• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 5393
 • 233
 • 39
 • 25
 • 16
 • 10
 • 6
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 5760
 • 1905
 • 1124
 • 990
 • 963
 • 787
 • 783
 • 705
 • 556
 • 538
 • 505
 • 500
 • 383
 • 323
 • 320
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Genus i idrottsundervisningen

Svensson, Morgan January 2014 (has links)
Den här uppsatsens syfte är att undersöka idrottslärarnas uppfattning om elevernas syn på genus och dess påverkan på undervisningsinnehåll, bedömning och bemötande i idrottsämnet. Jag har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer och mina respondenter består av fem manliga idrottslärare. Jag har gjort en intervjuguide med ett fåtal större öppna frågor uppdelat på tre olika teman dessa har sedan transkriberats från en bandspelare. I mitt teoretiska angrepsätt har jag använt mig av Raewyn Connells och Yvonne Hirdmans genusteorier samt Vygotskys sociokulterella teori om inlärningsprocessen och analyserat mitt matrial utifrån dessa teorier. I mitt resultat framkom det att mina respondenter hade en klar uppfattning om att deras elevers syn på genus inom idrotten att det påverkade deras bemötande, undervisning och bedömning på olika sätt.
2

Homeparty - Kvinnornas Arena

Berndt, Jessica, Källgren, Jennie January 2007 (has links)
<p>Kvinnohistoria, konsumsion, sociala relationer, hemförsäljning</p>
3

Tolkningar av ansiktsuttryck ur ett könsperspektiv

Ahlström, Lina, Almqvist, Camilla January 2002 (has links)
No description available.
4

Homeparty - Kvinnornas Arena

Berndt, Jessica, Källgren, Jennie January 2007 (has links)
Kvinnohistoria, konsumsion, sociala relationer, hemförsäljning
5

Tolkningar av ansiktsuttryck ur ett könsperspektiv

Ahlström, Lina, Almqvist, Camilla January 2002 (has links)
No description available.
6

Genus : med fokus på pojkar

Boox, Caroline January 2011 (has links)
No description available.
7

Genus : En kvalitativ undersökning av genus utifrån eleverna i en åk 3 och deras lärare

Lundin, Sandra, Cruz Gutierrez, Ulma January 2012 (has links)
Syftet med denna studie har varit att undersöka genus i verksamheten samt hur genus gestaltas bland eleverna i en årskurs trea och hos deras lärare. Vi har gjort en observationsstudie i klassrummet och och en intervju med läraren. Resultatet visade att läraren mestadels arbetar efter traditionella genusmöster och att elevernas agerande i hög grad speglar detta. Vår slutsats var att läraren inte arbetar i enlighet med läroplanens riktlinjer där man betonar att skolan medvetet ska ge flickor och pojkar samma rättigheter och möjligheter att motverka traditionella könsmönster.
8

Genus i barnboken : En undersökning om hur flickor och pojkar skildras i barnböcker

Gustafsson, Anna January 2011 (has links)
The purpose of this research is to analyze six children’s books from a gender perspective and thereby investigate in what way boys and girls respectively are portrayed in books. My general question is: How are boys and girls portrayed in children’s books? This question has been broken down into four minor questions: What type of clothes are the people wearing? Are people predominantly male or female? Have people specific attributes which are linked to their sex? Are people performing specific actions which are linked to their sex? In my research I have combined quantitative and qualitative methods and my theoretical framework has been gender. This study reveals a change in children's books with respect to how the different genders are portrayed. The progression is towards a more equal portrayal but despite this, patterns typical for the respective genders shine through.
9

Får jag vara med? : Relationen mellan elev– elev och elev- lärare, sett ur ett genusperspektiv

Grönlund, Anna January 2013 (has links)
Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka pojkar och flickors relation till varandra ur ett genusperspektiv under idrottslektionerna. Jag kommer även att undersöka hur lärarens interaktion ter sig gentemot eleverna ur genusperspektivet. Vad grundar sig dessa relationer i och varför ser de ut som de gör? Jag har valt att fokusera på frågeställningen: Hur ser interaktionen mellan flickor och pojkar ut under idrott- och hälsalektionerna? I och med att jag kommer att se detta utifrån ett genusperspektiv blir Yvonne Hirdmans begrepp åtskiljandets princip och värderandets princip aktuella Metod Jag har valt att undersöka problemområdet både ur ett kvalitativt och ett kvantitativt perspektiv. Ansatsen blir i större omfattning kvalitativ då de metoder jag använt mig av på sätt och vis kan uppfattas som kvalitativa beroende på informationen som framkommit. Jag har genom observationer, enkäter och intervju valt att undersöka min forskningsfråga. Resultat Resultatet av denna undersökning visar att vissa av eleverna som svarat på enkäterna har förutfattade meningar krig hur exempelvis betygsättning genomförs till fördel för pojkar eller flickor. De flesta elever verkar ändå ha ett stort förtroende för lärarna och dess betygsättning. Svaren i enkäterna tyder på att eleverna känner sig könsneutralt uppmärksammade och att det inte handlar om vilket kön man tillhör utan om hur mycket man i så fall hörs rent ljudmässigt under lektionerna. Slutsats Det kan uppfattas som att föreställningar om hur flickor och pojkar ska uppträda är djupt rotade i oss och att dagens skola reproducerar dessa. Möjligen kan en förändring härvidlag skönjas då vissa elever i min undersökning menar att de känner sig könsneutralt uppmärksammade under idrottslektionerna. / <p>Studiegång Idrott, fritidskultur och hälsa. Vt 2011</p>
10

SJUKSKÖTERSKORS OMVÅRDNAD UR ETT GENUSPERSPEKTIV : En litteraturöversikt / CARING FROM A GENDER PERSPECTIVE : A literature review

Palm, Erika, Johansson, Sofia January 2014 (has links)
Bakgrund: Florence Nightingale ändrade den allmännauppfattningenom omvårdnad och sedan dess har kvinnor domineratinom sjuksköterskeyrket. Genusperspektivet på sjuksköterskeprofessionen påverkar hur kvinnliga och manliga sjuksköterskor uppfattas i sitt omvårdnadsarbete av patienter. Kvinnor och mäns beteende och kommunikation skiljer sig åt och kan sannoliktpåverka patienters vård. Syfte:Syftetäratt beskriva hur patienter vårdas av sjuksköterskor utifrån ett genusperspektiv. Metod: En litteraturöversikt baserad påsju kvalitativaoch tre kvantitativa vetenskapliga artiklarvaldes för att ta reda på befintlig forskning inom området.Resultat:Presenteras utifrån trehuvudteman: Vård utifrån patientperspektivet, vård utifrån sjuksköterskeperspektivet och sjuksköterskors beröring av patienter i vården samttvåunderteman: Beröring och intim beröring. De genusskillnader som framkommer uppkom endast i omvårdnaden och inte i de medicinska behandlingarna.Konklusion:Sjuksköterskors könstillhörighet har en stor betydelse i patienters vårdoch det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor.Patienter menaratt det viktigastei vårdenär att sjuksköterskorär kompetenta för sitt yrke.

Page generated in 0.5048 seconds