Return to search

Är STCW-kraven i STCW A-III/1 uppfyllda i kursplanerna? : En litteraturstudie om Sjöfartshögskolan i Kalmars kursplaner och STCW-koden

Huvudfrågeställningen i studien var om Sjöfartshögskolan i Kalmar kursplaner uppfyller de krav som ställs i STCW del A-III/1 på utbildningsprogrammen för sjöingenjörer. Syftet med arbetet var att verifiera Sjöfartshögskolan i Kalmars kursplaners uppfyllelse av STCW-kraven enligt del A-III/1 för sjöingenjörer. Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie där de i STCW uppställda kraven enligt del A-III/1 studerades och jämfördes med kursplanerna inom utbildningsprogrammet för sjöingenjörer på Sjöfartshögskolan i Kalmar.  Resultatet som framkom var att 72 % av kraven i A-III/1 var uppfyllda i kursplanerna för Sjöingenjörsprogrammet i Kalmar. Min rekommendation är att kursplanerna ses över och justeras för att bättre stämma överens med STCW-kraven, för att säkerhetsställa att kvaliteten på utbildningen är hög och konstant.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:lnu-65544
Date January 2017
CreatorsWinbäck, Gustav
PublisherLinnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan (SJÖ)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0026 seconds