• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3586
 • 99
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 3688
 • 1423
 • 818
 • 723
 • 648
 • 643
 • 484
 • 460
 • 422
 • 418
 • 401
 • 400
 • 390
 • 348
 • 252
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Vad är ledarskap? : ur några chefers perspektiv

Karlsson, Irène January 2005 (has links)
No description available.
2

Så lika men ändå så olika  : Ledarskapets betydelse

Karlsson, Madelene, Hallin, Karin January 2010 (has links)
<p>Finns det skillnader i kvinnor och mäns sätt att leda? Inom forskningen är det ett omtvistat ämne och vissa hävdar att det finns skillnader inom området. Här menar forskarna att det finns en rad olika faktorer som spelar in. Intresset för kvinnligt ledarskap har vuxit de senaste åren. Idag blir allt fler kvinnor chefer och vi förutsätter att vi i framtiden kommer att se allt fler kvinnor i ledande roller. Syftet med uppsatsen är att vi vill undersöka hur män respektive kvinnor som är chefer ser på ledarskap ur ett genusperspektiv. Vi kommer även att undersöka om det har skett några förändringar inom rekryteringen av manliga och kvinnliga chefer hos SBAB under en femårsperiod med tanke på den lågkonjunktur som har varit. Vi har gjort en kvalitativ undersökning och intervjuat sex personer som är gruppchefer i SBAB. Utifrån</p>
3

Så lika men ändå så olika  : Ledarskapets betydelse

Karlsson, Madelene, Hallin, Karin January 2010 (has links)
Finns det skillnader i kvinnor och mäns sätt att leda? Inom forskningen är det ett omtvistat ämne och vissa hävdar att det finns skillnader inom området. Här menar forskarna att det finns en rad olika faktorer som spelar in. Intresset för kvinnligt ledarskap har vuxit de senaste åren. Idag blir allt fler kvinnor chefer och vi förutsätter att vi i framtiden kommer att se allt fler kvinnor i ledande roller. Syftet med uppsatsen är att vi vill undersöka hur män respektive kvinnor som är chefer ser på ledarskap ur ett genusperspektiv. Vi kommer även att undersöka om det har skett några förändringar inom rekryteringen av manliga och kvinnliga chefer hos SBAB under en femårsperiod med tanke på den lågkonjunktur som har varit. Vi har gjort en kvalitativ undersökning och intervjuat sex personer som är gruppchefer i SBAB. Utifrån
4

Vad är ledarskap? : ur några chefers perspektiv

Karlsson, Irène January 2005 (has links)
No description available.
5

Fallstudie av produktionschefers ledarskap

Faijermo, Markus, Johansson, Fredrik January 2014 (has links)
No description available.
6

En studie om ledarskap i äldreomsorgen

de Silva-Brander, Rohini January 2006 (has links)
<p>The ever-changing modern health care environment places high demands on leadership skills. The purpose of this study was to describe the causes that effect leadership within the health care services carried out in a municipality. Data was collected by interviewing four health care managers, three registered nurses, eight enrolled nurses and one auxiliary nurse. A qualitative approach based on a content analysis method was conducted in the analysis of the interviews. Latent content deals with relationship aspects and interpretation of deeper underlying meaning of text. Five codes were identified which characterize mutual comprehensions on leadership: assumptions, behaviour, progress, communication and well-being. Leadership changes based on ``Transformational Theory`` could allow greater collaborative governance and feelings of self-efficacy to the provision of health care services. The importance of leadership in the success of community health is obvious. However, large scale changes in structural, cultural, attitudinal and shift of power within the organization are necessary, likewise in decision and policy-making processes. For successful outcomes defining attributes and related concepts to approach cost, quality and good health services must also be taken into consideration.</p>
7

En studie om ledarskap i äldreomsorgen

de Silva-Brander, Rohini January 2006 (has links)
The ever-changing modern health care environment places high demands on leadership skills. The purpose of this study was to describe the causes that effect leadership within the health care services carried out in a municipality. Data was collected by interviewing four health care managers, three registered nurses, eight enrolled nurses and one auxiliary nurse. A qualitative approach based on a content analysis method was conducted in the analysis of the interviews. Latent content deals with relationship aspects and interpretation of deeper underlying meaning of text. Five codes were identified which characterize mutual comprehensions on leadership: assumptions, behaviour, progress, communication and well-being. Leadership changes based on ``Transformational Theory`` could allow greater collaborative governance and feelings of self-efficacy to the provision of health care services. The importance of leadership in the success of community health is obvious. However, large scale changes in structural, cultural, attitudinal and shift of power within the organization are necessary, likewise in decision and policy-making processes. For successful outcomes defining attributes and related concepts to approach cost, quality and good health services must also be taken into consideration.
8

Relationskonsekvenser för chefer och medarbetare : En korrelationsstudie om ledarskap i Uppsala Kommun

Bodin, Tomas January 2011 (has links)
No description available.
9

Att motivera på distans med ett transformellt ledarskap

Andersson, Robin, Lingeskog, Mikael, Mofrad, Sam January 2007 (has links)
<p>I den allt mer globaliserade världen, får fler företag en mer decentraliserad organisation. Denna decentralisering påverkar ledarens sätt att arbeta, eftersom medarbetarna blir geografiskt spridda runt om i världen. Möjligheterna till att träffas fysiskt blir begränsade, och mer av ledarskapet måste ske på distans. De fysiska mötena är viktig faktor för att skapa en motiverad arbetsstyrka och då måste ledaren hitta alternativa sätt att motivera. Syftet med studien var att skapa förståelse för hur en ledare på distans kan skapa motivation. Vidare syftar den även till att få en insikt i vilka motivationsfaktorer som är möjliga att utöva på distans och vilka som måste utövas fysiskt. Frågeställningen för studien är: hur kan det transformella ledarskapet skapa motivation på distans? Utgångspunkten i arbetet har varit det transformella ledarskapssynsättet som betonar ett ökat ansvarstagande hos medarbetarna vilket är viktigt i en decentraliserad organisation. För att få svar på frågan användes en kvalitativ studie som mynnade ut i en intervjuguide. Intervjuguiden var baserad på den teoretiska referensram som bestod av fyra stycken begrepp som behandlar transformellt ledarskap. Dessa begrepp är individuell hänsyn, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och idealt inflytande. Undersökningen gjordes med sex respondenter, varav tre stycken var ledare på stora internationella företag och tre var anställda till ledarna. Studien visade på att flera faktorer för att skapa motivation i det transformella ledarskapet går utöva på distans, men vidare visade undersökningen på vikten av att även träffas fysikiskt. Vidare visar studien att vissa motivationsfaktorer som exempelvis sociala relationer, skapas på fysiska möten, men kan upprätthållas på distans genom god kommunikation.</p>
10

Ledarskap : Kan ett kristet ledarskap och idrottslärarens ledarskap berika varandra? / Leadership : Can Christian Leadership and Physical Education Leadership Enrich Each Other?

Petersson, Samuel January 2010 (has links)
<p>My purpose with this essay has been to investigate whether Christian leadership and Psychical Education (PE) leadership can enrich each other. Thru literature studies I examined the issues: <em>What is the meaning of Christian leadership and w</em><em>hat is the meaning of leadership for a PE teacher?</em> The chapter stressed the importance of discovering your own leadership style within Christian leadership, and having a clear vision from God. The leadership of the PE teacher aimed more at strengthening the students and having a good attitude towards them. The attitude towards students is critical to the social climate. I selected three PE teachers and two priests for the quality interview. I showed the advantages and disadvantages of qualitative interview and I believe validity was good. The results section examined: <em>Can Christian leadership and PE leadership enrich each other?</em> One of the main points was what one of the respondents said: <em>It´s interesting with the dialogue and talks.</em> Through conversation between church and school, leadership could be enriched to a higher degree, since Christian leadership is clearer in the ethics questions and the PE focuses more on teambuilding. The conclusions I drew was that different kinds of leadership can enrich in different ways in the leadership puzzle, which is solved by individuals. Through conversation and dialogue we can learn from each other and grow as leaders. I have in this essay shown that an exchange between PE teachers and the Christian leadership would enrich both sides.</p>

Page generated in 0.0256 seconds