• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2473
 • 1132
 • Tagged with
 • 3605
 • 3605
 • 3603
 • 1128
 • 1103
 • 245
 • 240
 • 213
 • 192
 • 190
 • 189
 • 188
 • 177
 • 172
 • 163
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Framställning av ett certifieringssystem inom tillgänglighet för nyproducerade flerbostadshus / Production of a certification system within accessibility for newly produced multi-dwelling buildings

Stjärnsand, Julia, Österback, Stella January 2019 (has links)
No description available.
2

Stabilisering av KL-träbyggnad / Stabilization of CL-timber construction

Sandström Marklund, David January 2019 (has links)
Stabilisering av en byggnad är ett viktigt moment att kontrollera. Denna rapport visar, med ett praktiskt exempel, hur stabilisering av en flervåningsbyggnad tillverkad med korslimmat trä (KL-trä) går till. Byggnaden som har kontrollerats är tio våningar hög över markytan och kommer att stå i Uppsala. De två nedersta våningar har sin stomme tillverkad i betong och de resterande åtta våningarna ovan har KL-trä som bärande stomme. Det finns många viktiga punkter att studera i detta exempel. Analysera hur krafter belastar olika delar av byggnader och hur de för vidare kraften till andra element i en KL-träbyggnad. Särskilt den horisontala lasten är intressant när det gäller stabilisering. Detta projekt har kontrollerat en stabiliserande vägg mot lyft, glidning, tvärkrafter, knäckning samt tryck vinkelrätt fibrer mot bjälklag. Dessa faktorer är allt vad en stabiliserande vägg blir påverkad av eller påverkar andra element i brottgränstillstånd när det gäller stabilisering av en byggnad. Beräkningarna behandlas enligt Eurokod 1995-1-1 om dimensionering av konstruktionsvirke och limträ eftersom att det inte finns en Eurokod om KL-trä. Beräkningarna i denna rapport visar att den fördimensionerande väggen klarar av lasterna och står kvar på sin plats om den förankrades på det sätt som visas i rapporten. / Stabilization of a building is an important factor to control. This report will show, with a practical example, how stabilization of a multi-storey building made of cross-glued wood (CL-wood) goes. The building that will be checked is ten stories high above the ground and will be placed in Uppsala. The two lower floors are going to be constructed with concrete and the remaining eight floors above have CL wood as a bearing structure. There are many important points to study in this example. Analyze how forces affects different parts of buildings and how the force transfers to other elements of a CL-wood structure. Particularly the horizontal load is interesting in terms of stabilization. This project has controlled a stabilizing wall against lifting, sliding, cranking and shear force as well as compression perpendicular to fiber direction on floor joints. This is when it comes to stabilize a building, all that a stabilizing wall is affected or affects other elements in ultimate limit state. All the calculations are handled according to Eurocode 1995-1-1, which deals with construction timber and glued wood work, since there are no Eurocode for CL-wood at this moment. The calculations in this report show that the pre-dimensioning wall can handle the force and remains in place if it is anchored in the manner shown in the report.
3

En studie om BIM-användning inom Jönköpings Kommun / A study on BIM usage within Jönköping municipality

Khadi, Mohammed, Abdulkareem, Rawa January 2019 (has links)
Purpose: Compared to other industries, the construction industry is behind in terms of the use of BIM in the work activities. The challenges that have emerged over the years have increased progressively and today the focus is on building sustainably, economically and environmentally friendly. One major reason for this is that the construction industry is generally way behind in the development and utilization of IT. Another major reason for the minimal use of BIM, which has been made by previous research on BIM usage, is that developers lack the competence and knowledge to require BIM in a project. However, it is not only the construction companies that are currently lagging behind in terms of BIM use, but also the various municipalities in Sweden that today are all at different levels regarding the use of BIM in the work activities. The aim of the study is to investigate what advantages and disadvantages the BIM use can bring to Jönköping municipality and how the municipality can start implementing BIM in their work activities. Method: In order to achieve the goal with this report, qualitative semi-structured interviews have been used as a method during the work process. Semi-structured interviews are made to give the interviewees freedom to formulate the answers. Findings: All interviewees agree that BIM usage will be improved in the near future and that they are working on implementing the tool within the municipality. They believe that the use of BIM will have a great benefit as an information transfer, but at the same time will have a great benefit in the management phase. At the same time, the interviewees describe that the municipality is also agree unanimously that there is no problem getting financial support for the development, but that much external assistance will be required in order to implement BIM in the municipality. The municipality already has other large projects underway, at the same time not all the skills and knowledge to be able to use BIM without help. Implications: The municipality do not currently use BIM even though they are aware of the clear advantages BIM usage can bring. The biggest reason may be that there is a lack of knowledge within the municipality or resources and time to start and introduce a new working method. However, the municipality are in favour of this development but for this development to be carried forward with clear guidelines and recommendations on how BIM usage can be utilized in the best way. Limitations: The investigation that has been accomplished is most relevant for Jönköping municipality, as the investigation have been done precisely in one municipality. The study can therefore not be seen as general since the municipalities in Sweden are at different levels when it comes to BIM usage. Keywords: Administration Management, Building Information Management, Building information Modeling, Client, Implementation, Information transfer
4

Strukturplan : Ett verktyg för att planera den framtida fysiska strukturen?

Adolfsson, Julia January 2019 (has links)
Arbetet handlar om ett planeringsverktyg i samhällsplaneringen som har benämningen strukturplan. Syftet med arbetet är att undersöka strukturplaners innehåll och om det är ett användbart planeringsverktyg till efterföljande planering som ingår i den formella planeringsprocessen enligt plan- och bygglagen. Även att undersöka varför kommuner väljer att göra en strukturplan som anses vara en informell plansort, istället för att använda de verktyg som plan- och bygglagen erbjuder. Samt undersöka om tidigare forskning stämmer att kommuner använder strukturplaner för att undvika plan- och bygglagsprocessen. Arbetets forskningsdesign är fallstudie med en komparativ analys, fallen som valt är; Utvecklad strukturplan för Nacka stad, Strukturplan Storvreten, Strukturplan Forsåker, samt Strukturplan för Lina. Metoderna som använts i arbetet är kvalitativ innehållsanalys och semistrukturerade intervjuer. Resultatet av innehållsanalysen visar att en strukturplan är ett dokument som på ett övergripande sätt visar den tänkta fysiska grovstrukturen för ett visst geografiskt område i kommunen inom några år. Strukturplanen innehåller kartor, text och bilder som främst visar framtida markanvändningen, befintliga- och framtida bostäder, grönstruktur och trafikstruktur. Den kan även innehålla andra kartor, exempelvis etappindelning och våningsantal, som kommunen tycker är väsentliga att ha med. I de semistrukturerade intervjuerna svarade intressenterna att strukturplanen är ett användbart planeringsverktyg till efterföljande planering och används istället för en fördjupning av översiktsplanen för att undvika plan- och bygglagens formella process. Vilket resulterar i att det stämmer överens med den tidigare utredningen En effektivare plan- och byggprocess (SOU 2013:34), ), att kommuner tar fram en strukturplan för att undvika PBL-processen. Slutsatsen är att kommuner väljer att göra en strukturplan som lyfter planeringsfrågor och löser planeringsproblem på en övergripande nivå och ska främst användas som ett internt strategisk planeringsverktyg. En strukturplan skapas för att det finns ett högt krav på att publicera bostäder från politikerna och för att den kommunala planeringsprocessen är tidskrävande. Därför väljer kommunen att frångå arbetet med PBL, och gör istället en strukturplan som planeringsverktyg för tidsbesparing och behöver inte genomföra PBLprocessens formella delar.
5

VR under försäljningsskedet av nyproduktion - Med kunden i fokus / VR DURING THE SALE PHASE OF NEW PRODUCTION - WITH THE CUSTOMER IN FOCUS

Baryauno, Samuel, Koc, Markus January 2019 (has links)
Denna rapport handlar om hur kunden ser på VRsomettverktygunderförsäljningsskedetav nyproducerade lägenheter. Rapporten behandlar VR som visuell teknik och framtida lösningar. Idag läser kunder ritningar både tvådimensionellt och tredimensionellt inför köp avlägenhet, det är vad de flesta mäklarbolagen har att erbjuda i nuläget. Presentation genom VR-miljöer har börjat komma in i bilden, då är frågan om det gynnarkundenochomdetblirensjälvklar lösning i framtida presentationer. Undersökning sker för att se om visualiseringsverktyget ger en bättre bild av nyproducerade lägenheter samt om det förhindrar missförstånd för kunden och därmed förkortar försäljningstiden. För att uppnå syftet harVR-testsamtenkätundersökningargenomförtsmed kunder. Deltagarna har delats upp i tre olika grupper där varje grupp har fått olika uppgifter. Ena gruppen har fått läsa ritningar, den andra har fått gå in i en VR-miljö och den tredje har fått göra båda två. Därefter har grupperna fått gå in i lägenheten för att kunna besvara enkäterna. Testen och enkätundersökningen visar att kunderna uppfattarVRsomenbättrelösningunder presentation av lägenheten i jämförelse med ritningar. Resultatet visar även att VR minskar missförstånden som gör att kunden lättare kan bestämma sig vilket leder till ett kortare försäljningsskede. / This examination is about how the customer looks at VR (Virtual Reality) as a field of use during a sales stage of newly produced apartments. The report deals with VR as a visual technology and future solutions. Today, customers reads both two-dimensional and three-dimensional drawings before a purchase of an apartment, which is what most brokerage companies have to offer at the moment. PresentationthroughVRenvironmentshasbeguntoenterthepicture,thequestionis whether it benefits the customer and whether it becomes an obvious solution in future presentations. Examination is done to see if the visualization tool gives a better picture of newly produced apartments and whether it prevents misunderstandings for the customer and if it shortens the sales time. To achieve the purpose, VR tests and question surveys were accomplished by customers. The participants have been divided into three different groups where each group has received different tasks. One group has read drawings, the other has entered a VR environment and the third has done both. Thereafter, the groups have been allowed to enter the apartment to be able to answer the question surveys. The tests and the surveys show that customers perceive VR as a better solution during presentation of the apartment in comparison with drawings. The result also shows that VR reduces the misunderstandings that make iteasierforthecustomertodecide,whichleadstoa shorter sales time.
6

STUDIE AV INITIALA BROKOSTNADER FÖR LCC-ANALYSER / A STUDY OF INITAL COSTS OF A BRIDGE CONSTRUCTION IN LIFE CYCLE ANALYZES.

Mineur, Therése, Löfstedt, Viktoria January 2019 (has links)
Idag används LCC-analyser då slutkostnader för en bro beräknas. I tidiga skeden är den initiala byggkostnaden, som krävs för att göra en LCC, svår att bedöma då endast ett förslag på brons utformning finns som underlag. Idag används ofta ett schablonvärde från trafikverkets för pris/m2 för att bestämma den kostnaden, vilket ger ett väldigt grovt pris. Studien ska undersöka om ett mer exakt värde kan tas fram för den initiala kostnaden. Litteraturstudier samt intervjuer med branschkunniga personer har utförts för att öka förståelse inom LCC-analyser och brons uppbyggnad. Information från trafikverkets tidigare broprojekt har samlats in för att ta reda på en bros beståndsdelar samt dokumentationer av priser. Från resultaten av den insamlade informationen har bron delats upp i två delar och ett pris tagits fram för varje brodel. Uträkningen av dessa priser har gjorts med hjälp av egenkomponerade formler i flera olika Excel-snurror som enkelt kan användas i framtiden för kommande broar. Denna rapport kommer endast studera investeringskostnaderna för en bro under dess livscykel. Två vanliga brotyper har studerats så att resultatet kan tillämpas i många framtida beräkningar av LCC-analyser. Av resultaten framgår att två olika m2-priser kan användas på plattrambron och ett pris/m2 kan användas för samverkansbro. Spännvidd under 17m för plattrambro resulterade i värdet 8 000kr/m2 och över 17m resulterade i 10 000kr/m2, för samverkansbroar blev resultatet 26 000kr/m2. Dessa värden viktas sedan med hjälp av en Excel-snurra beroende på brons utformning för att ett individuellt kvadratmeterpris för varje bro ska fås fram. Slutsatsen är att det är svårt att få fram bättre underlag för beräkning av investeringskostnader som används i livscykelkostnadsanalysberäkning (LCC) för broar på grund av broars komplexitet. Men ett resultat har tagits fram och kan användas som ett ungefärligt värde. Om undersökningen görs på fler broar, blir resultatet ännu säkrare. / To calculate the final costs of a bridge before the bridge is built, a method called life- cost-analysis (LCC) is used. In the early stages of the design of a bridge, it is difficult to calculate the initial costs that are required for the LCC because usually a proposal of the drawings is used. Today, a standard value is often used from the Swedish Transport Administration (price per area) to determine the initial cost, which gives a very rough price. The study should examine whether a more accurate value can be produced for the initial cost.   Literature studies and interviews with industry experts have been done in order to increase understanding within LCC-analyzes and bridge construction. Information from the Swedish Transport Administrations previous bridge project has been collected to find out the components of a bridge and documentation of prices. From the results of the collected information, the bridge has been divided into two sections and a price has been produced for each bridge section. The calculation of these prices has been made using self-formulated formulas in several different excel rounds that can easily be used for future bridge designs.   The main focus in this study has been the initial costs of a bridge design during its lifecycle. Two commons types of bridges have been used in order to make it easier to apply the results on future bridges.   The results show three different prices per area that can be used. Two different prices per area on the rigid-frame bridge and one price per area for the collaborative bridge. Rigid-frame bridge with a span below 17m resulted in a value of SEK 8,000/m2  and a span over 17m resulted in SEK 10,000/m2, for composite bridges the result was SEK 26,000/m2. These values are then weighted in an excel round depending on the design of the bridge, in order to obtain an individual square meter price for each bridge.   The conclusion is that it is difficult to achieve a better way of calculating investment costs used in life cycle cost analysis (LCC) for bridges since every bridge is unique and complex. But a result has been produced and can be used as an approximate value for future calculations. Had this survey been done on more bridges, the result would have been more accurate.
7

Alternativ bygglogistik för projekt i täta miljöer / Alternative logistics for construction projects in urban environments

Carlsson, Gustav January 2019 (has links)
Flera studier har visat att det finns stora möjligheter att effektivisera byggprocessen genom en bättre logistik. Inom byggindustrin har det länge ansetts vara den komplexitet som ett byggprojekt har som gör att det är svårt att få en effektivare logistik och materialhantering. Projektorganisationen ser olika ut för varje projekt och försörjningskedjorna lika så. Det här examensarbetet har syftet att undersöka vilka alternativa logistiklösningar som finns för byggprojekt i täta miljöer. I studien har två fallstudier genomförts för att undersöka alternativa lösningar och hur andra företag har löst problemen. Lagring av material utanför arbetsplatsen hos bygglogistikcenter och samleveranser för entreprenörer genom tredjepartsföretag är tänkbara alternativ för att effektivisera byggprocessen i täta miljöer. Det är fortsatt svårt att bevisa ekonomiska effekter av olika logistikalternativ då materialhanteringen och slöseri inom byggbranschen är svåra att mäta. Fördelarna som har upplevts är istället en säkrare och förbättrad arbetsmiljö samt mindre påverkan på omgivningen tack vare mindre transporter till byggarbetsplatsen. Resultatet visar att flexibilitet och kommunikation är de viktigaste om man ska använda sig av en tredjepartslogistiker. Digitala verktyg spelar också en allt viktigare roll då det upplevs förenkla och öka samverkan mellan entreprenörerna och deras försörjningskedja. / Several studies have shown that there is great potential for streamlining the construction process through better logistics. In the construction industry, it has long been considered the complexity that a construction project has that makes it difficult to get more efficient logistics. The project organization looks different for each project and the supply chains equally. The purpose of this project is to investigate which alternative logistics solutions that exist for construction projects in urban environments which means no room for materials storage on the site and require their deliveries just-in-time with high delivery precision. In the study, two case studies were conducted to investigate alternative solutions and how other companies have solved the problems. Storage of material outside the workplace of construction logistics centers and joint deliveries for contractors through third-party companies are possible alternatives for simplifying construction projects. The case studies show that the view of logistics differs depending on where in the country you are. Costs are reallocated to logistics personnel and third-party companies that handle large parts of the material flows instead of the craftsmen themselves. The challenges have been known for a long time in larger cities and methods have been developed based on the just-in-time principle to solve the problems. The result shows that flexibility and communication are the most important if one is to use a third-party logistics company within the construction industry. Digital tools play an increasingly important role as it is perceived to simplify and increase the collaboration between the contractors and the suppliers.
8

Projekteringsprocessen : Kontaktledning

Hedly, Ivar January 2018 (has links)
No description available.
9

Vem behöver regionen? : en studie om behovet av samverkan mellan regional och kommunal skalnivå

Eriksson, Sarah January 2018 (has links)
Den här uppsatsen undersöker behovet av samverkan och ökad samordning mellan regional och kommunal skalnivå, kopplat till fysisk planering. Till följd av samhällsförändringar som till exempel globalisering, urbanisering, ökad konkurrens, nya livsstils- och vardagsmönster bedöms kommunerna inte längre fungera som de funktionella regionerna. I samband med detta uttrycks det på flera håll behov av ökad regional samordning där regionerna får större kapacitet och ett starkare fäste i den fysiska planeringen. Det finns dock olika uppfattningar om hur väl samverkan fungerar i dagsläget, varpå det blir intressant att ifrågasätta vem som konstruerar behoven av en ökad regional samordning och för vem det eventuellt kan bli ett problem. Den här uppsatsen undersöker just detta och även vad som händer med den fysiska planeringen om olika aktörsgrupper konstruerar olika behov. Uppsatsen tar form av en fallstudie, där det valda fallet är Blekinge län med Region Blekinge och länets fem kommuner; Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Som metod har semi-strukturerade intervjuer använts och dessa har gjorts med regionala och kommunala tjänstemän respektive politiker. Även dokumentstudier på kommunernas översiktsplaner och den regionala utvecklingsstrategin har gjorts som metod. En kvalitativ innehållsanalys har sedan genomförts på det insamlade materialet och operationaliserats genom ett analytiskt ramverk kallat för The Governance Analytical Framework (GAF). Därefter har analysen förklarats med paralleller till det teoretiska ramverket och forskningsöversikten vilka handlar om governance, metagovernance, demokrati och makt. Den genomförda studien visar att det finns behov av samverkan hos de granskade aktörsgrupperna, men att det handlar om olika behov. Regionen, som gärna vill skapa och forma ett forum för stadigvarande dialoger, ser ett behov av samverkan i bredare samhällsplanering. Kommunerna identifierar behov eller icke-behov i olika sakfrågor. De båda aktörsgrupperna konstruerar olika problem och vill gärna påverka den andra parten att se samma problem, vilket skapar en slitning mellan grupperna. Studien visar även att det råder olika uppfattningar kring vems ansvar det är att driva samverkansprocesser i länet samt kring varför processerna drivs. Utöver det framkommer det i studien att det finns konkurrens mellan kommunerna och regionen, dels om en regional fysisk planering, dels om konkurrens mellan kommunerna. Konkurrensen medför flertalet maktkonstellationer som påverkar aktörernas inställning till samverkan, och bidrar till en ineffektivitet i den regionala samordningen.
10

Beräkningsmodeller för att beräkna formtryck vid gjutning med självkompakterande betong

Emanuelsson, Erik January 2018 (has links)
För betonger som behöver vibreras finns idag standarder för att beräkna formtryck, detta är något som saknas för självkompakterande betonger (SKB). Vid användning av SKB:er dimensioneras formarna istället mot antagandet att ett hydrostatiskt tryck kommer uppstå. Vid laborationerna har gjuthastigheter mellan 15.6m/h, 14.4m/h, 10.9 m/h och 28.6 m/h använts. Detta resulterade i formtryck som var ca. 92-95% av hydrostatiskt tryck. Dessa resultat ligger i linje med vad som tidigare konstaterats, nämligen att formtryck vid användande av SKB:er inte uppnår hydrostatiskt tryck utan ligger på lägre nivåer. Fyra olika beräkningsmodeller för att beräkna formtryck vid användande av SKB:er har använts och analyserats i detta arbete. Dessa beräkningsmodeller är utvecklade av Khayat & Omran, Ovarlez & Roussel, Gardner mfl. och Betizel. Vid de laborationer som genomförts har en 2.5m hög testform fyllts med betong till en höjd av ca. 2m, där mätningar av formtryck sedan gjorts med hjälp av tryckgivare. Inför laborationerna har ett arbete med att ta fram olika betongrecept på SKB:er skett, detta resulterade i fyra olika betongrecept som kunnat användas vid laborationerna. Vid laborationerna har även mindre deltester genomförts där betongens strukturuppbyggnad har mätts. Resultatet från dessa deltester har utgjort indata till beräkningsmodellerna. De formtryck som uppmätts har sedan jämförts mot de formtryck som erhållits av beräkningsmodellerna. Bortsett från de formtryck som beräknas av Khayat & Omrans beräkningsmodell är skillnaden i formtryck enligt de andra beräkningsmodellerna små. Både Ovarlez & Roussels och Betitzels modeller ger formtryck som är näst intill identiska med ett hydrostatiskt formtryck. Generellt för alla beräkningsmodellerna är att de beräknade formtrycken är högre än de formtryck som uppmätts vid laborationerna. Ingen av de undersökta modellerna har utifrån de använda betongerna beräknat formtryck som är likvärdiga med de formtryck som uppmättes under laborationerna. Hur stor inverkan som betongens strukturuppbyggnad har i de testade beräkningsmodellerna varierar. I Ovarlez & Roussels och Betizels modeller har parametrarna Athix och Cthix mycket liten inverkan på formtrycken. Detta förklarar varför dessa beräkningsmodeller ger formtryck som alltid är likvärdiga med ett hydrostatiskt tryck, även om gjuthastigheten är 1m/h eller 30m/h. Formtryck som beräknas med modellen utvecklad av Gardner mfl. påverkas mycket mer av små variationer i gjuthastighet för betonger som långsammare bygger upp en strukturuppbyggnad. I Khayat & Omrans beräkningsmodell krävs att parametern PVτ0rest@15min ökar kraftig för att formtrycket märkvärt ska påverkas.

Page generated in 0.0589 seconds