Return to search

"Det är tråkigt att göra saker själv" : En kvalitativ studie om vad förskolebarn har för uppfattning om samarbete.

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:lnu-12618
Date January 2011
CreatorsMagnusson, Emma
PublisherLinnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0018 seconds