Return to search

Motivation, ledarskap och teambyggande : En studie om Mediamakarna i Sverige AB / Motivation, Leadership and Teambuilding : A Study about Mediamakarna i Sverige AB

Motiverade och engagerade medarbetare anses idag vara en av de viktigaste faktorerna för att skapa goda resultat inom företag och organisationer. Genom hela historien så har en ledares uppgift varit att inrikta människornas självbevarelsedrift på gemensamma mål, att uttrycka och att försvara en vision som fyller de ledda med hopp. Mediamakarna i Sverige AB, beläget i centrala Stockholm, startades av tre personer vid namn Richard Ehlesjö, Fredrik Sandblad och Sammy Jeridi. Som delägare i företaget arbetar de efter egen modell där öppen kommunikation anses vara extremt betydelsefullt. Med tanke på att de är relativt oerfarna som ledare ställer jag mig frågande till huruvida ledarna har en tillräcklig kompetens och personliga egenskaper för att leda sig själva samt att motivera ett säljteam till framgång. Hur motiverar Mediamakarna säljarna till att prestera det yttersta och hur gör man för att få självmotiverade säljare? Anser cheferna att de har de egenskaper som gör dem till bra ledare som nyttjar varje ledares positiva egenskaper på rätt sätt? Dessutom ska jag granska företagets rollfördelning. Syftet med uppsatsen är att förstå vilka metoder cheferna använder för att skapa och framförallt bibehålla hög motivation hos säljpersonalen. För att förstå relationen mellan ledning och säljare är min avsikt också att studera ledarstruktur och roller. Jag har intervjuat tre personer. För att intervjuerna skulle bli så bra som möjligt intervjuades den person med mest kunskap och ansvar inom det ämne jag skriver om. Det hermeneutiska förhållningssättet kommer att användas därför att de lämpar sig mer gentemot min forskning. Jag tolkar respondenternas åsikter med hjälp av min förståelse. Jag skall använda mig av en mer kvalitativ metod gentemot kvantitativ eftersom jag kommer att söka förståelse samt meningen med företeelsen av rapportens syfte. Efter avslutande studier där jag främst granskat olika motivationsfaktorer hos Mediamakarna anser jag att de har en god struktur men att de bör fokusera på vissa specifika områden som kan skapa eventuella framtida problem. Jag tycker att de har en god syn på motivation där de främst vill bevara inre motivationsintressen kontra yttre sådana. Vad man däremot kan göra är att belöna de säljare som verkligen presterar bra med sådana ”belöningar som främjar den inre företagskulturen” i högre utsträckning så att de i sin tur är trogna gentemot företaget och på sikt kan bli viktiga aktörer när företaget expanderar. När det gäller huvuduppgifterna som en ledare bör ha så tycker jag att Mediamakarna uppfyller kraven. Visionerna och målen som är uppsatta tillsammans med säljarna betyder att den största pressen inte kommer från ledarna utan från säljarna själva. En säljare känner då att han kan utgå från sin egen förmåga och inte hela tiden bli jämförd med andra vilket bidrar till en ökad positiv energi istället för ett ökande tryck på axlarna. Synsättet ökar, enligt mig, förståelsen gentemot varandra och underlättar för ledarna att förmedla en gemensam vision som ska finnas hos respektive säljare. Jag tycker att Fredrik och Rickard klarar av att vara ett föredöme utåt. De har, med tanke på sin ringa erfarenhet som ledare, lyckats etablera sig i en hård bransch där det gäller att synas och att skapa kontakter. Det Fredrik dock bör tänka på är att fortsätta med att sätta upp klara riktlinjer vad som är ledare kontra kamrat, vara rättvis och undvika favoriseringar. När det gäller rollfördelningen inom organisation ser jag i nuläget att det inte är några större problem. För att tillsätta en analytiker samt en riktig verkställare så måste Mediamakarna börja att fokusera mer på grupptänkandet. Ledningen har en viktig fråga framför sig, hur man ska bli ”bredare” i sitt urvalsmönster av säljare. De får inte vara rädda för att anställa ”udda” säljare som skiljer sig från den nuvarande säljgruppen. Ju större karaktärsbredd desto lättare är det att hitta den saknade ”pusselbiten” och göra gruppen mer dynamisk. / Motivated and absorbed co-workers is today considered as one of the most important factors in creating good results within companies and organisations. A leaders aim has always been, throughout the whole history, to concentrate human instinct of self-preservation towards common interests, to express and defend a vision which enhance co-workers with believe. Mediamakarna i Sverige AB, founded by Richard Ehlesjö, Fredrik Sandblad and Sammy Jeridi wants to emphasise open communication as something significant within their organisation. Considered their relative inexperienced qualities of leadership, I’m making inquiries about their qualifications and characteristics managing themselves and motivating a sales team to success. How is Mediamakarna motivating salesmen to perform their outmost and how to receive self- motivated members? Considering the management, are they of that opinion having sufficient quality of being good leaders and do they use each others skills in a right, positive manner? Furthermore, I will revise the company’s role of structure. The purpose with this article is to understand what kind of methods the management are using to create and above all preserve a high level of motivation among the salesmen. To understand the relationship between management and salesman my purpose is also to study management structure and roles. I have had interviews with three persons. To receive maximum extent, I interviewed the person with the greatest knowledge and responsibility within each field. The hermeneutic approach will be used because it suits my study field. I interpret the respondents opinions with my comprehension. I’m using a more qualitative approach compare to a quantitative one seeing that I will be in search of comprehension and intention of the purpose of the report. After completed studies at Mediamakarna, I consider the company having a good structure but also that the management must focus on certain specific fields that may lead to future complex of problems. My opinion is that they have an agreeable view regarding motivation where they foremost want to preserve internal motivation versus external ones. What the company can do is to reward those salesmen that perform on a constant high basis with ”such rewards that encourage the inner culture of company” in a higher extent that they in return are faithful towards the company and in the future can be major assets when the company expands. Regarding the main tasks a manager must have, I think that Mediamakarna fulfils the requirements. The vision and goals that are constructed together means that the great amount of pressure are not from the management but from the salesmen themselves. One salesman might then feel that he can emanate from his own capacity and not be judged on a constant basis which create a positive energy instead of a increasing pressure on the shoulders. In my point of view it increases the understanding towards each other and make it easier for the management to supply a common vision that must be found in each salesperson. I’m finding Fredrik and Rickard being good examples of external acting. They have, in regard to their slight experience, manage to establish themselves in a tough line of business where you have to be visible and create contacts. Fredrik must however continue to follow his guiding principles – manager versus friend, to be impartial and avoid favouritism. Concerning the role division within the organisation I can’t in this moment see any major problems. To appoint an analysts and a performer, Mediamakarna must focused and intensify more on how to create dynamic groups. The management has an important task how to become more wider in the recruiting of salesperson. They can’t be afraid of appointing ”odd” salesmen that are separate from the current sales group. The more traits of character in a group the easier it might be to find the missing piece of a puzzle and accordingly make the group more dynamic.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hig-95
Date January 2007
CreatorsLyth, Johan
PublisherHögskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0033 seconds