Return to search

Positionsbestämning av radiosändare med kägelsnittsmetoden.

Vid Positionsbestämning av radiosändare med TDOA(Time Difference Of Arrival) är det traditionella sättet att låta varje uppmätt tidsskillnad definiera en hyperbelgren på vilken sändaren befinner sig. Skärningspunkten mellan två eller fler hyperbelgrenar ger sändarens position. Målet med examensarbetet är att identifiera möjliga sändarpositioner och detektera mångtydigheter. Problemet har lösts med kägelsnittsmetoden som låter tre mottagares positioner och deras uppmätta tidsskillnader definiera ett kägelsnitt där sändarens position är i en av dess fokuspunkter.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:liu-8255
Date January 2007
CreatorsHedström, Joakim
PublisherLinköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Institutionen för systemteknik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0024 seconds