Return to search

Utformning av ny butik i Sunne : Arkitektritning / The design of the new store in Sunne : Architectural drawing

Projektarbetet omfattar ämnena projektplanering, byggteknik samt konstruktion.Rapporten innehåller ett nytt förslag hur man kan bygga en helt ny affärslokal. Genom förslaget löser man bristen på affärsutrymme samt parkering för Ica Sunne som vill utveckla sin verksamhet. Detta projektarbete är ett led i ”handel på lika villkor” eftersom andra butiker i centrum har parkering i närheten av sin butik. Att behålla affärsverksamheten ICA i centrala Sunne är viktigt för hela centrumverksamheten. I projektarbetet ingår forskning och intervjuer som sammanställts till en färdig arkitektritning efter verksamhetens krav och modell över en ny affärslokal med lägenheter på våning två och tre samt utformning av parkeringsplatser. Exteriören är av vikt då den skall överensstämma med befintlig byggnadsmiljö och omgivande byggnader. Målet är att på sikt försöka genomföra denna byggnation. / The project work includes project planning, structural engineering and construction. The report contains a new proposal of how to build a completely new business premises. The proposal solves the lack of commercial space and parking for Ica Sunne who wants to develop their business. This project is part of "fair trading" because other shops in the centre have parking near their stores. It is impotrant for the whole centre that ICA maintain their business operations in central Sunne. The project work includes research and interviews compiled into a final architectural drawings for the business requirements and the model of a new commercial building with apartments on the second and third floor and the design of new parking lots. The exterior is of importance since it must comply with the existing built environment. The goal is to eventually try to implement this project.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:du-25209
Date January 2016
CreatorsSamuelson, Anna
PublisherHögskolan Dalarna, Byggteknik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageEnglish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0025 seconds