Return to search

Att leva med hjärtsvikt : En litteraturöversikt

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hj-35724
Date January 2017
CreatorsLindé, Cecilia, Holmertz, Felicia
PublisherHälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, HHJ, Avd. för omvårdnad, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, HHJ, Avd. för omvårdnad
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0204 seconds