Return to search

Design för äldre med funktionshinder

Det finns ett stort antal människor med rörelsehinder. Det finns även ett stort utbud av hjälpmedel för att underlätta för funktionsnedsatta i vardagen. Tekniken går snabbt framåt och många nya produkter kommer ut på marknaden varje år. Trots det så lever många med funktionshinder i miljöer som skulle kunna anpassas bättre.  Om miljön anpassas efter människors individuella förmågor blir funktionsnedsättningarna inga hinder för att kunna leva ett självständigt liv.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:lnu-52965
Date January 2016
CreatorsNilsson, Matilda
PublisherLinnéuniversitetet, Institutionen för design (DE)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0013 seconds