Return to search

Faktorer som kan leda till att sjuksköterskan utvecklar utbrändhet

Introduktion Sjuksköterskan kan utveckla utbrändhet under långvarig stress. Stress uppkommer när det sker en obalans mellan de krav som ställs och individens egen förmåga vilket kan leda till utvecklandet av utbrändhet. Utbrändhet påverkar ofta relationen till patienten och sjuksköterskans förmåga att utföra god vård. Syfte Syftet med litteraturstudien var att identifiera vilka faktorer som kunde leda sjusköterskan till utbrändhet. Metod Litteraturstudien utfördes systematiskt genom att tillämpa Polit & Becks (2017) niostegsmodell. Artiklarna granskades även med hjälp av granskningsmallar från Forsberg & Wengström (2013). Resultatet baserades på tio kvantitativa artiklar som sedan bearbetades och sorterades till tre kategorier. Resultat De kategorier som blev var Ledningen och medarbetarna, Arbetsbelastning och emotionell belastning samt Sårbarhetsfaktorer. Slutsats Den viktigaste slutsatsen var att stödet från ledningen i organisationen hade en betydande roll i sjuksköterskans välmående.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kau-48774
Date January 2017
CreatorsHägglund, Cajsa, Veronica, Johnsson
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.002 seconds