Return to search

Utredande undersökning av NoSQL grafdatabaser : En utredande undersökning av OrientDB, ArangoDB och HypergraphDBför ett specifikt användningsfall / Investigative analysis of NoSQL graph databases : An investigative analysis of OrientDB, ArangoDB and HypergraphDB for aspecific use case

Behovet av att lagra stora mängder data för applikationer växer mer och mer. I samband med detta ökar även utvecklingen av olika sorters databaser, speciellt så kallade ”NoSQL”-databaser. Det kan vara svårt att navigera i denna uppsjö av databaslösningar för att hitta den databaslösning som passar bäst för ett specifikt projekt. Denna rapport försöker utreda vilken av databaserna OrientDB, ArangoDB samt HypergraphDB som passar bäst för ett specifikt användningsfall där data ska sparas för att representera en byggnadsstruktur. Kriterierna för undersökningen är hur organisationen bakom databasen ser ut, hur deras datamodeller ser ut, vilka prismodeller de erbjuder samt en empirisk undersökning av databasernas prestanda för det specifika användningsfallet. Denna undersökning är inte designad för att vara en generell jämförelse utan görs på uppdrag av ett företag för att se vilken databas som skulle passa deras specifika projekt bäst. Utredningen visar att det är en komplex uppgift att utföra rättvisa prestandajämförelser för olika ”NoSQL”-databaser men baserat på kriterierna i denna rapport skulle OrientDB passa bäst för det specifika användningsfallet. / The need to store large quantities of data is increasing more and more. In correlation to this the development of various kinds of databases, especially so-called ”NoSQL”-databases, is also increasing. It can be difficult to navigate in this plethora of database solutions to find the the database that best suits a specific project. This report attempts to investigate which of the databases OrientDB, ArangoDB and HypergraphDB is best suited for a specific use case where data is to be saved to represent a building structure. The criteria for the investigation are how the organization behind the database looks, how their datamodels looks, which price models they offer as well as an emperical study of the databases’ performance in the specific use case. This survey is not designed to be a general comparison, but is commissioned by a company to see which database would suit their specific project best. The investigation shows that it’s a complex task to do fair comparisons on performance between NoSQL databases but based on the criteria in this report OrientDB would be best suited for the specific use case.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kau-72441
Date January 2019
CreatorsChristian, Larsson
PublisherKarlstads universitet, Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0019 seconds