Return to search

Personers upplevelser av att leva med amyotrofisk lateralskleros : En litteraturstudie baserad på patografier

Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros, ALS, är en neurologisk sjukdom som drabbar de motoriska nervcellerna i kroppen, vilket leder till försvagning av kroppens muskler. De första symtomen kan visas genom försvagning i antingen en arm eller ett ben. I Sverige insjuknar cirka 200 personer i ALS varje år och överlevnadstiden är cirka tre år efter fastställd diagnos. Orsaken till uppkomsten av sjukdomen är idag ännu okänd och det finns inget botemedel. Detta gör att palliativ vård bedrivs från det att diagnosen fastställs. Syfte: Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att leva med ALS. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på tre patografier som analyserades enligt Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Resultat: Resultatet är baserat på tre kategorier som belyser personers upplevelser av att leva med ALS. Kategorierna är: Känslor som påverkar det dagliga livet negativt, Livsglädje i det dagliga livet och Tankar och hopp inför framtiden. Slutsats: Att leva med ALS innebär att det dagliga livet kantas av en mängd existentiella och emotionella tankar såsom att ifrågasätta varför just jag har drabbats av sjukdomen, vilket orsakar lidande. Resultatet visar även individuella skillnader i upplevelserna och att insjukna i ALS innebär en stor förändring i livet, inte enbart för den drabbade utan även för familjen.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:bth-758
Date January 2015
CreatorsKarlsson, Hanna, Ida, Karlsson
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.1371 seconds