Return to search

När livet vänder : - Cancerpatienters upplevelser av hälsa och välbefinnande under sjukdom baserat på självbiografier.

Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar fler och fler människor varje år (Talbäck, Hakulinen & Stenbeck, 2008). I samband med ett cancerbesked förändras livsvärlden och patienter behöver allt stöd de kan få både från närstående och från vården. Hälsa och välbefinnande kan upplevas olika beroende på individ trots sjukdom. Syfte: Syftet var att undersöka hur cancerpatienter upplever hälsa och välbefinnande under sjukdom. Metod: Uppsatsen baserades på en litteraturstudie med fem självbiografier. Detta genom en kvalitativ metod och ett induktivt tillvägagångssätt. Självbiografierna analyserades genom en innehållsanalys och meningsbärande enheter valdes ut till resultatet (Forsberg & Wengström, 2013; Graneheim & Lundman, 2004). Resultat: Resultatet bestod av fyra huvudkategorier och sex underkategorier. Dessa beskrev hur patienter upplevde hälsa och välbefinnande trots sjukdom. De presenterades i denna ordning; Välbefinnande: Finna glädje under sjukdom och Att njuta av livet. Livskraft: Att ha en målsättning och Lyckliga minnen. Stödjande omgivning; Stöd från närstående och Stöd från vården. Insikt. Slutsats: De personer som får en cancerdiagnos tror livet slutar där och då. Men cancerpatienter kan uppleva hälsa och välbefinnande trots sjukdom. Detta upplevs på många olika sätt och är individuellt för varje patient.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:lnu-52890
Date January 2016
CreatorsJohansson, Rebecka, Revend, Axin
PublisherLinnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0038 seconds