Return to search

Lean inom den offentliga sektorn : Tänkbara hinder för ett långsiktigt Lean-arbete / Lean in the public sector : Potential barriers to a long-term Lean work

One year Master's thesis, Degree of master in Business and Economics, School ofBusiness and Economics at Linnaeus University, Management, 4FE10E SpringSemester 2014.Author: Johanna Björklund and Sarah Gustafsson.Mentor: Magnus Forslund.Title: Lean in the public sector - Potential barriers to a long-term Lean work.Background: Organizational changes are something that is constantly done inorganizations, and in the last decade, there has arisen a plethora of different changemodels. A reorganization that is popular among companies today is Lean. Lean is aconcept that was developed within the Japanese automotive industry, but has evolvedfrom the Japanese shop floor and is now a concept that can be found in, for example,several Swedish municipalities.Purpose: The purpose of this study was to create an understanding of why the conceptLean may have difficulty getting a hold in the in the long term.Methodology: The study was done with a qualitative research approach and through anabductive approach. As we intended to create an understanding, of what potentialbarriers that may affect that a Lean work, in some cases, does not become a long-termcondition, it seemed natural to choose a hermeneutic approach to knowledge. Theempirical data collected via individual unstructured interviews, through a groupinterview, and by non-participant observations. Our collection of theoretical materialconsisted mostly of scientific articles or books written by Academics, because we feltthat the writer that was behind these articles were considered to be reliable. We believethat consultants and other writers stand and fall with Lean's survival and reliabilitytherefore falls.Result, conclusions: That there are some barriers to get Lean-work to become a longtermwork, both we and the theory agree about. The factors we could find at thedepartment Financial assistance and employment was that; there are some resistance to4the concept among the employees, the management has difficulties to "let go ofcontrol", lack of employee management and that there are a saturation of the concept. / Bakgrund: Organisationsförändringar är något som ständigt görs i organisationer, och under det senaste årtiondet har det uppkommit en uppsjö av olika förändringsmodeller. En organisationsförändring som är populär bland företag idag är Lean. Lean är ett koncept som togs fram inom den japanska bilindustrin, men har utvecklats från det japanska verkstadsgolvet till att idag vara ett koncept som återfinns i bland annat flertalet svenska kommuner. Syfte: Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för varför Lean-arbete kan ha svårt att få fäste på lång sikt. Metod: Studien gjordes med en kvalitativ forskningsmetod och genom en abduktiv forskningsansats. Då vi ämnade skapa en förståelse för vilka tänkbara hinder som kan påverka att Lean-arbetet i vissa fall inte blir långsiktigt, så föll sig valet naturligt på att välja en hermeneutisk kunskapssyn. Den empiri som samlats in har gjorts via individuella ostrukturerade intervjuer, via en gruppintervju, samt genom ickedeltagande observationer. Vår insamling av teoretiskt material har mestadels bestått av vetenskapliga artiklar eller böcker skrivna av akademiker, då vi som författare anser att de författare som står bakom dessa artiklar är pålitliga. Vi anser att konsulter och andra författare står och faller med Leans överlevnad och att trovärdigheten därför faller. Resultat, slutsatser: Att det finns vissa hinder för att Lean inte blir långsiktigt är både vi och teorin överens om. De faktorer vi kunde hitta på avdelningen Ekonomiskt bistånd och sysselsättning var bland annat att; Lean ses som motstånd till konceptet, att ledningen har svårt att ” släppa på kontrollen”, bristande medarbetarstyrning och mättnad av konceptet.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:lnu-38249
Date January 2014
CreatorsBjörklund, Johanna, Sarah, Gustafsson
PublisherLinnéuniversitetet, Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE), Linnéuniversitetet, Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0018 seconds