The third year at the Innovation- and Development program at Halmstad University, this Bachelor Thesis is conducted throughout the autumn- and spring semester. The purpose is to use, apply and deepen the knowledge from previous courses. Vopti is a service that offers a tailor-made action plan specifically towards Kungsbacka Municipality, but with the business idea to offer the same service to all municipalities in Sweden. The problem description consists of long lead-times, high costs and poor working conditions. The cooperation between the Rehabilitation division and the Aid centre was initially what was presented in the early state of the Bachelor Thesis but after research within the area it appeared to conclude more aspects to regard in order to develop a more sustainable health-care. Primarily the project group was supposed to develop a concept that would answer the problem description through an easy look over the value-chain when managing caring aid but that was not the case. The project group decided to develop the action plan instead and it would answer the ripple-effects they cause and therefore provide a more sustainable core-business. It solves the following areas: facility, orders, storage, staff, service and maintenance, digitalization, costs, lead-time etcetera. The hopefully positive effects after a successful implementation are better working conditions, reducing stress and strains by digitizing the entire chain. The lead-times are shortened since the management is centralized and carried out within the municipality and not by the county. The costs will initially be very high but over time the action plan will generate an added value and lower cost to the Rehabilitation divisions budget. / Vopti är en tjänst som erbjuder en skräddarsydd handlingsplan riktad mot Kungsbacka Kommun men med affärsidén att erbjuda samma tjänst till övriga kommuner i Sverige. Problemformuleringen består av långa ledtider vid beställning, höga kostnader och dåliga arbetsförhållanden kring hanteringen av hjälpmedel. Samarbetet mellan Kungsbacka Kommuns rehabiliteringsenhet och Hjälpmedelscentrum var det som lyftes fram vid en initial påbörjan av projektet men efter research inom området framgick det många olika aspekter som bör tas till hänsyn vid i utvecklandet av en hållbar vård. Primärt skulle projektgruppen utveckla ett koncept som skulle svara på problemformuleringen genom att enkelt se över värdekedjan vid hanteringen av hjälpmedel men så blev inte fallet. Projektgruppen valde istället att utveckla en handlingsplan som löser grundproblematiken och de efterföljder som uppstår så att kärnverksamheten får möjlighet att bli mer hållbar. Det gäller områden så som: lokal, beställningar, lagerhållning, personal, service & underhåll, digitalisering, kostnader, ledtider etcetera. De största positiva effekterna av en förhoppningsvis lyckad implementering av handlingsplanen är bättre arbetsförhållanden dvs, minskad stress och påfrestning på rehabiliteringspersonalen genom att digitalisera hela kedjan. Det blir också kortare ledtider då hanteringen centraliseras eftersom beställningarna kommer ske inom kommunen och inte via landsting. Kommunens kostnader kommer kortsiktigt öka men över tid kommer kostnaden att minska.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hh-42755
Date January 2020
CreatorsArvidsson, Sanna, Sollin, Alexander
PublisherHögskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageEnglish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0097 seconds