• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 241
 • 22
 • Tagged with
 • 263
 • 104
 • 64
 • 54
 • 51
 • 46
 • 38
 • 36
 • 34
 • 34
 • 33
 • 28
 • 28
 • 25
 • 25
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Rights at risk : ethical issues in risk management /

Hermansson, Hélène, January 2007 (has links)
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 2007. / Härtill 5 uppsatser.
2

Upplevda faktiska risker inom moln och molntjänster : En studie inom vårdarbete

Larsson, Robin January 2016 (has links)
Moln och molntjänster har de senaste åren varit på stark frammarsch och blivit ett kostnadsvänligt, effektivt alternativ till den klassiska IT-strukturen. Utvecklingen har knappast gått onoterat förbi någon men det finns oro och problematik med moln och molntjänster, det finns säkerhetsaspekter att beakta. Vården har börjat använda molntjänster i sin verksamhet då antalet äldre ökar och för att uppfylla behoven krävs effektivisering. Osäkerheten som finns med molnet har heller inte undgått vården utan det finns problematik med användningen. Den här studien belyser problematiken med upplevda faktiska risker. En faktisk risk är en dokumenterad risk inom molnet och frågan är då hur personal i vården upplever dessa faktiska risker. Det finns många typer av anställningar inom vården och studien tar hänsyn till det och undersöker problematiken från olika positioner. För att bemöta osäkerheten gäller det att kunna visa vad man kan göra för att minska upplevelsen av risker och syftet med uppsatsen är att identifiera hur faktiska risker upplevs hos molntjänstanvändare inom vården och hur man kan minska dessa upplevelser. Den teoretiska referensramen är uppbyggd på vetenskaplig forskning och annan litteratur för att beskriva vad en molntjänst är och vilka faktiska risker det finns. Teorin har sedan legat till grund för ett empiriskt material som samlats in genom djupa intervjuer med tre användare från vården på olika positioner. Resultatet av studien visar på hur faktiska risker upplevs inom vården och mycket tyder på oklarheter hur molntjänster fungerar är det som ligger till grund för upplevelserna. För att minska upplevda faktiska risker föreslås det att utbilda vårdpersonal i generella IT-kunskaper och molntjänster. Vidare rekommenderas det att visa på vilka säkerhetsaspekter som faktiskt redan finns och låta personalen vara delaktiga i införande av nya molntjänster
3

Att arbeta som sjuksköterska med patienter med TBC : en litteraturstudie

Timmerholm, Elin, Woubshet, Helen January 2009 (has links)
<p>Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans arbete med patienter med TBC (tuberkulos) och sjuksköterskors uppfattningar av risker som de utsätts för i vårdarbetet i kontakten med patienter med TBC. Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Medline via Pubmed, Science Direct, Swedmed + samt Cinahl. Studiens huvudresultat utgjordes av tre huvudkategorier; Ssk bidrag till minskad smittspridning, omvårdnad vid TBC och Sjuksköterskans risker i arbetet. Ekonomisk levnadsstandard samt utbildningsnivå visade sig ha stor betydelse för utbredningen av TBC. Det sociala umgänget är en viktig del i sjukdomsförloppet eftersom patienterna känner att nära och kära undviker dem. Detta tas väldigt hårt och framkallar skuldkänslor gentemot familjen. Informationen från sjuksköterskan om den aktuella sjukdomsbilden och smittospridningen visade sig vara en mycket viktig del att prata om med patienten och dess anhöriga. Utbildning bland vårdpersonalen samt ett samarbete mellan de olika vårdavdelningarna är av hög prioritet för att begränsa smittspridning på arbetsplatsen. Vaccination, PPD test (Purified Protein derivate test) samt kunskaper om medicinering och dess uppföljning har även visat sig ha stora betydande framgångar.</p> / <p>The aim of this descriptive literature review was to describe the nurses' work with patients with TBC and nurse's perceptions of risks they face while taking care of patients with TBC. The research is based on the scientific articles available in the following 3 databases: Medline via Pubmed, Science Direct, Swedmed + and Cinahl. Study's main finding consisted of three main categories; the nurse's contribution to reducing the spread of infection, care at the TBC and the nurse's occupational risks. Economic standard of living and level of education proved to be of great importance for the spread of TBC. The social relationship is an important part of the disease since the patient feels that family and friends avoid them. This is hard for the patient to deal with and result in feelings of guilt against family. The information provided by the nurses' about the current disease and the spread of it showed to bee a very important part to talk about with the patient and the relatives.  Education among health professionals and cooperation between the different care units are of high priority to limiting the spread of infection in the workplace. Vaccination, PPD test and the knowledge of medication and its follow-up has also been shown to have large significant success.</p>
4

Riskupplevelser hos trafikanter : sett ur ett förarperspektiv

Jacobson, Eva January 2006 (has links)
<p>The primary aim of the current study was to gain increased knowledge about drivers' risk experiences. The study was based on questionnaires answered by 30 private drivers and 30 bus drivers, with 50% men and 50% woman in each group. The study revealed no differences, either between men and women drivers with regard to their experience of risk, or between the groups of private and bus drivers. Gambling is common within the private drivers group. Mistakes are common in all groups. To gain more knowledge about subjective risk experiences and the study of traffic behaviour, in-depth interviews might be used, since people often have problems in expressing their experiences verbally.</p>
5

Att arbeta som sjuksköterska med patienter med TBC : en litteraturstudie

Timmerholm, Elin, Woubshet, Helen January 2009 (has links)
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans arbete med patienter med TBC (tuberkulos) och sjuksköterskors uppfattningar av risker som de utsätts för i vårdarbetet i kontakten med patienter med TBC. Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Medline via Pubmed, Science Direct, Swedmed + samt Cinahl. Studiens huvudresultat utgjordes av tre huvudkategorier; Ssk bidrag till minskad smittspridning, omvårdnad vid TBC och Sjuksköterskans risker i arbetet. Ekonomisk levnadsstandard samt utbildningsnivå visade sig ha stor betydelse för utbredningen av TBC. Det sociala umgänget är en viktig del i sjukdomsförloppet eftersom patienterna känner att nära och kära undviker dem. Detta tas väldigt hårt och framkallar skuldkänslor gentemot familjen. Informationen från sjuksköterskan om den aktuella sjukdomsbilden och smittospridningen visade sig vara en mycket viktig del att prata om med patienten och dess anhöriga. Utbildning bland vårdpersonalen samt ett samarbete mellan de olika vårdavdelningarna är av hög prioritet för att begränsa smittspridning på arbetsplatsen. Vaccination, PPD test (Purified Protein derivate test) samt kunskaper om medicinering och dess uppföljning har även visat sig ha stora betydande framgångar. / The aim of this descriptive literature review was to describe the nurses' work with patients with TBC and nurse's perceptions of risks they face while taking care of patients with TBC. The research is based on the scientific articles available in the following 3 databases: Medline via Pubmed, Science Direct, Swedmed + and Cinahl. Study's main finding consisted of three main categories; the nurse's contribution to reducing the spread of infection, care at the TBC and the nurse's occupational risks. Economic standard of living and level of education proved to be of great importance for the spread of TBC. The social relationship is an important part of the disease since the patient feels that family and friends avoid them. This is hard for the patient to deal with and result in feelings of guilt against family. The information provided by the nurses' about the current disease and the spread of it showed to bee a very important part to talk about with the patient and the relatives.  Education among health professionals and cooperation between the different care units are of high priority to limiting the spread of infection in the workplace. Vaccination, PPD test and the knowledge of medication and its follow-up has also been shown to have large significant success.
6

Riskupplevelser hos trafikanter : sett ur ett förarperspektiv

Jacobson, Eva January 2006 (has links)
The primary aim of the current study was to gain increased knowledge about drivers' risk experiences. The study was based on questionnaires answered by 30 private drivers and 30 bus drivers, with 50% men and 50% woman in each group. The study revealed no differences, either between men and women drivers with regard to their experience of risk, or between the groups of private and bus drivers. Gambling is common within the private drivers group. Mistakes are common in all groups. To gain more knowledge about subjective risk experiences and the study of traffic behaviour, in-depth interviews might be used, since people often have problems in expressing their experiences verbally.
7

Fotodelning på Facebook : Hur användare i olika åldrar upplever och förhåller sig till risker

Sundström, Emmy January 2012 (has links)
It’s not unusual for people to upload photos to the Internet nowadays. Despite the fact that there are benefits from doing this, there are also some risks that people should take into consideration before they share private photos. The aim of this survey was to investigate how users of different ages respond to risks related to photo sharing on Facebook. The participants were between the ages of 16 and 64. According to the results it appears that in some cases, even if they can’t be statistically proven, there are patterns that indicate that younger people are more careless and that older people are more careful when it comes to photo sharing on the Internet. There are also cases where there really don't seem to be any differences between the studied generations.
8

Ungdomar, internet och risker : Föräldrars föreställningar om ungdomar och internet i relation till risker och riskhantering

Langland, Frida, Engman, Annika January 2015 (has links)
Ungdomar är idag frekventa användare av internet. I och med den höga användningen av internet bland ungdomar blir det av intresse för socialt arbete att få en förståelse för föräldrars föreställning om ungdomar och internet i relation till risker och riskhantering. Tidigare forskning rörande ungdomar, internet och risker visar att föräldrar ser risker så som att deras ungdomar möter obehagliga nätkontakter, pornografi samt risker gällande tidslängden spenderad online. Tidigare forskning som studerat riskhantering föräldrar använder gällande ungdomar och internet visar på att föräldrar använder olika typer av strategier. Dessa är exempelvis samtal om användande, att använda tillsammans och vara närvarande under användandet, regler i hur mycket tid online ungdomen får spendera, regler i vad ungdomen får göra online, övervakat användande via säkerhetsfilter samt kontroll av internetaktivitet efter användning. De frågeställningar studien ämnar besvara är Vilka risker ser föräldrarna gällande ungdomar och internet? samt Hur resonerar föräldrarna om riskhantering gällande ungdomar, internet och risker? Detta görs via åtta intervjuer med tio föräldrar till ungdomar mellan tolv och sexton år. I intervjuerna tillfrågas föräldrarna vilka risker de ser med ungdomars internetanvändning samt hur de säger sig göra gällande hantering av dessa risker. För tolkning av föräldrars syn på risker och riskhantering används Becks (2000) riskteori. Studiens resultat presenteras i fyra teman: Risker med kommunikation i bild och text, Information och säkerhet, Fysisk påverkan och Verklighet i förändring. Här presenteras föräldrarnas beskrivning av risker så som obehagliga nätkontakter, delande av bilder online, bristande integritet, risker specifikt kopplade till kommunikation så som missförstånd och elakheter, spelande online, säkerhetsrisker så som bedrägeri, tid spenderad uppkopplad, fysisk påverkan på grund av inaktivitet samt ersättande av fysiskt umgänge. Genom föräldrarnas beskrivningar framstod en syn på verkligheten i förändring där upplevelsen av internet som ersättare för delar av den fysiska världen problematiserades. Flera föräldrar upplevde denna förändring som obehaglig och såg risker med att inte följa med i den tekniska utvecklingen. I föräldrarnas beskrivningar av risker framstod skillnader mellan de risker de ser för ungdomar generellt och de risker de ser för sina egna ungdomar. Den riskhantering föräldrarna beskrev sig använda var dels att samtala om vad ungdomarna möter online för att bygga upp ungdomarnas egna riskhantering, samt regler och begränsningar för internetanvändningen. Gällande kommunikativa risker och påverkan av information online förespråkade föräldrarna samtal medan risker gällande för mycket tid spenderad användandes internet framförallt hanterades via begränsningar.
9

Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att motta rapport. : En intervjustudie.

Holtsäter, Sofia, Durmishi, Yllka January 2016 (has links)
Bakgrund: Inom sjukvården är överrrapportering det som sker mest frekvent och en stor del av sjuksköterskans arbetsdag ägnas åt muntlig eller skriftlig rapportering och dokumentation. Brister i den muntliga kommunikationen är en av de vanligaste orsakerna till avvikelser inom vården och att skapa förutsättningar för för en fungerande kommunikation mellan olika vårdteam bidrar till en tryggare och säkrare vård. När patienter genomgår operativa ingrepp så kan inte hen förmedla sig själv, och därför ställer det höga krav på både sändare och mottagare av informationen, men det är hos mottagaren som det viktiga i kommunikationen sker  Syfte: Syftet med denna studie är att belysa anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att motta rapport.  Metod: En kvalitativ ansats antogs för studien där semistrukturerade intervjuer på tio anestesi- och intensivvårdssjuksköterskorpå ett mindre sjukhus i södra Sverige. Urvalet var ändamålsenligt och inklusionskriteriet var sjuksköterskor inom anestesi- och intensivvård. Analysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt Elo &amp; Kyngäs (2008).  Resultat: Studien påvisade flera faktorer som kan påverka specialistsjuksköterskors upplevelser av att motta rapport. Det som försvårade mottagande av en rapport var bland annat stress och organisatoriska faktorer och det ansågs underlättande att det fanns struktur och tydlighet i rapporten.
10

Entreprenörens risker vid övergången från utförandeentreprenader till totalentreprenader! : En nulägesanalys som skildrar entreprenörens perspektiv i väg och anläggningsprojekt.

Persson, Sebastian January 2016 (has links)
When clients more often choose to transfer from” traditional” design-bid-build contracts to design-build contracts it creates consequences of risks and possibilities for all involved parties. In collaboration with Skanska as a case company and their division “Väg och Anläggning i Väst”, this thesis was conducted as a qualitative study with the intention to examine what consequences it have on the contractor when an increased amount of contracts transfer from design-bid-build to design-build. This thesis shows that the contractor agrees that there are some difficulties with design-build contracts, and that the transition from design-bid-build to design-build takes place in a relatively short time, also that the contractor and the client lack the experience and skills required to perform a good project without major complications. Many of the problems that occur today can be derived to individuals and their communication skills, by increasing cooperation and open up for a better dialogue between the parties, which creates opportunity for both the client and the contractor to gently adjust to the changes that the transition to design-build contracts means. An Increased cooperation and a more open communication, will result in better working conditions and a better end product.

Page generated in 0.0455 seconds