Return to search

Produktionsoptimering av tillverkningslinje för hörselproppar

Examensarbetet har haft som syfte att öka produktionseffektiviteten på SwedSafe AB i Höör. Detta har skett genom en omkonstruktion av den del som begränsar tillverkningsprocessen. Genom observationer, samtal och enkäter genomfördes en nulägesanalys av företaget i syfte att finna flaskhalsen i produktionen. När denna lokaliserats togs en kravspecifikation fram för den omkonstruktion som behövdes. Principlösningar upprättades för konstruktionen som därefter viktades efter krav och önskemål från företaget. Därefter utformades en primärkonstruktion av de valda principlösningarna. Resultatet blev en ny konstruktion färdig att använda för företaget, vilken installerades i tillverkningslinjen i slutet av april. Denna möjliggjorde en förväntad ökning av tillverkningshastigheten med genomsnittligt ca 10 %.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hh-2527
Date January 2009
CreatorsKämpe, Oskar, Öquist, Fredrik
PublisherHögskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Högskolan i Halmstad/Sektionen för Ekonomi och Teknik (SET)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0061 seconds