Return to search

En dag vaknar världen och inser att alla måste hjälpas åt : En studie om CSR och dess utveckling

Vårt syfte med denna uppsats är att se hur begreppet CSR kan skilja sig från olika företag och branscher. Men även hur arbetet om att skapa ett hållbart samhälle har förändrats med tiden. Bakgrund: Hållbarhetsfrågor har funnits sedan länge men har under senare år fått allt större uppmärksamhet. Det finns många olika definitioner för arbetet, vilket även speglar att arbetet skiljer sig åt mellan företag. Aktiviteterna som bidrar till ett hållbart samhälle är frivilligt och sträcker sig utanför vad la-gen skriver. Metodik: Vår undersökning grundar sig i en kvalitativ forskningsme-tod med ett abduktivt angreppssätt. Insamlingen av data ge-nomfört via semi-strukturerade intervjuer med sju företag inom olika branschområden.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:lnu-27524
Date January 2013
CreatorsLaurin, Patricia, Petersson, Isabell
PublisherLinnéuniversitetet, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO), Linnéuniversitetet, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0023 seconds