on the distribution of the information. Different theories have been the building stone of our gathered material. We have interviewed persons within relevant areas of the company´s hierarchy, such as the management, the executives between the management and the co-workers, the store men and the truck drivers. The purpose with our essay is to identify the noise and choice of channel in the communication process between the management and the co-workers. Further on CCD will be informed about the flaws they have within their internal communication. This can lead to enhanced comfort on the place of work and increase the business competitiveness.
8

En bra Chef går hem : - en undersökning av Landstinget i Värmlands chefsbrev / There is nothing like a good Chef : - a survey of a weekly letter to the managers at Landstinget i Värmland

Lampén, Hanna January 2007 (has links)
Internal communication is very important for the success of an organization. The county council Landstinget i Värmland is a large organization with many managers on different positions. Every one of these managers gets an email every week, with the message that a new manager letter, called Chef, is published on the intranet. With my paper I am examining what the managers think of this letter, how they use it and if managers on different positions differ from each other in opinions about and use of the letter. I want to find out if there is a need of Chef as a part of the internal communication of Landstinget i Värmland. To answer these questions, I have chosen a quantitative method in the form of a questionnaire which is send to all the receivers of the manager letter. The result shows that Chef seems to be a largely successful information channel. A majority of the managers look through at least most of the issues, think that most of the contents is important to read and do not think that another channel could replace the manager letter. The majority also find the contents topical and reliable and find it rather useful. A clear purpose of Chef is that the managers should read it and then inform their co-workers. The result shows that a majority of the managers inform their co-workers but I think there are too many that do not. The managers’ communicative responsibility should therefore be more clearly described so they understand what is expected from them. Moreover they should be supported to develop their communication skills. The differences between managers on different positions are not that big but they do exist. The division managers who are high up in the hierarchy and are included in a managerial body are more content with Chef than what the head of departments and the managers of service works are who are more distant from the management. Those who are responsible of Chef should consider how these differences could be reduced. Problems shown should give occasion to improvements but is not reason enough to stop the publication of Chef, which is a well established channel. Obviously, there is nothing like a good Chef. / Internkommunikation är av mycket stor vikt för en organisations framgång. Landstinget i Värmland är en stor organisation med många mellanchefer på olika befattningar. Alla dessa får varje vecka ett mail om att ett nytt chefsbrev, Chef, utkommit på intranätet. Med min uppsats undersöker jag hur cheferna uppfattar och använder sig av detta chefsbrev samt om uppfattning och användning skiljer sig åt bland olika befattningsgrupper. Jag önskar ta reda på om Chef behövs som en del av landstingets interna kommunikation. Studiens frågeställningar försöker jag besvara genom att använda mig av en kvantitativ metod i form av en enkät som skickas ut till alla mottagare av chefsbrevet. Resultatet av studien visar att Chef till stor del verkar vara en lyckad informationskanal. En majoritet av cheferna tittar igenom åtminstone de flesta numren, anser att en större del av innehållet känns viktigt att ta del av och anser inte att någon annan kanal skulle kunna ersätta chefsbrevet. Majoriteten upplever också att innehållet är aktuellt och tillförlitligt samt att de har ganska stor nytta av brevet i sitt arbete. Ett uttalat syfte med Chef är att cheferna i Landstinget i Värmland ska läsa det och vidareinformera till sina medarbetare. Resultatet visar att en majoritet av cheferna ofta vidareinformerar men jag anser att den andel som inte gör det är alltför stor. Chefernas kommunikativa ansvar bör därför tydligare beskrivas så att de förstår vad som förväntas av dem, samtidigt som de bör få hjälp att utveckla sin kommunikativa förmåga. Skillnaderna mellan hur de olika befattningsgrupperna uppfattar och använder sig av Chef är inte så stora men vissa skillnader finns. Divisionscheferna som befinner sig högt upp på organisationsschemat och ingår i en ledningsgrupp är mer nöjda med Chef än vad avdelningschefer och chefer inom serviceverksamheter, som befinner sig längre ifrån ledningen är. Ansvariga bör fundera på hur dessa skillnader skulle kunna minskas. De problem som visat sig finnas bör åtgärdas men är givetvis inte anledning nog att avveckla chefsbrevet, som ändå är en väl fungerande, etablerad kanal. Det visar sig alltså att en bra Chef går hem.
9

Internkommunikationens roll vid en organisationsförändring : En fallstudie på den ortopediska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhus

Grudzinska, Tatiana, Salom, David January 2007 (has links)
Sedan 1995 har ett 40-tal svenska sjukhus varit involverade i olika strukturella förändringar. För de flesta av dem har organisatoriska sammanslagningar med andra sjukhus genomförts. Huvudsakliga drivkrafter till de organisatoriska förändringarna har varit besparingskrav inom landstingens ekonomi. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sjukhusledningen på Karolinska Universitetssjukhuset fortlöpande hanterade internkommunikationen under organisationsförändringen i samband med sammanslagningen med Huddinge Sjukhus. Vi vill se hur personalen uppfattade denna information och kommunikation samt om det varit en effektiv förändringsprocess. Internkommunikation är en nyckel till en effektiv förändringsprocess. Dålig kommunikation och bristfällig information kan vara de främsta anledningarna till att organisationsförändringar misslyckas. Uppsatsen baseras utifrån en fallstudie framarbetad av personliga intervjuer och en enkätundersökning gjord vid vårdavdelning A22 på den ortopediska kliniken på Karolinska Universitetssjukhus. Ämnet som behandlas är internkommunikationens roll vid en organisationsförändring. I vår undersökning har vi kommit fram till att internkommunikation under en organisationsförändring spelar en betydande roll för att skapa förändringsvilja hos anställda. Dålig kommunikation och bristfällig information leder till att förändringsviljan hos de anställda blir låg. Allt detta resulterar i en ineffektiv förändringsprocess.
10

Grön vägg eller röd tråd? En studie av hur IKEA kommunicerar CSR internt

Persson, Johanna January 2007 (has links)
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur intern kommunikation används som strategiskt verktyg i norska IKEAs Corporate Social Responsibility arbete. Metod: I studien har kvalitativ metod tillämpats. Det empiriska materialet har samlats in genom personliga intervjuer. Dels med personal som ansvarar för kommunikationen av CSR och dels med personal som har andra arbetsuppgifter, exempelvis försäljning och kassaarbete. Materialet har kompletterats med observationer på varuhuset och och studium av styrdokument. Slutsatser: Personalen är överlag positiv till IKEAs CSR-arbete men har olika attityder till CSR, alla håller inte med de ansvariga för CSR om att både samhället och IKEA tjänar på att IKEA tar ansvar. Den viktigaste informationskanalen för internkommunikation av CSR tycks vara event marketing och kampanjer. Främst de kampanjer som riktar sig externt, till kunder och konsumenter. Anledningen till detta är att en majoritet av personalen till störst del befinner sig i varuhuset, och kommer därför i kontakt med samma material som IKEAs kunder. De flesta är nöjda med hur CSR kommuniceras. Denna tillfredsställelse tycks inte ha något samband med hur mycket personalen de facto vet om IKEAs CSR-arbete. Detta kan ha att göra med att personalen intresserar sig för ämnet i väldigt varierande grad. Miljöskäl används i mycket liten utsträckning i kontakt med kunder, exempelvis som försäljningsargument. En bidragande orsak till detta kan vara att personalen aldrig får frågor om sådant, och upplever att kunderna inte bryr sig om CSR.

Page generated in 0.1411 seconds