Return to search

“Corporate Social Responsibility”- Ansvarstagande i praktiken : En studie om hur H&M, Lindex & KappAhl säger sig arbeta med socialt ansvar

Background: The global responsibility for multinational companies is a current matter of subject. Now when the world increasingly is getting globalized, economic growth is created, which brings a bigger demand of responsibility on companies. The leading companies from every industry is often becoming the frame for how the production process works and is therefore exposed to outer pressure which, for example, is coming from consumers and the media. Since consumers at present are more aware of what they are buying and where it comes from, it is important that the companies take social responsibility. We have therefore studied three big companies within the clothing industry to see in witch way they are taking their social responsibility. Purpose: Our purpose was to explore how companies within the clothing industry describe their work with Corporate Social Responsibility, code of conducts and where the incentive behind this work is coming from. Method: We have, through a qualitative study, examined how three large companies work with Corporate Social Responsibility. In order to examine this, an analysis of the company’s homepages and previous reports was made. Conclusion: Neither Corporate Social Responsibility nor codes of conducts are compulsory to companies, but both are today rather considered as natural parts of an organization. During the work process, we discovered that the companies we studied all works in similar ways with these questions. All studied companies are involved in society engagements of various kinds. At the same time, there are inadequacies regarding for example wages in the production countries. We have reached that the driving forces behind the companies work with CSR originates from both the desire to satisfy their customers and the management’s genuine interest in these questions. Another influencing factor is the pressure of the media, since the companies constantly may be inspected. Whether the companies want to or not, they need to adapt in order to survive in the long term. Further Research: Another interesting angle of approach would have been to examine whether consumers are willing to pay more for products that they know are made under good working conditions or not. If we would have had the time and possibility it would have been interesting to examine the whole production chain more thorough. / Bakgrund: Företagens globala ansvar är ett ämne som det diskuteras mycket kring. Inte minst efter yttre påtryckningar från bland andra konsumenter och media. Då konsumenter i dagens läge är allt mer medvetna om vad de köper och vart varorna kommer ifrån, krävs det att företagen tar sitt sociala ansvar. I en numera globaliserad värld skapas ökad ekonomisk tillväxt, vilket medför ett ökat krav på ansvarstagande för företagen. De ledande företagen inom respektive bransch blir då ofta ramsättare för hur produktionsprocessen ska gå till. Vi har därför studerat tre stora företag inom klädbranschen för att se hur de tar sitt sociala ansvar. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt och för vem tre svenska klädföretag utåt sätt vill visa att de arbetar med CSR, med inriktning på deras uppförandekoder. Metod: Genom en kvalitativ studie har vi undersökt hur tre stora företag inom klädbranschen har valt att beskriva hur de arbetar med CSR. För att undersöka detta har vi analyserat företagens hemsidor samt tidigare granskningar. Slutsats: Både CSR och uppförandekoder är frivilligt för företag, men är idag snarare en självklarhet. Under arbetets gång har vi insett att de företag vi studerat arbetar på ett liknande sätt med både CSR-arbetet och med uppförandekoderna. Hos samtliga tre undersökta företag återfinns samhällsengagemang och positiva initiativ i samband8med dessa begrepp. Samtidigt finns brister hos de tre företagen, gällande exempelvis lönefrågan i produktionsländerna. Det vi har kommit fram till är att drivkrafterna bakom företagens arbete med CSR är dels för att tillfredsställa kunderna men även att ledningen måste ha ett genuint intresse av att arbeta med sociala frågor. Vi har även sett att media är en stor påverkande faktor till att företagen satsar på detta, då de ständigt finns möjlighet att företagen kommer bli granskade. Vare sig företagen vill eller inte måste de anpassa sig för att överleva på lång sikt. Vidareforskning: En annan, mycket intressant infallsvinkel hade varit att undersöka betalningsviljan hos konsumenter gällande att köpa produkter som är tillverkade under goda arbetsförhållanden. Hade vi haft mer tid och möjlighet tycker vi även att det hade varit intressant att granska hela produktionskedjan ingående.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:lnu-23639
Date January 2013
CreatorsAndersson, Erica, Svendsen, Malin, Vestman, Sofia
PublisherLinnéuniversitetet, Ekonomihögskolan, ELNU, Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan, ELNU, Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan, ELNU
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0022 seconds