Return to search

Från pappersvaror över Östersjön till säkerhet i Arktis

Denna rapport består av tre delar. Sjöfarten har sammanfattats i en personlig essä, ett roro-fartyg harprojekterats för frakt av pappersvaror på Östersjön och säkerhet vid evakueringar från offshoreplattformari Arktis har undersökts. Sjöfarten har och har alltid haft stora fördelar i fråga om en infrastruktur som till stora delar redanexisterar i form av den stora yta havet utgör. Jämfört med andra transportmedel är sjöfarten en miljövänliglösning med hög kapacitet. Allt talar för att trafiken med båtar, som länge varit en världsledande del i denglobala handeln kommer fortsätta vara det även i fortsättningen. Branschen bör dock måna om attfortsätta utvecklas i miljösynpunkt och bli ännu bättre inom just det området. Fartyget är ett roro-fartyg med kapacitet för 6720 ton last. Under ett år kan drygt en miljon ton varorfraktas från Sundsvall till antingen Lübeck i Tyskland eller Göteborg på Sveriges Västkust. Fartyget är 174meter långt, har en maximal bredd på 23 meter, ett djupgående på 6,55 meter och marschfart på 15 knop.Dess totala deplacement är knappt 16 500 ton och har en blockkoefficient på 0.62. Kriterier och regelverksåsom minsta fribord, stabilitetskriterier och kursstabilitet uppfylls. Motståndsberäkningar har gjorts ochen propeller har valts, vilken har fem blad samt ett bladareaförhållande på 0,6. En motor som klararuträknat effektbehov har föreslagits, och fartyget har värderats ut miljösynpunkt. En litteraturstudie om säkerhet i Arktis har genomförts. Faktorer som identifierats som specielltutmärkande är ett i allt högre grad säsongsbundet istäcke, bristande satellittäckning runt polen och att valav räddnings- och evakueringsfarkost spelar stor roll för sannolikheten för en lyckad operation. Slutsatsenär att varje installation behöver en skräddarsydd evakuerings- och räddningsplan, samt att regelverk föroffshorebranshen i Arktis i dagsläget saknas, och bör skrivas innan verksamhet etableras

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kth-173720
Date January 2015
CreatorsEriksson, Matilda
PublisherKTH, Marina system
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0024 seconds