• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 721
 • 157
 • 107
 • 32
 • 10
 • 4
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 1013
 • 300
 • 272
 • 167
 • 151
 • 141
 • 135
 • 132
 • 122
 • 96
 • 86
 • 80
 • 72
 • 72
 • 72
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Frammatning av tvättkorg i industritvätt

Bengtsson, Magnus, Gabela, Asmir January 2010 (has links)
No description available.
2

Konstruktion av CNC-Router / Mechanical Design of a CNC-Router

Sers, Rickard, Wiberg, Victor January 2012 (has links)
AASS (Applied Autonomous Sensor Systems, Centrum för Tillämpade Autonoma Sensorsystem) arbetar med forskning inom autonoma system. Deras stora användningsområden är utveckling av automatiska system till fordonsindustrin samt system till äldrevården. AASS, har ett önskemål om en enklare modell av en CNC fräs för enklare fräsning till bland annat prototyptillverkning. Fokus ska ligga på kostnaden då precisionen inte är av största intresse. Uppdraget innebär att ta fram en konstruktion av en cnc- router med tre axlar med ett arbetsrum på 600x450x150mm. Maskinen ska kunna skära i mjuka material som trä, plaster men även mjukare aluminium. Resultatet är en tre axlig cnc- router som drivs av tre stycken stepmotorer som är kopplade till respektive kulskruv. Cnc routern har ett arbetsrum på cirka 600x450x150mm. Den klarar av skärkrafter på 150N utan att deformationer kommer ge stora felaktiga värden på bearbetad detalj. Konstruktionen består till huvuddel av aluminiumprofiler som finns tillängliga på Örebro universitet. De rörliga delarna består av Quadro Tables som tillverkas av Rollco. Konstruktionen ger en bra lösning till en relativt låg kostnad. / AASS (Applied Autonomous Sensor Systems, Center for Applied Autonomous Sensor) works with research in autonomous systems. Their major application is the development of such systems for the automotive industry as well for the elderly.  AASS, have a desire for a simple model of a CNC milling machine for milling smaller parts for prototyping. The focus should be on cost when precision is not of great interest.  The mission is to develop a design of a CNC router with three axes with a workspace of 600x450x150mm. The machine should be able to cut soft materials such as wood, plastics as well as soft aluminum.  The result is a three-axis CNC router which is driven by three stepper motors which are coupled to respective ball screw. The Cnc router has a workspace of about 600x450x150mm. It is capable of cutting with cutting forces up to 150N without deformations that will produce large errors in values of processed detail. The design consists of main body of aluminum profiles available at Örebro University. The movable parts consist of Quadro Tables manufactured by Rollco. The design provides a good solution to a relatively low cost.
3

Frammatning av tvättkorg i industritvätt

Bengtsson, Magnus, Gabela, Asmir January 2010 (has links)
No description available.
4

Konstruktion av överkåpa till bergvärmepump

Olsen, Denise, Svensson, Emilia January 2012 (has links)
Detta examensarbete är utfört i samarbete med Enertech AB. Det är ett konstruktionsprojekt med mål att utveckla en överkåpa med justerbar höjd. Överkåpan ska passa på tre olika värmepumpar EcoHeat V3, EcoHeat 300 and EcoEl V3.0. Vi har valt att följa Fredy Olssons metoder Principkonstruktion och Primärkonstruktion. Detta är metoder vi tillämpat tidigare och de passar bra in på detta projekt. För att få en lämplig design så har vi även tillämpat många metoder enligt SVID. Det inledande arbete har bestått utav en produktdefinition, en konkurrentsanalys och designverktyg som till exempel Moodboard och Persona. Det fortsatta arbetet bestod utav Idéskisser och utveckling samt sållning i flera omgångar. Ett grovt första utkast ritades i Catia V5. Detta utkast utvärderades samt bearbetades och ledde slutligen till en fungerande prototyp och en komplett konstruktion utav en överkåpa.
5

Aufbau von vermaschten Qualitätsregelkreisen durch Integration von wissensbasierten Qualitätssicherungssystemen der Konstruktion und der Fertigung /

Jacob, Uwe Klaus Otto. January 1999 (has links) (PDF)
Techn. Univ., Diss.--Hamburg-Harburg, 1998. / Literaturverz. S. 121 - 131. Nebent.: Aufbau von Qualitätsregelkreisen.
6

Konstruktion av testutrustning för fläktars kapacitet / Design of test equipment for capability

Larsson, Max, Markus, Petersson January 2016 (has links)
This report covers the work carried out in cooperation with Kongsberg Automotive AB during the thesis work performed by all third year students at Jönköping University. During the project a measurement equipment for testing the capacity of the fans, I.E their flow and pressure, was to be generated and examples for constructions given. The fans which were to be tested has the function to vent the car seats. Similar products are already on the market and this work was how to find new innovative solutions to simplify the construction, installation, and improve the design of the product to meet the employer's requirements. In addition to Kongsberg’s requirements the equipment had to be designed after an ANSI standard to meet Kongsberg’s customers’ demands. This report will examine the steps taken to generate new solutions through various concept generating methods and how these are then screened out to find the best concept. In connection with this a detailed specification of requirements which the development of test equipment is based on was created. The report then describes the design process of the product which was carried out. The work was based also on several different theories about materials and the choice of production method and will be described in the early stages of the report. As this work does not include the physical manufacturing of the prototype, only the steps leading up to a final concept drawings and selection of the purchased components required is described.
7

Automatisering av pressprocedur / Automatization of press procedure

Hedqvist, Fredric January 2016 (has links)
Rapporten visar examensarbetet gjort hos ingenjörsbyrån Camatec Industriteknik AB i Karlstad på uppdrag av RZ ZamPart AB. ZamPart ligger i Karlstad och tillverkar produkter till företag inom fordons-, försvars- och verkstadsindustrin. Hos ZamPart pressas artiklar till SAAB i Karlskoga. Vid presstationen sköts arbetet idag manuellt av personalen och arbetet är monotont och krävande.ZamPart har gett i uppdrag till Camatec att ta fram ett fungerande koncept som assisterar personalen, genom att automatisera delar av arbetsmomenten. Konceptet ska hantera 100 pressningar i timmen, placera pressartiklar med precision så artiklarna ej skadas. Den ska klara lyfta de cylindriska artiklarna som har en maximal vikt på 2,8 kg med ut- och invändigt grepp. Konceptet ska vara lätt att arbeta vid. Det ska vara lätt att ställa om konceptet och pressen mellan olika pressartiklar. Under drift ska det vara enkelt att komma åt verktyg och pressartiklar. Detta ger en förbättrad ergonomi och arbetsmiljö.I konceptet som togs fram okulärbesiktar och lastar personalen manuellt pressartiklar till inmatningen som består av kedjor i plast. En industrirobot plockar pressartikeln från inmatningen och sköter arbetet i pressen. När pressartikeln är pressad placerar roboten den på bandtransportör som leder till ett plockbord. Där lastar personalen manuellt pressartiklarna till korgar som står på en pall. / This report shows the thesis work done at engineering office Camatec Industriteknik AB, on behalf of RZ ZamPart AB. ZamPart is located in Karlstad and manufacture products to companies in the car, defense and engineering industries. ZamPart presses articles to SAAB in Karlskoga. Today the press station is operated manually by the staff. The work is repetitive and demanding on the staff.ZamPart has given the assignment to Camatec to develop a working concept that assist the staff by automating parts of the operations. The concept need to handle 100 operations per hour, be able to place the press articles with enough precision not to harm the articles. It needs to lift the cylindrical articles in and outside with a load of 2,8 kg. The concept should be easy to work beside and easy to change the work operations on the press and on the concept between the press articles. During operation, it should be easy to access tools and press articles. This provides improved ergonomics and work.In the concept that were developed, staff manually inspect and loads the feeding table that consists of plastic chains. An industrial robot picks the press articles from the feeding chain and controls the work around the press. When the article is pressed the robot places it on the conveyor belt that leads to a picking table. There, the staff manually picks the press articles into the factory baskets on a pallet.
8

Lyftanordning till BAE Jetstream J32

Hamza, Sherko January 2017 (has links)
Anledningen till att konstruera en lyftanordning är att använda den vid påmontering och avmontering av bagagepoden på flygplanstypen BAE Jetstream J32. I dagsläget sker inget underhåll på hydrauliksystemet som är under bagagepoden på Edströmska gymnasiet,men med hjälp av lyftanordningen ska detta vara möjligt framöver. Med ritningarnas hjälpkan elever på Edströmska gymnasiet eller arbetare på en mekanisk verkstad tillverkalyftanordningen. Lyftanordningen räknas som ett redskap till att underhålla flygplanet. Som ett resultat av lyftanordningens design kommer underhållsskador samt arbetsskador minska. Det finns en befintlig lyftanordning på Edströmska gymnasiet men den är inte anpassad för att av- och påmontera bagagepoden. En studie har genomförts över hur alla lyftar på marknaden fungerar, och hur de ser ut i detalj för att vidare kunna konstruera en lyft. En grundlig litteraturstudie om mekanik samt materiallära har gjorts för att definiera de egenskaper som krävs för att konstruera lyften. Konstruktionen på lyften ärspecifikt gjort för flygplanstypen Jetstream J32. Det unika med konstruktionen är att lyftanordningenär hopfällbar, vilket resulterar i att lyftanordningen kräver lite utrymme samtidigt som risken för krock med andra föremål i verkstaden minskar. I dagsläget finns det ingen dokumentation som beskriver att ett arbete med att skapa en lyftanordning för flygplanstypen BAE JetstreamJ32. Liknade projektarbete på högskolenivå har gjorts tidigare för framtagning av en portabel patientlyft. Arbetet gick ut på att framställa en lämplig patient-lyftanordning för ambulansflygplan. Där användes också saxlyftprincipen.
9

Omkonstruktion av slädsystem

Lundahl, Emil January 2006 (has links)
<p>Examensarbetet som beskrivs i denna rapport är ett avslutande moment för en magisterexamen</p><p>i Teknisk Produkt- och Produktionsframtagning på Högskolan i Halmstad.</p><p>Nilsson Special Vehicles i Laholm gav i uppdrag att förbättra slädsystemet i deras</p><p>begravningsbil baserad på Mercedes E-klass. Nuvarande system är föråldrat och har</p><p>endast genomgått små förändringar sedan det utvecklades. Materialet, som är olika</p><p>stålprodukter, gör att vikten är hög. Utformningen av systemet är från början utformat för</p><p>ett annat chassi än Mercedes vilket gör att det passar dåligt i denna bilmodell. Det är</p><p>framförallt lasthöjden som påverkas negativt. Huvudmålen med arbetet var därför att</p><p>minska vikten på systemet samt att få ner lasthöjden.</p><p>Arbetet resulterade i en ny konstruktion där funktionerna är desamma som i nuvarande</p><p>system men under skalet har en stor förändring skett. Användandet av aluminium som</p><p>material medförde att vikten halverades och nykonstruktion av systemet gjorde att</p><p>lasthöjden minskades avsevärt.</p><p>Ritningar på systemets delar är framtagna för att möjliggöra en framtida prototyptillverkning,</p><p>något som företaget önskar genomföra under våren 2006.</p>
10

Produktionsoptimering av tillverkningslinje för hörselproppar

Kämpe, Oskar, Öquist, Fredrik January 2009 (has links)
<p>Examensarbetet har haft som syfte att öka produktionseffektiviteten på SwedSafe AB i Höör. Detta har skett genom en omkonstruktion av den del som begränsar tillverkningsprocessen.</p><p>Genom observationer, samtal och enkäter genomfördes en nulägesanalys av företaget i syfte att finna flaskhalsen i produktionen. När denna lokaliserats togs en kravspecifikation fram för den omkonstruktion som behövdes. Principlösningar upprättades för konstruktionen som därefter viktades efter krav och önskemål från företaget. Därefter utformades en primärkonstruktion av de valda principlösningarna.</p><p>Resultatet blev en ny konstruktion färdig att använda för företaget, vilken installerades i tillverkningslinjen i slutet av april. Denna möjliggjorde en förväntad ökning av tillverkningshastigheten med genomsnittligt ca 10 %.</p>

Page generated in 0.1135 seconds