Return to search

Datorprogram och skolmatematik : en granskning av matematikuppgifter i didaktiska datorprogram / Software and schoolmathematics

Studien syftar till att granska ett urval av pedagogiska datorprogram avsedda för matematik för att få reda på vad det är för typ av matematikuppgifter användaren (eleven) kan möta. Den teoretiska referensramen behandlar tre områden. Dessa är matematik, olika sätt att kategorisera matematikuppgifter samt olika sätt att kategorisera datorprogram. Sammanfattningsvis visar resultatet att det är svårt att kategorisera matematikuppgifter strikt. Beroende på val av program kan eleven möta uppgifter där det matematiska innehållet innefattar allt från ett upp till sex olika områden av grundskolans matematik. Av eleven krävs främst fakta- och färdighetskunskaper för att lösa de olika uppgifterna. Förståelsekunskapen finns med i fyra av de fem granskade programmen. Innehållet i de olika matematikuppgifterna hör i huvudsak hemma i ett vardagligt eller matematiskt sammanhang men uppgifter med en kontext av annat slag finns. Svårighetsgraden varierar beroende på val av program. Här spelar även individuella faktorer en stor roll.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:liu-799
Date January 2000
CreatorsJohansson, Malin
PublisherLinköpings universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap, Institutionen för utbildningsvetenskap
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0016 seconds