Return to search

Digital Waste : ELIMINATING NON-VALUE ADDING ACTIVITIES THROUGH DECENTRALIZED APPLICATION DEVELOPMENT

In an era where the network of interconnected devices is rapidly expanding, it is difficult for organizations to adapt to the increasingly data-rich and dynamic environment while remaining competitive. Employees experience that much of their time and resources is spent daily on repetitive, inefficient and mundane tasks. Whereas lean manufacturing has manifested itself as a well-known optimization concept, lean information management and the removal of waste is not yet being used to its full potential as its direct value is less visible. A case study was conducted to define which types of non-value adding activities can be identified within information flows and to determine whether decentralized application development can eliminate this digital waste. An internal information flow was modelled, analyzed and optimized by developing customized applications on the Microsoft Power Platform. Based on literature from the field of manufacturing and software development, a framework was developed to categorize digital waste as well as higher order root causes in terms of business strategy and IT infrastructure. While decentralized app development provides the ability to significantly reduce operational digital waste in a simplified manner, it can also enable unnecessary expansion of a common data model and requires application lifecycle management efforts as well as edge security to ensure data compliance and governance. Although limited to one case study, the suggested framework could give insights to organizations that aim to optimize internal workflows by identifying and eliminating digital waste and its root causes. / I en tid där nätverk av sammankopplade enheter expanderar snabbt, är det svårt för organisationer att anpassa sig till den allt mer datoriserade och dynamiska miljön och samtidigt förbli konkurrenskraftiga. Anställda upplever att mycket av deras tid och resurser spenderas på repetitiva, ineffektiva och vardagliga uppgifter. Lean manufacturing har visat sig vara ett välkänt optimeringskoncept, dock har informationshantering och avlägsnande av slöseri inte ännu nått sin fulla potential eftersom dess direkta värde är svårare att se och räkna. En fallstudie genomfördes för att definiera vilka typer av icke-värdeskapande aktiviteter som kan identifieras inom informationsflöden och för att avgöra om decentraliserad applikationsutveckling kan eliminera detta digitala slöseri. Ett internt informationsflöde modellerades, analyserades och optimerades genom att utveckla anpassade applikationer på Microsoft Power Platform. Baserat på litteratur från tillverknings- och mjukvaruutvecklingsområdet utvecklades en ram för att kategorisera digitalt slöseri samt högre grundorsaker när det gäller affärsstrategi och ITinfrastruktur. Medan decentraliserad apputveckling ger möjlighet att avsevärt minska det operativa digitala slöseriet på ett förenklat sätt, så kan det också möjliggöra onödig expansion av en gemensam datamodell och kräver hantering av livscykelanalyser samt kantsäkerhet för att säkerställa datahantering och styrning. Trots begränsad till en fallstudie, så kan det föreslagna ramverket ge insikter till organisationer som syftar till att optimera interna arbetsflöden genom att identifiera och eliminera digitalt slöseri och dess grundläggande orsaker.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kth-263903
Date January 2019
CreatorsBögels, Machteld
PublisherKTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageEnglish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
RelationTRITA-ITM-EX ; 2019:161

Page generated in 0.0074 seconds