Return to search

Upplevelser av att vara närstående till en person i livets slut

När en människa blir sjuk förändras livet för individen men också för dennes familj, vänner och släkt. Närstående påverkas på olika sätt när en nära person är i livets slut och deras behov är något som ofta glöms bort i omvårdnadsarbetet. Syftet var att beskriva personers upplevelser av att vara närståendes till en person i livets slut. Litteraturstudien inleddes med en litteratursökning som resulterade i 13 kvalitativa artiklar inom området och data analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i sex kategorier; Att vara nära och stödja den sjuke, Att känna sig otillräcklig för den sjuke, Att känna ensamhet, sorg och ångest, Att få stöd och tröst, Att hoppas på ett lugnt och värdigt slut samt Att ha fina minnen och uppskatta livet. I litteraturstudiens resultat framkom att det var viktigt att få stöd och tröst från omgivningen och att närstående var i behov av information för att kunna vara delaktig i den sjukes vård. Det var viktigt för närstående att vara närvarande hos den sjuke och att slutet blev värdigt och lugnt. Slutsatsen är att det är av stor vikt att sjuksköterskor inkluderar närstående i vården av den sjuke. Stödgrupper kan vara en intervention för närstående att tillsammans med andra dela upplevelser, känna samhörighet och få tröst efter ett dödsfall

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:ltu-62949
Date January 2017
CreatorsHansson, Josephine, Nordström, Sara
PublisherLuleå tekniska universitet, Omvårdnad, Luleå tekniska universitet, Omvårdnad
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0237 seconds