Return to search

SJUKSKÖTERSKORS OMVÅRDNAD UR ETT GENUSPERSPEKTIV : En litteraturöversikt / CARING FROM A GENDER PERSPECTIVE : A literature review

Bakgrund: Florence Nightingale ändrade den allmännauppfattningenom omvårdnad och sedan dess har kvinnor domineratinom sjuksköterskeyrket. Genusperspektivet på sjuksköterskeprofessionen påverkar hur kvinnliga och manliga sjuksköterskor uppfattas i sitt omvårdnadsarbete av patienter. Kvinnor och mäns beteende och kommunikation skiljer sig åt och kan sannoliktpåverka patienters vård. Syfte:Syftetäratt beskriva hur patienter vårdas av sjuksköterskor utifrån ett genusperspektiv. Metod: En litteraturöversikt baserad påsju kvalitativaoch tre kvantitativa vetenskapliga artiklarvaldes för att ta reda på befintlig forskning inom området.Resultat:Presenteras utifrån trehuvudteman: Vård utifrån patientperspektivet, vård utifrån sjuksköterskeperspektivet och sjuksköterskors beröring av patienter i vården samttvåunderteman: Beröring och intim beröring. De genusskillnader som framkommer uppkom endast i omvårdnaden och inte i de medicinska behandlingarna.Konklusion:Sjuksköterskors könstillhörighet har en stor betydelse i patienters vårdoch det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor.Patienter menaratt det viktigastei vårdenär att sjuksköterskorär kompetenta för sitt yrke.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:his-8965
Date January 2014
CreatorsPalm, Erika, Johansson, Sofia
PublisherHögskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur, Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0023 seconds