Return to search

Vård i livets slut- sjuksköterskors upplevelser : Litteraturöversikt

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hj-35781
Date January 2017
CreatorsEngström, Jessica, Nauman, Nina
PublisherHälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, HHJ, Avd. för omvårdnad, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, HHJ, Avd. för omvårdnad
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0086 seconds