Return to search

Change Management, kombinerat metodstöd vid uppgradering av ett dokumenthanteringssystem / Change Management, combined method support when upgrading a document management system

Syfte: Syftet har varit att finna ett verktyg för att lyfta fram egenskaper som bör reflekteras och beaktas vid förändringsarbete för att optimera och anpassa uppgradering av t.ex. ett dokumenthanteringssystem.   Metod: En ny metod (COMBO-metoden) har utvecklats i syftet att finna ett nytt verktyg som kan lyfta fram egenskaper som bör identifieras och beaktas för att säkerställa arbetssätt samt optimera och anpassa uppgradering av t.ex. ett dokumenthanteringssystem. Metoden bygger på teori, en empirisk fallstudie och befintliga metoder. Insamling av data baseras på både sekundärdata och primärdata. De empiriska fakta som används baseras i huvudsak på en fallstudie och egen erfarenhet från denna. Angreppssättet har i huvudsak varit kvalitativt (för att förstå och komma nära människors tankar eller beteende) och mina slutsatser bygger både på induktion (empiri) och deduktion (logiskt resonemang).   Resultat och analys: Genom att beakta begrepp som ”Kommunikation”, ”Tydlighet” och ”Bygga relationer”, enligt i studien använda metoder och teorier, blir Change Management framgångsrikt och riskerna lägre, samtidigt som ”Förvirring”, ”Motarbete”, ”Ångest” och ”Motstånd” motverkas.   Slutsats: Syftet uppfylldes och realiserades med hjälp av teorier, metoder och en empirisk fallstudie som strukturerades efter samma princip. Därmed kunde utveckling av COMBO-metoden ske som blev ett verktyg för att synliggöra flera egenskaper som är viktiga att beakta vid förändringsarbete. Egenskaperna framträdde i metoden som ”risker” och ”ackumulerade risker” och var beroende av vilken fas av förändringsarbetet som analyseras.   Förslag på vidare arbete: Det vore intressant att göra mer omfattande tester av COMBO-metoden för att se om den kan vara användbar på flera områden och vid olika scenarier.   Det vore även intressant att vidareutveckla COMBO-metoden. Både i form av en förfinad frågeställning, och därmed få mer riktade inmatningsvärden, och utveckla beräkningar och funktioner för att få ett mer exakt resultat. Att implementera COMBO-metoden i en databas med användarvänliga formulär kunde också varit önskvärt.   Förslag på vidare arbete är också att kombinera och utveckla andra metoder för att se om de kan samverka och förstärka egenskaper vid analysen av data. / Aim: The aim of the study has been to find tools to identify aspects that need to be observed and considered in change projects aimed at optimizing and adapting e.g. a document management system.   Method: A new method (COMBO) has been developed to highlight those characteristics that should be reflected and considered to ensure successful working procedures when optimizing and customizing an upgrade of e.g. a document management system. The method is based on theory, an empirical case study and existing methods. Data collection is based on both secondary data and primary data. The empirical data is mainly based on a case study and my personal experience of this. The approach has been mainly qualitative (understanding and getting close to people's thoughts or behavior), and my conclusions are based both on induction (empiricism) and deduction (logical reasoning).   Result and Analysis: By focusing on the concepts of ”Communication”, ”Direct” and ”Relationship building”, according to the methods and theories used, Change Management will become successful and risk reduced, while counteracting ”Confusion”, ”Sabotage”, ”Anxiety” and ”Resistance”.   Conclusions: The objective was achieved and realized with the help of theories, methods and empirical case study was structured on the same principle. This enabled the development of COMBO method that became a tool to visualize several characteristics that are important to consider in change management. These characteristics emerged in the method as "risks" and "accumulated risks" and were dependent on which stage of the change process that is analyzed.   Suggestions for further work: It would be interesting to further test the COMBO method to find out if it can be applied to other applications and scenarios.   It would also be interesting to develop the COMBO method itself, either by refining the issue, and thereby getting more targeted input, or by developing calculations and functions to get more precise results. Implementing the COMBO method in a database using user-friendly forms would also be preferable.   Another suggestion for further work is to combine and develop other methods to see if they can be made to interact and reinforce certain characteristics in the data analysis.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hig-19764
Date January 2015
CreatorsJohansson, Katarina
PublisherHögskolan i Gävle, Avdelningen för ekonomi
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0053 seconds